Programma 1: Bestuur

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Begroting

Wat willen we bereiken?

We willen bereiken dat Provinciale Staten als geheel en de Statenleden individueel in staat zijn om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit kunnen voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij.

We willen de drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân verlagen en zorgen dat het werk van Provinciale Staten meer bekendheid krijgt Fryslân.

We streven naar een evenwichtig samenspel tussen PS en GS waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan.
 • We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.
 • We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
 • We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van alle inwoners van Fryslân.
 • We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
 • We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland).
 • We stimuleren het gebruik van startnotities.
 • We noteren alle moties en toezeggingen en bewaken de tijdige afhandeling er van.
 • We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2021 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot.
 • We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.
 • We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en portfoliosecretarissen).
 • Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’).
 • Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan.
2 We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.
3 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van alle inwoners van Fryslân.
5 We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
6 We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland).
7 We stimuleren het gebruik van startnotities.
8 We noteren alle moties en toezeggingen en bewaken de tijdige afhandeling er van.
9 We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2021 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot.
10 We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.
11 We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en portfoliosecretarissen).
12 Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’).
13 Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017.

Toelichting:

2. Deze afstemming leidt helaas nog niet tot een evenwichtige planning van GS-stukken.
5. Het organiseren van activiteiten wordt beperkt door de coronamaatregelen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
Bewaken afhandeling moties en toezeggingen Provinciale Staten zijn geïnformeerd over afhandelingstermijn van moties en toezeggingen 100%
Werken volgens een Communicatieplan Vastgesteld plan door het presidium 100%
Aanpak jongeren participatie vanuit integraal plan. Vastgesteld plan door het presidium 100%
Opleidingsprogramma Provinciale Staten Vastgesteld opleidingsprogramma door het presidium 100%
Subsidieverstrekking Statenfracties Subsidieverstrekking volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2019 100%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan.
2 We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.
3 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van alle inwoners van Fryslân.
5 We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
6 We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland).
7 We stimuleren het gebruik van startnotities.
8 We noteren alle moties en toezeggingen en bewaken de tijdige afhandeling er van.
9 We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2021 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot.
10 We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.
11 We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en portfoliosecretarissen).
12 Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’).
13 Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017.

Toelichting:

2. Deze afstemming leidt helaas nog niet tot een evenwichtige planning van GS-stukken.
5. Het organiseren van activiteiten wordt beperkt door de coronamaatregelen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
Bewaken afhandeling moties en toezeggingen Provinciale Staten zijn geïnformeerd over afhandelingstermijn van moties en toezeggingen 100%
Werken volgens een Communicatieplan Vastgesteld plan door het presidium 100%
Aanpak jongeren participatie vanuit integraal plan. Vastgesteld plan door het presidium 100%
Opleidingsprogramma Provinciale Staten Vastgesteld opleidingsprogramma door het presidium 100%
Subsidieverstrekking Statenfracties Subsidieverstrekking volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2019 100%

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We willen bereiken dat Provinciale Staten als geheel en de Statenleden individueel in staat zijn om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit kunnen voeren. De Statengriffie ondersteunt, adviseert en informeert Provinciale Staten hierbij.

We willen de drempel tussen Provinciale Staten en de inwoners van Fryslân verlagen en zorgen dat het werk van Provinciale Staten meer bekendheid krijgt Fryslân.

We streven naar een evenwichtig samenspel tussen PS en GS waarbij de griffie en de ambtelijke organisatie (met respect voor elkaars rollen) Provinciale Staten optimaal bedienen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De griffie werkt volgens een door het Presidium vastgesteld werkplan.
2 We werken volgens een (jaar-)kalender en stemmen deze periodiek af met GS.
3 We maken alle relevante Stateninformatie digitaal toegankelijk en verbeteren continu de digitale dienstverlening.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht van alle inwoners van Fryslân.
5 We laten inwoners kennis maken met de politiek, door diverse activiteiten te organiseren zoals het statenspel, het Fries jeugdparlement en de gast van de staten.
6 We betrekken jongeren actief bij de politiek vanuit een integraal plan rondom jongerenparticipatie. Hierbij werken we ook samen met andere overheden (o.a. de provincie Zeeland).
7 We stimuleren het gebruik van startnotities.
8 We noteren alle moties en toezeggingen en bewaken de tijdige afhandeling er van.
9 We verbeteren, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten. We maken deze (digitaal) toegankelijker en transparanter. In 2021 verwerken we de uitkomsten van de hiervoor gestarte pilot.
10 We geven een vervolg aan het introductie- en opleidingsprogramma voor Statenleden, waarbij kennisbehoefte van Statenleden leidend is.
11 We leggen verbindingen en onderhouden contacten binnen de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door periodiek overleg tussen Statenadviseurs en portfoliosecretarissen).
12 Wij brengen de werkzaamheden van de griffie en Provinciale Staten actief onder de aandacht bij de ambtelijke organisatie (bijvoorbeeld door het organiseren van de cursus ‘politieke sensitiviteit’).
13 Wij verzorgen de verstrekking en de afrekening van de subsidies aan de Provinciale Statenfracties volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2017.

Toelichting:

2. Er is periodiek afstemming tussen GS en PS. Dit leidt ook tot verbeteringen in de planning, maar het blijft een aandachtspunt om een evenwichtige planning te vinden over het jaar heen.

5. In 2021 werd het organiseren van activiteiten beperkt door de coronamaatregelen. Door corona konden fysieke activiteiten (het genoemde Statenspel, Fries jeugdparlement) niet plaatsvinden. We hebben digitale alternatieven vormgegeven, maar die zijn minder succesvol gebleken. Vandaar dat deze indicator niet groen scoort. Het jubileumjaar Statenzaal 125 jaar heeft overigens wel veel bezoekers naar de Statenzaal getrokken. Daarmee komt de score (weer) dichtbij groen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100% 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100% 100%
Bewaken afhandeling moties en toezeggingen Provinciale Staten zijn geïnformeerd over afhandelingstermijn van moties en toezeggingen 100% 100%
Werken volgens een Communicatieplan Vastgesteld plan door het presidium 100% 100%
Aanpak jongeren participatie vanuit integraal plan. Vastgesteld plan door het presidium 100% 100%
Opleidingsprogramma Provinciale Staten Vastgesteld opleidingsprogramma door het presidium 100% 100%
Subsidieverstrekking Statenfracties Subsidieverstrekking volgens de verordening ondersteuning Statenfracties 2019 100% 100%

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 3.722
 • 1
 • -115
 • 3.608
 • 187
 • 187
 • 3.421
 • 115
 • 3.536
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 3.788
 • 10
 • 0
 • 3.798
 • 17
 • 17
 • 3.781
 • -61
 • 3.720
 • Rekening 2021
 • 3.538
 • 0
 • 0
 • 3.539
 • 168
 • 168
 • 3.371
 • -61
 • 3.310
 • Saldo begroting en rekening
 • 250
 • 10
 • 0
 • 259
 • -151
 • -151
 • 411
 • 0
 • 411

Toelichting:

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 250.000 betreffen onder andere voor € 187.000 het budget voor de fractiebijdrage en voor € 38.000 het budget Inter-activiteit vanwege minder georganiseerde activiteiten door de coronamaatregelen.

De hogere baten van € 151.000 zijn voor € 130.000 het gevolg van de eindafrekening van de fractiebudgetten van het jaar 2020.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Inter-activiteit
 • Jongerenparticipatie
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • It Steatekomitee Frysk
 • Statenfracties
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Realisatie 2020
 • 57
 • 11
 • 941
 • 1.081
 • 319
 • 427
 • 813
 • 31
 • 42
 • 3.722
 • 1
 • 1
 • -115
 • -115
 • 3.608
 • 25
 • 14
 • 115
 • 32
 • 187
 • 187
 • 3.421
 • Begroting 2021
 • 89
 • 18
 • 975
 • 0
 • 301
 • 1.485
 • 779
 • 88
 • 54
 • 3.788
 • 10
 • 10
 • 0
 • 0
 • 3.798
 • 0
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 17
 • 3.781
 • Besteding 2021
 • 51
 • 11
 • 994
 • 976
 • 275
 • 315
 • 821
 • 60
 • 34
 • 3.538
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.539
 • 9
 • 10
 • 130
 • 19
 • 168
 • 168
 • 3.371
 • Saldo 2021
 • 38
 • 7
 • -20
 • -976
 • 26
 • 1.170
 • -42
 • 27
 • 19
 • 250
 • 10
 • 10
 • 0
 • 0
 • 259
 • -9
 • 7
 • -130
 • -19
 • -151
 • -151
 • 411
Print deze pagina