3.4 Actualisatie onderhoudsbeleidskaders

Jaarstukken

In 2020 zijn de onderhoudsbeleidskaders geëvalueerd en geactualiseerd. De programmering- en financieringssystematiek zijn conform de BBV-spelregels op elkaar aangesloten. Tevens is besloten om voor het oeverbeheer over te gaan tot differentiatie in het onderhoud o.b.v. een meer risico-gestuurde aanpak. Uitgangspunt daarbij blijft te allen tijde dat een veilige bereikbaarheid van zowel oever als vaarweg op niveau blijft. Deze evaluatie & actualisatie is in april 2020 in Provinciale Staten behandeld en vastgesteld. In december 2020 is de financieringssystematiek van groot onderhoud wegen, water en gebouwen definitief aangepast van voorziening naar reserve. Het onderzoek naar de meerwaarde van differentiatie over de volledige breedte van de infrastructuur moet nog nader onderzocht en uitgewerkt worden. De uitkomst hiervan willen we in 2022 aan u aanbieden.

Print deze pagina