6.3 Risico’s

Jaarstukken

Op dit ogenblik voorzien wij weinig risico’s rondom onze grondportefeuille. De grondprijs in Fryslân stijgt nog steeds, waardoor onze eigen grondprijzen nog niet onder druk komen te staan.

De grote programma’s die het Rijk rondom natuur, landbouw en stikstof hebben aangekondigd vragen vaak naar een nieuwe inzet van natuur en landbouwgronden. Om dit te kunnen realiseren wordt er nu gewerkt aan de opbouw van een brede uitvoeringsorganisatie wat gezien de krapte op de arbeidsmarkt mogelijk nog een hele opgave wordt.

Omdat wij voorzien dat enerzijds de vraag naar grond en alternatieve vormen van grondfinanciering toeneemt en anderzijds vanuit het Rijk grote bedragen worden gereserveerd voor de uitvoering van de koolstof- en stikstofprogramma’s welke ook van grote invloed zullen zijn op de grondsituatie, onderzoeken wij of alternatieve vormen van grondfinanciering mogelijk zijn.

Bij het project oneigenlijk gebruik provinciale eigendommen waarin gebruikers worden benaderd zien wij wel vertraging in het project ontstaan omdat wij door de corona maatregelen niet in staat geweest zijn alle gebruikers te benaderen. Wij verwachten de opgelopen achterstanden in 2022 – 2024 weer in te kunnen lopen. Wij zien wel dat het aantal dossiers toeneemt omdat er door de woning- en recreatiebouw aan de randen van het provinciale water het oneigenlijk gebruik van dit water groeit.

Grondbezit

Te verwerven gronden

 • Ha te verwerven
 • programma 2
 • programma 3
 • programma 5
 • totaal
 •  x € 1.000.000
 • programma 2
 • programma 3
 • programma 5
 • totaal
 • totaal te verwerven
 • 2.313
 • 4.457
 • 23
 • 6.793
 • totaal te verwerven
 • 139
 • 173
 • 1
 • 313
 • verworven per 31-12-2021
 • 2.287
 • 2.438
 • 6
 • 4.731
 • verworven per 31-12-2021
 • 138
 • 97
 • 0
 • 235
 • nog te verwerven
 • 26
 • 2.019
 • 17
 • 2.062
 • nog te verwerven
 • 1
 • 76
 • 1
 • 78

Te verkopen gronden

 • Ha te verkopen
 • programma 2
 • programma 3
 • programma 5
 • Totaal
 •  x € 1.000.000
 • programma 2
 • programma 3
 • programma 5
 • Totaal
 • totaal te verkopen
 • 1.352
 • 4.097
 • 0
 • 5.449
 • totaal te verkopen
 • 55
 • 78
 • 0
 • 133
 • verkocht per 31-12-2021
 • 1.080
 • 421
 • 0
 • 1.501
 • verkocht per 31-12-2021
 • 44
 • 31
 • 0
 • 74
 • nog te verkopen
 • 272
 • 3.676
 • 0
 • 3.948
 • nog te verkopen
 • 11
 • 47
 • 0
 • 59
* toelichting over de programma’s is in de paragraaf opgenomen

De strategische grondvoorraad en het programma Veenweide zijn hierin niet opgenomen aangezien deze aankopen niet vallen onder een bestaand gebiedsplan en daarmee vastgesteld aankoopstrategieplan. Deze aankopen zijn in wezen strategische aankopen vooruitlopend op komende opgaven/gebiedsplannen.

Strategische grondvoorraad

 • 2 aankopen voor € 1,4 mln.
 • 34,4 ha t.b.v. Veenweide Aldeboard De Deelen

Veenweide (dekking o.a. impulsgelden Rijk)

 • 3 aankopen voor € 1,65 mln.
 • 23,6 ha t.b.v. Aldeboarn De Delen / Hegewarren
Print deze pagina