Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Jaarstukken

Inleiding

De samenleving is in ontwikkeling en vraagt om een andere houding van de overheid; minder sturend en meer faciliterend. Zowel voor het bestuur als voor de organisatie is het voor de komende jaren de uitdaging mee te bewegen met deze ontwikkelingen en de kansen die er voor de provincie liggen (externe initiatieven zoals Natuur mei de mienskip, Holwerd aan Zee, de IJsselmeerkust, het Interbestuurlijk Programma, de Regiodeals etc). Dit gebeurt in een context van een provinciale begroting die afneemt en een forse personeelsreductie. Het organisatieplan ‘Kansen gripe troch romte te bieden’ geeft richting aan deze uitdagingen.

2021 was hierin een jaar waarin veel is gedaan om de ambities en resultaten uit het bestuursakkoord “Lok op 1” samen met onze partners ‘neer te zetten’.

Door de corona crisis was het voor de organisatie ook een heel bijzonder jaar. Er moest continu geanticipeerd worden op de veranderende situatie en dat heeft veel gevraagd van de organisatie. Uit deze jaarstukken blijkt dat een aantal processen zijn vertraagd zijn vanwege corona, maar ook dat in de samenwerking met andere partijen creatieve en nieuwe manieren gevonden zijn om samen te werken.

In de bedrijfsvoeringsbudgetten zien we het effect van de coronacrisis terug bij bijvoorbeeld de reis- en verblijfskosten. Deze waren in 2021 een stuk lager. Doordat medewerkers veelal vanuit huis werkten is ook de inzet op vorming- en opleiding achter gebleven. Wat niet was begroot, maar wat we wel hebben gedaan is dat het personeel een vergoeding heeft ontvangen voor het thuiswerken. In het provinciehuis hebben we binnen de beschikbare budgetten ook investeringen gedaan, voor bijvoorbeeld hybride werken.

Print deze pagina