Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Jaarstukken

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2020. Daarnaast wordt jaarlijks gekeken naar de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven.

Het rijk stelt jaarlijks het maximale niveau van de opcentenheffing vast. Het verschil tussen dit maximale tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten bepaalt de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit. Voor onze provincie bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit in 2021 circa € 24,6 mln.

De samenstelling van de opcenten inclusief een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 1 Provinciale heffingen.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Opbrengst opcenten MRB
 • Totaal baten
 • Realisatie 2020
 • 70.105
 • 70.105
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 71.721
 • 71.721
 • Rekening 2021
 • 71.855
 • 71.855
 • Verschil begroting en rekening
 • -134
 • -134

 • Aantal opcenten (aantal punten)
 • Gemiddelde opbrengst per punt
 • Realisatie 2020
 • 87
 • 805.800
 • Begroting 2021
 • 87
 • 824.400
 • Realisatie 2021
 • 87
 • 825.900

Toelichting:

In tegenstelling tot de verwachting is enerzijds sprake van een toename van het wagenpark (volume). Anderzijds blijft de verwachte ‘vergroening’ in de samenstelling van het wagenpark achter bij de verwachtingen. Hierdoor is een stijging zichtbaar in zowel de totale opbrengsten  MRB als in de gemiddelde opbrengsten per punt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Provinciale Heffingen.

Print deze pagina