6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Jaarstukken

Programma 2 – Infrastructuur
De verwervingen rondom de infra projecten Drie Tunnels (N359), de Skieding (N358) en Uterwei (N358) worden binnenkort afgerond. De benodigde grondverwerving voor de Snitserdyk (n354) is inmiddels gerealiseerd. Diverse percelen voor de nog lopende projecten zijn reeds minnelijk verworven echter dat zal niet voor alle percelen lukken. De ingezette administratieve onteigeningsprocedures hebben wij daarom moeten continueren. Provinciale Staten hebben hiervoor op 22 september 2021 de verzoekbesluiten hieromtrent vastgesteld. Echter zetten wij nog steeds volop in op minnelijke verwerving en verwachten er ook nog met een aantal eigenaren uit te komen.

Bij een aantal grote projecten zoals De Centrale As, De Haak om Leeuwarden, knooppunt Joure en de N381 en de N381 2×2 ligt de weg er al maar wordt er nog gewerkt aan afrondende zaken, zoals de uitwerking van de afspraken rondom en het splitsen van percelen. De overblijvende restgronden van deze projecten worden tevens verkocht.

Er hebben in 2021 24 transacties plaatsgevonden die zijn gerelateerd aan de infrastructurele projecten van de provincie. Deze hebben voornamelijk plaatsgevonden ten behoeve van de projecten Drie Tunnels (N359), de Skieding en de Snitserdyk.

Programma 3 – Omgeving
In het kader van programma 3 is een portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld welke uitgaat van een realisatie van Natuur Netwerk Nederland (NNN) met prioriteit 1, 2, 3 en 4 zijnde: de Europese verplichtingen (KRW, N2000 en prioritaire provinciale ambitie); prioritaire provinciale opgave (De Mieden, Beekdal-Linde, Koningsdiep). Natuurgebieden met prioriteit 4 (overige provinciale ambitie).

In het voorjaar van 2022 zal de Strategische Grondnota Natuur, met daarin scenariokeuzes voor de afronding van het NNN, aan de staten ter vaststelling worden aangeboden.

Binnen het pilotgebied Burgumermar-De Leijen worden in samenwerking met Natuer mei de Mienskip nu de actuele aankoopopties en het gebiedsplan voorbereid. De gesprekken binnen ‘Mieden op zijn mooist’ worden geïntensiveerd om de realisatie van 130 ha mogelijk te maken. Gronden aangekocht buiten het plan worden verkocht of anders ingezet. De voorbereidingen van verkoop van ingerichte natuurgronden binnen de Twizelermieden, Hemrikkerscharren en Oude Willem lopen en zullen in 2022 worden afgerond. Aankopen van gronden ten behoeve van prioriteit 4 hebben conform besluit van Provinciale Staten niet plaatsgevonden.

Binnen het Veenweideprogramma zijn zowel in Hegewarren als in Aldeboarn- de Deelen enkele aankopen gerealiseerd en andere in voorbereiding. Hiervoor is ook deels het krediet Strategische Grondvoorraad (SGV) ingezet. Binnen het Veenweide programma wordt tevens aan het ‘flankerend beleid’ gewerkt dat zicht moet geven op de waarden van de gronden na nieuwe noodzakelijke peilbesluiten.

Programma 5 – Mienskip
In het terpenproject hebben geen wijzigingen plaatsgevonden.

Provinciale grondbank en Fryske Grûnbank
Alle provinciale gronden staan geregistreerd in het vastgoedregistratiesysteem zodat er actueel zicht is op de grondposities en waarderingen van alle provinciale gronden. De meeste gronden zullen worden ingezet voor onze opgaven t.b.v. de aanleg van natuur, veenweide en infrastructuur. Andere gronden worden aangemerkt als structureel bezit. Hieronder vallen o.a. de gronden onder de Friese meren en provinciale (vaar)wegen.

Wij zijn intern gestart met een interne grondtafel actief waarbinnen de grondbehoeftes en – mogelijkheden van de verschillende provinciale opgaven worden uitgewisseld,

Gedeputeerde Staten hebben op 29 juni ingestemd met de instelling van een Fryske Grûnbank en besloten voor de eerste 3 jaar de kosten daarvan voor onze rekening te nemen. We hebben u daar ook over geïnformeerd d.m.v. brief nr. 01892480. Inmiddels hebben we in overleg met de PCLG een onafhankelijke voorzitter gevonden. Met onze partners vanuit o.a. de PCLG willen samen inzetten op de optimale inzet van gronden in Fryslân. De Fryske Grûnbank heeft tevens een adviserende rol op de inzet van de strategische grondvoorraad (SGV) van de provincie.

Strategische Grondvoorraad (SGV)
Bij de vaststelling van de Nota Grondbeleid 2020 heeft u een krediet van € 23,5 mln.  beschikbaar gesteld ten behoeve van het, onder strikte randvoorwaarden, aanleggen van een (budgetneutrale) strategische grondvoorraad. Vanuit dit krediet kunnen wij, wanneer de gelegenheid zich voordoet, gronden aankopen ten behoeve van verwachte toekomstige opgaven, In 2021 hebben wij voor ca. € 1,4 mln (ca. 34,4) ha een tweetal strategische grondaankopen gedaan waarvan we verwachten dat deze gronden zullen kunnen worden ingezet ten behoeve van het Veenweide-programma.

Print deze pagina