4.2 Financiering en beleggingen

Jaarstukken

Beleggingen
De opbrengsten uit de aandelenverkoop Nuon Energy zijn in het verleden voor een groot deel langlopend belegd in obligaties, Hybride kapitaal of uitgeleend aan decentrale overheden. In 2020 zijn de laatste obligaties verkocht en worden de middelen, behoudens de belegde gelden, aangehouden bij de schatkist.

Schatkistbankieren
Sinds de invoering van het schatkistbankieren dienen de liquide middelen van de provincie te worden aangehouden bij het agentschap. Daarnaast kan bij het agentschap worden belegd in (langlopende) deposito’s. De rentevergoedingen hierop zijn gekoppeld aan de Nederlandse geld- en kapitaalmarktrente en zijn momenteel zeer laag. De liquide middelen van de provincie worden niet langlopend belegd, maar in rekening courant aangehouden. De vergoeding op de rekening courant bij de schatkist is nihil.

Rendement schatkistbankieren
Het gerealiseerde rendement op het schatkistbankieren in 2021 bedraagt € 0,0 mln.

Hybride kapitaal
Provincie Fryslân heeft Hybride kapitaal verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); € 50 mln. per bank. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is mede aandeelhouder van de BNG en de NWB. De kapitaalverstrekking is gedaan vanuit de publieke taak, want door het Hybride kapitaal kunnen de banken hun functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semi publieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen.

Rendement Hybride kapitaal
Het gerealiseerde rendement op het Hybride kapitaal in 2021 bedraagt € 3,1 mln.

Leningen aan decentrale overheden
Naast het stallen van vermogen bij de schatkist is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om leningen te verstekken aan decentrale medeoverheden. Per eind 2021 is er in totaal € 38 mln. uitgeleend aan decentrale overheden.

Rendement leningen aan decentrale overheden
Het gerealiseerde rendement op de leningen aan decentrale overheden in 2021 bedraagt € 0,9 mln. Daarvan is € 0,6 mln. incidenteel rendement vanwege de tussentijdse verkoop van twee aan decentrale overheden verstrekte leningen.

Totaal gerealiseerde rendement op beleggingen 2021
Het gerealiseerde rendement op de obligatieportefeuille, het Hybride kapitaal en de leningen aan decentrale overheden in 2021 bedraagt € 4,0 mln.

Financieringen
Provincie Fryslân heeft voor de kapitaalversterking (€ 76,5 mln.) van haar deelneming in Alliander NV een lening afgesloten ter grootte van € 76 mln. Dit is gedaan omdat de huidige middelen zijn bedoeld voor de geplande uitgaven in de komende jaren, zoals opgenomen in de meerjaren begroting van de provincie.

Rentelasten 2021
De lening van € 76 mln. is eind 2021 afgesloten en heeft een rentepercentage van -0,01%. Hierdoor zijn er geen renteasten verbonden aan deze lening. Het Fonds Nazorg Stortplaatsen heeft al haar (liquide) middelen ondergebracht bij de provincie en ontvangt hierover een rentevergoeding van 4,24%. Dit percentage is overeengekomen met het Nazorgfonds (GS-besluit 10/3/2015). Daarnaast wordt over de vooruit ontvangen RSP-gelden een indexvergoeding betaald.

Print deze pagina