Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

Ons doel is om een meerjarige balans te creëren tussen het provinciale takkenpakket, inclusief de ambities van het bestuur, en de beschikbare ruimte voor personeel. Structurele taken worden zo veel mogelijk uitgevoerd door vaste medewerkers. We zijn flexibel door de inzet van tijdelijke medewerkers en door in te kunnen huren bij specialistische werkzaamheden, tijdelijke/piekwerkzaamheden en bij vervanging door ziekte. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de inzet van diensten, zoals bijvoorbeeld catering.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief).
 • Inclusiviteit: in 2021 kent onze organisatie 25 participatiebanen.
 • We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees.
 • Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord.
 • Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4,5%.

Bovenstaande doelen en resultaten zijn onderdeel van het thema Goed werkgeverschap uit het strategisch personeelsbeleid.
In de paragraaf bedrijfsvoering werken we dit thema verder uit, samen met de thema’s Investeren in kwaliteit en Structureel borgen van SPP, inclusief doelen, resultaten en monitoring

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief).
2 Inclusiviteit: in 2021 kent onze organisatie 25 participatiebanen.
3 We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees.
4 Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord.
5 Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4,5%.

Toelichting:

1. In 2020 is, onder andere vanwege het vertrek van een aantal medewerkers vanwege pensionering, nieuwe opgaven etc, een aantal plekken weer ingevuld met vaste en tijdelijke medewerkers en inhuur. Dit is een continu proces waarbij we erop sturen dat de ‘vaste’ bezetting niet hoger wordt dan het structurele capaciteitsbudget (basiscapaciteit. In de paragraaf bedrijfsvoering lichten we dit verder toe.
2. Het uitbouwen van werkzaamheden en plekken voor participatiebanen blijft onderdeel van beleid. De situatie met de coronamaatregelen maakt het realiseren hiervan extra complex. Het vinden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is een uitdaging gelet op de beperking aan de vraagkant.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Balans inzet vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur We lichten dit verder kwalitatief toe in de paragraaf bedrijfsvoering
Inclusiviteit Aantal fte (in de zin van participatiewet) participatiebanen 25
SPP investeren opvolging en kwaliteit Traineeprogramma – aannemen trainees 10
Resultaat 60 Bestuursakkoord Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services 2
Ziekteverzuim Sturing op daling percentage 4,5%

Toelichting:

Inclusiviteit:. Het uitbouwen van werkzaamheden en plekken voor participatiebanen blijft onderdeel van beleid. De situatie met de coronamaatregelen maakt het realiseren hiervan extra complex.
Het vinden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is een uitdaging gelet op de beperking aan de vraagkant.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief).
2 Inclusiviteit: in 2021 kent onze organisatie 25 participatiebanen.
3 We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees.
4 Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord.
5 Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4,5%.

Toelichting:

1. In 2020/2021 is, onder andere vanwege het vertrek van een aantal medewerkers vanwege pensionering, nieuwe opgaven etc, een aantal plekken weer ingevuld met vaste en tijdelijke medewerkers en inhuur. Dit is een continu proces waarbij we erop sturen dat de ‘vaste’ bezetting niet hoger wordt dan het structurele capaciteitsbudget (basiscapaciteit. In de paragraaf bedrijfsvoering lichten we dit verder toe.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Balans inzet vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur We lichten dit verder kwalitatief toe in de paragraaf bedrijfsvoering
Inclusiviteit Aantal fte (in de zin van participatiewet) participatiebanen 25
SPP investeren opvolging en kwaliteit Traineeprogramma – aannemen trainees 10
Resultaat 60 Bestuursakkoord Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services 2
Ziekteverzuim Sturing op daling percentage 4,5 %

Toelichting:

Inclusiviteit: Het uitbouwen van werkzaamheden en plekken voor participatiebanen blijft onderdeel van beleid. De situatie met de coronamaatregelen maakt het realiseren hiervan extra complex. Het vinden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is een uitdaging gelet op de beperking aan de vraagkant.

Traineeprogramma: De instroom van trainees is tot 1 juli beperkt gebleven tot 6.

Resultaat 60: Onderzoek en samenwerking zal worden gestart.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Ons doel is om een meerjarige balans te creëren tussen het provinciale takkenpakket, inclusief de ambities van het bestuur, en de beschikbare ruimte voor personeel, waarbij structurele taken zo veel mogelijk uitgevoerd door vaste medewerkers. We zijn flexibel door de inzet van tijdelijke medewerkers en door in te kunnen huren bij specialistische werkzaamheden, tijdelijke/piekwerkzaamheden en bij vervanging door ziekte. Daarnaast maken we gebruik van de inzet van diensten, zoals bijvoorbeeld catering.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.1 Mensen

Toelichting:

We hebben in 2021 op een aantal plekken personeel aangenomen en/of ingehuurd om provinciale taken en ambities te kunnen uitvoeren. Bij de tweede bestuursrapportage zijn extra middelen aangevraagd voor het capaciteitsbudget. In paragraaf 7 – bedrijfsvoering lichten we dit verder toe.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Balans tussen de benodigde ruimte voor personeel en de inzet van vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur (kwantitatief en kwalitatief).
2 Inclusiviteit: in 2021 kent onze organisatie 25 participatiebanen.
3 We investeren in jong talent door het aannemen van 10 trainees.
4 Er is een start gemaakt met twee projecten van gedeeld werkgeverschap / shared services in de zin van resultaat 60 Bestuursakkoord.
5 Het ziekteverzuimpercentage is maximaal 4,5%.
6 Een vitale en gezonde personeelssamenstelling

Toelichting:

1, 2 en 4. Zie voor de toelichting paragraaf 7 – bedrijfsvoering.

6. Begin 2021 zijn in het overleg met de Ondernemingsraad (OR) afspraken gemaakt ten aanzien van vitaliteitsverlof als onderdeel van het vitaliteitsbeleid bij de provincie Fryslân. Dit resultaat is daarom nu voor het eerst toegevoegd aan dit beleidsveld. Het bevorderen en faciliteren van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid maakt wezenlijk onderdeel uit van het Strategische Personeelsbeleid zoals verwoord in ons organisatieplan.
Vanaf 1 juli 2022 is door vijftien medewerkers gebruik gemaakt  van dit vitaliteitsverlof.
Ook moet hier worden gewezen op de ingrijpende uitwerking van de maatregelen in het kader van de coronacrisis op de werkomstandigheden van vele medewerkers.  Van plotseling thuis moeten werken in maart/april met daarna enige beperkte terugkeer naar kantoor eindigend in opnieuw thuiswerkend inzetten voor de provincie. Wij hebben onze medewerkers hierin gesteund en gefaciliteerd en zullen hier blijvend aandacht aan geven. Daarbij in het bijzonder aandacht voor situaties en individuen die dreigen vast te lopen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Balans inzet vaste/tijdelijke medewerkers en inhuur We lichten dit verder kwalitatief toe in de paragraaf bedrijfsvoering
Inclusiviteit Aantal fta* (in de zin van participatiewet) participatiebanen 25 19,3
SPP investeren opvolging en kwaliteit Traineeprogramma – aannemen trainees 10 10
Resultaat 60 Bestuursakkoord Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services 2 2
Ziekteverzuim Sturing op daling percentage 4,5% 4,4%

Toelichting:

Een verdere toelichting op de vaste/tijdelijke inzet van medewerkers en het aantal participatiebanen geven we in paragraaf 7 – bedrijfsvoering.

De projecten die zijn opgestart in het kader van resultaat 60 uit het bestuursakkoord zijn de Fryske Flexpool die inmiddels is ingericht en de samenwerking met de gemeente Leeuwarden (verkennende fase) op het gebied van bedrijfsvoering dat eind 2021 is opgestart.

*Fta is een baan bij de ‘banenafspraak’. Als één baan wordt geteld het aantal verloonde uren dat de mensen uit de doelgroep gemiddeld werken. Op basis van de nulmeting is komen vast te staan dat het gaat om een baan van 25,5 uur per week. Kleinere en grotere banen dan een baan van 25,5 uur tellen naar rato van het aantal verloonde uren mee.
Print deze pagina