Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening wordt verder uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Ook onze interne processen worden verder gedigitaliseerd. Plan- en beleidsvorming worden ondersteund door datagedreven informatieprocessen. Dat geldt ook voor effectmonitoring op beleidsterreinen. Innovatieve inspanningen op deze gebieden krijgen meer prioriteit. Om e.e.a. te financieren zijn extra middelen nodig. Voor de tweede keer op rij hebben we in 2020 met succes aanspraak gemaakt op subsidie vanuit BZK. Er is verscherpte aandacht voor veiligheid van informatieverwerking, dossiervorming en archivering en de daarvoor vereiste interne discipline. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. De coronacrisis heeft ons op nieuwe ideeën gebracht op het gebied van flexibel werken, ontmoeten en vergaderen. Dat heeft tot gevolg dat in 2021 een nieuw huisvestingsconcept wordt ingevoerd, waarbij het provinciehuis een ontmoetingsplek wordt waar diverse samenwerkingsvormen met in- en vooral externe partijen gefaciliteerd worden. Daarbij is aandacht voor de mix van fysieke bijeenkomsten en digitale participatie.
Verder wordt in programma 4 Economie en paragraaf 7 bedrijfsvoering ingegaan op de doelen met betrekking tot een energieneutrale organisatie.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Er is een optimale mix tussen thuiswerken en ontmoetingen op het provinciehuis. De inrichting is aangepast zodat diverse samenwerkingsverbanden optimaal gefaciliteerd worden.
 • Versterken innovatieve kracht. Bestaande en nieuwe taken worden bekeken vanuit een meer innovatieve bril. Datagedrevenheid wordt in toenemende mate het uitgangspunt. Door toepassing hiervan verbetert de kwaliteit van besluitvorming.
 • De samenwerking van 7 Friese partijen in DataFryslan wordt gecontinueerd voor een jaar. Daarnaast wordt de innovatie met behulp van moderne technologie verder aangejaagd.
 • Verdere digitalisering van de werkprocessen. Het GS stukken-proces verloopt soepel en is eenvoudig en toegankelijk voor alle betrokkenen. Het proces is volledig in iBabs geïmplementeerd.
 • Starten met de uitvoering van het plan om het Provinsjehûs per 2025 energieneutraal te maken (behandeling voorstel in PS oktober 2020)

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Er is een optimale mix tussen thuiswerken en ontmoetingen op het provinciehuis. De inrichting is aangepast zodat diverse samenwerkingsverbanden optimaal gefaciliteerd worden.
2 Versterken innovatieve kracht. Bestaande en nieuwe taken worden bekeken vanuit een meer innovatieve bril. Datagedrevenheid wordt in toenemende mate het uitgangspunt. Door toepassing hiervan verbetert de kwaliteit van besluitvorming.
3 De samenwerking van 7 Friese partijen in DataFryslan wordt gecontinueerd voor een jaar. Daarnaast wordt de innovatie met behulp van moderne technologie verder aangejaagd.
4 Verdere digitalisering van de werkprocessen. Het GS stukken-proces verloopt soepel en is eenvoudig en toegankelijk voor alle betrokkenen. Het proces is volledig in iBabs geïmplementeerd.
5 Starten met de uitvoering van het plan om het Provinsjehûs per 2025 energieneutraal te maken (behandeling voorstel in PS oktober 2020)

Toelichting:

4. Het project is nog niet gestart. De analyse vooraf is wel gedaan. Capaciteit en financiering moeten nog gevonden worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Innovatie en inzet moderne technologie Succesvolle implementatie van project Duin- en Kwelder vegetatie. Meetinstrument gemaakt voor duinen en kwelders t.b.v. beheer en behoud van vegetatie.
WOO Aantal processen dat voldoet aan WOO Het meerjarenplan, jaar 1, is uitgevoerd.
Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Mate van compliance Plan van aanpak gereed, eerste stappen van invoering gereed.
Huisvesting van de toekomst Afstemming vraag en aanbod Er ligt een strategisch huisvestingsplan waarbij huisvesting optimaal aansluit bij de behoefte van de dienst en de mienskip.

Toelichting:

WOO: de wet is nog niet van kracht. Planning loopt een jaar vertraging op.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Er is een optimale mix tussen thuiswerken en ontmoetingen op het provinciehuis. De inrichting is aangepast zodat diverse samenwerkingsverbanden optimaal gefaciliteerd worden.
2 Versterken innovatieve kracht. Bestaande en nieuwe taken worden bekeken vanuit een meer innovatieve bril. Datagedrevenheid wordt in toenemende mate het uitgangspunt. Door toepassing hiervan verbetert de kwaliteit van besluitvorming.
3 De samenwerking van 7 Friese partijen in DataFryslan wordt gecontinueerd voor een jaar. Daarnaast wordt de innovatie met behulp van moderne technologie verder aangejaagd.
4 Verdere digitalisering van de werkprocessen. Het GS stukken-proces verloopt soepel en is eenvoudig en toegankelijk voor alle betrokkenen. Het proces is volledig in iBabs geïmplementeerd.
5 Starten met de uitvoering van het plan om het Provinsjehûs per 2025 energieneutraal te maken (behandeling voorstel in PS oktober 2020)

Toelichting:

1. De voorbereidingen voor de herinrichting van het provinciehuis zijn in volle gang. Eind 2021 zal een deel gerealiseerd zijn. Het duurt nog zeker 1,5 jaar voordat het gehele provinciehuis volgens de nieuwe filosofie is ingericht.

4. Het project is voorbereid (analyse en plan zijn gereed). De start wordt in 2022 verwacht, omdat de urgentie van de aanpassing minder hoog is dan eerder gedacht. Het huidige GS stukkenstroom proces loopt naar behoren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Innovatie en inzet moderne technologie Succesvolle implementatie van project Duin- en Kwelder vegetatie. Meetinstrument gemaakt voor duinen en kwelders t.b.v. beheer en behoud van vegetatie.
WOO Aantal processen dat voldoet aan WOO Het meerjarenplan, jaar 1, is uitgevoerd.
Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Mate van compliance Plan van aanpak gereed, eerste stappen van invoering gereed.
Huisvesting van de toekomst Afstemming vraag en aanbod Er ligt een strategisch huisvestingsplan waarbij huisvesting optimaal aansluit bij de behoefte van de dienst en de mienskip.

Toelichting:

WOO: de invoering van de wet is uitgesteld. Vanuit IDA wordt gewerkt aan een generiek interprovinciaal plan van aanpak. Er wordt een programmamanager wetgeving aangetrokken die de verantwoordelijkheid heeft om de WOO binnen onze organisatie te implementeren.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening wordt verder uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Ook onze interne processen worden verder gedigitaliseerd. Plan- en beleidsvorming worden ondersteund door datagedreven informatieprocessen. Dat geldt ook voor effectmonitoring op beleidsterreinen. Innovatieve inspanningen op deze gebieden krijgen meer prioriteit. Om e.e.a. te financieren zijn extra middelen nodig. Voor de tweede keer op rij hebben we in 2020 met succes aanspraak gemaakt op subsidie vanuit BZK. Er is verscherpte aandacht voor veiligheid van informatieverwerking, dossiervorming en archivering en de daarvoor vereiste interne discipline. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. De coronacrisis heeft ons op nieuwe ideeën gebracht op het gebied van flexibel werken, ontmoeten en vergaderen. Dat heeft tot gevolg dat in 2022 een nieuw huisvestingsconcept wordt ingevoerd, waarbij het provinciehuis een ontmoetingsplek wordt waar diverse samenwerkingsvormen met in- en vooral externe partijen gefaciliteerd worden. Daarbij is aandacht voor de mix van fysieke bijeenkomsten en digitale participatie.

Verder gaan we in programma 4 Economie en paragraaf 7 bedrijfsvoering in op de doelen met betrekking tot een energie neutrale organisatie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.2 Middelen

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Er is een optimale mix tussen thuiswerken en ontmoetingen op het provinciehuis. De inrichting is aangepast zodat diverse samenwerkingsverbanden optimaal gefaciliteerd worden.
2 Versterken innovatieve kracht. Bestaande en nieuwe taken worden bekeken vanuit een meer innovatieve bril. Datagedrevenheid wordt in toenemende mate het uitgangspunt. Door toepassing hiervan verbetert de kwaliteit van besluitvorming.
3 De samenwerking van 7 Friese partijen in DataFryslan wordt gecontinueerd voor een jaar. Daarnaast wordt de innovatie met behulp van moderne technologie verder aangejaagd.
4 Verdere digitalisering van de werkprocessen. Het GS stukken-proces verloopt soepel en is eenvoudig en toegankelijk voor alle betrokkenen. Het proces is volledig in iBabs geïmplementeerd.
5 Starten met de uitvoering van het plan om het Provinsjehûs per 2025 energieneutraal te maken.

Toelichting:

1. In 2021 is gewerkt aan een visie op het ‘Werken na corona’. Onderdeel hiervan is het Brûs, Rûs, Rêst concept, dat er op is gericht iedere medewerker optimaal te faciliteren voor de taken waar hij of zij voor staat. Dit in een combinatie van fysiek werken en ontmoeten met de Mienskip in het provinciehuis of op locatie, , hybride/online samenwerken en thuiswerken. Gerealiseerd zijn inmiddels het wurkcafé en hybride vergaderen. De verdere inrichting en ontwikkeling vindt plaats in 2022 en verder.

2. In 2021 zijn weer diverse innovatieve projecten uitgevoerd. Totaal gesubsidieerd vanuit BZK en EZ: circa € 370.000,-. Aansprekende projecten zijn: “Zicht op Stikstof” waarbij middels sensoren inzicht verkregen wordt op gebied van stikstof emissie en -concentratie. Daarnaast is met satellietbeelden inzicht verkregen in effecten van stikstof op de natuur. Zo is de heidevergrassing in kaart gebracht. Ten slotte was er een door EZ gesubsidieerd project waarbij druktebeelden op het water werden teruggegeven aan de schipper en informatie beschikbaar kwam van de zwemwaterkwaliteit.

Op het gebied van datagedrevenheid is gestart met het project “toeristische data op orde”. De voorbereidingen voor een programma om datagedrevenheid in te voeren in de organisatie zijn gestart. Een multidisciplinair team is opgesteld om de implementatie in 2022 uit te voeren.

4. De analyse en het projectplan zijn gereed. De uitvoering heeft vertraging opgelopen door capaciteits-issues. Door de uitdagende marktomstandigheden zijn we niet in staat geweest om de benodigde externe capaciteit aan te trekken. De planning schuift nu door en het project wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Innovatie en inzet moderne technologie Succesvolle implementatie van project Duin- en Kwelder vegetatie. Meetinstrument gemaakt voor duinen en kwelders t.b.v. beheer en behoud van vegetatie. Pilot is succesvol uitgevoerd
WOO Aantal processen dat voldoet aan WOO Het meerjarenplan, jaar 1, is uitgevoerd. De invoering van de WOO is op 1 mei 2022. Inmiddels is de programmamanager wetgeving begonnen met implementatieplanning
Implementatie BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Mate van compliance Plan van aanpak gereed, eerste stappen van invoering gereed. Implementatieplan is gereed. Uitvoering is vertraagd
Huisvesting van de toekomst Afstemming vraag en aanbod Er ligt een strategisch huisvestingsplan waarbij huisvesting optimaal aansluit bij de behoefte van de dienst en de mienskip. Het Brûs, Rûs, Rêst concept is gereed en deels gerealiseerd
Print deze pagina