7.1 Ontwikkeling organisatie

Jaarstukken

Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces om steeds mee te bewegen op de ontwikkelingen in Fryslân en daar als provincie van toegevoegde waarde te zijn. Hiervoor is een kwalitatief en kwantitatief goede personele bezetting nodig. Een bezetting waarmee we in staat zijn om nu en in de toekomst de provinciale opgave te realiseren, binnen de daarvoor beschikbare budgetten. We kijken naar deze bezetting vanuit het bestuursakkoord ‘Lok op 1’, de bestuurlijke ambities en onze wettelijke taken.

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
  • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De organisatie werkt opgavengestuurd

Toelichting:

1. Dit is een proces waar continu aandacht voor is. Bijvoorbeeld omdat onze ‘omgeving’ verandert en andere vragen stelt aan de organisatie en de inrichting van het opgavengestuurd werken. Eind 2020 is uit een medewerkers-onderzoek gebleken dat de waardering voor het opgaven gestuurd werken is gegroeid, maar dat er verbetering mogelijk is. In 2021 is gestart met een evaluatie van het opgaven gestuurd werken en op basis daarvan zullen in 2022 de vervolgstappen worden bepaald om het opgavengestuurd werken door te ontwikkelen.

Print deze pagina