Programma 4: Economie

4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Begroting

Wat willen we bereiken?

(Innovatieve) producten moeten ook verkocht worden. Wij willen ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren.

In het verleden bleek dat als producten moeten concurreren op de wereldmarkt, dit ook sterk bijdraagt aan vernieuwing. Daarom gaan we het MKB ondersteunen bij internationale marktontwikkeling en -verkenning en door middel van een exportfinanciering (bij de FOM). We hebben de ambitie dat in 2021 weer meer Friese bedrijven internationaal actief zijn t.o.v. 2019. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn Ynbusiness, de provinciale exportsubsidie, de Oranjewoud Academy, de NOM en het International Trade Support (ITS), bestaande uit WTC en de Friese kennisinstellingen (NHL Stenden). De betrekkingen met het buitenland  willen wij periodiek via handelsmissies versterken. De keuze van de landen zal vooral gemaakt worden op basis van waar marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven.

Om te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. Dit doen we onder meer in nauwe samenwerking met de vier grote Friese gemeenten (F4-gemeenten) waarmee we een acquisitieconvenant hebben gesloten. Ook zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • We streven naar een stijging van het aantal exportmedewerkers door middel van de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
 • We streven naar een stijging van het aantal exporterende bedrijven door middel de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
 • De samenwerking met ITS en WTC zal worden geëvalueerd en mate van continuering zal bepaald worden.
 • In 2021 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteit van bedrijven in Fryslân worden uitgevoerd.
 • In 2021 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
 • We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
 • In 2021 evalueren we de Friese Retailaanpak.
 • Samen met de F4-gemeenten wordt in 2021 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt. Dit zal leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
 • In 2021 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 We streven naar een stijging van het aantal exportmedewerkers door middel van de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
2 We streven naar een stijging van het aantal exporterende bedrijven door middel de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
3 De samenwerking met ITS en WTC zal worden geëvalueerd en mate van continuering zal bepaald worden.
4 In 2021 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteit van bedrijven in Fryslân worden uitgevoerd.
5 In 2021 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
6 We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
7 In 2021 evalueren we de Friese Retailaanpak.
8 Samen met de F4-gemeenten wordt in 2021 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt. Dit zal leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
9 In 2021 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
(Internationaal) Ondernemerschap Nieuw in dienst genomen exportmedewerkers 10
Evaluatie maken oude regeling internationaal ondernemen Gereed
Ontwikkelen nieuwe subsidieregeling internationaal ondernemen Gereed
Evaluatie uitvoeren ITS en WTC Gereed
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen Gereed
Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven 700

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 We streven naar een stijging van het aantal exportmedewerkers door middel van de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
2 We streven naar een stijging van het aantal exporterende bedrijven door middel de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
3 De samenwerking met ITS en WTC zal worden geëvalueerd en mate van continuering zal bepaald worden.
4 In 2021 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteit van bedrijven in Fryslân worden uitgevoerd.
5 In 2021 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
6 We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
7 In 2021 evalueren we de Friese Retailaanpak.
8 Samen met de F4-gemeenten wordt in 2021 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt. Dit zal leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
9 In 2021 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken

Toelichting:

5. Door corona zijn de financiële middelen bij aantal Friese gemeenten verslechterd. Voor investeringen in bedrijventerreinen is daardoor geen of weinig budget beschikbaar, waardoor het ontwikkelen van een investeringsprogramma vooruitgeschoven is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
(Internationaal) Ondernemerschap Nieuw in dienst genomen exportmedewerkers 10
Evaluatie maken oude regeling internationaal ondernemen Gereed
Ontwikkelen nieuwe subsidieregeling internationaal ondernemen Gereed
Evaluatie uitvoeren ITS en WTC Gereed
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese acquisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3
Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Gereed
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen (pilot) Gereed
Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven 700

Toelichting:

Zoals hiervoor toegelicht is er momenteel minder financiële ruimte bij gemeenten. Daarnaast speelt het issue van nieuwe bedrijventerreinen. Hiervoor zal in het tweede half jaar een onderzoek gedaan worden naar de Ruimtelijke Economische visie Fryslân in relatie tot grootschalige bedrijventerreinen. Eind vierde kwartaal zullen de resultaten opgeleverd worden, welke met de gemeenten besproken zal worden, ook in relatie tot een mogelijk investeringsprogramma rondom bestaande bedrijventerreinen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

(Innovatieve) producten moeten ook verkocht worden. Wij willen ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven stimuleren. In het verleden bleek dat als producten moeten concurreren op de wereldmarkt, dit ook sterk bijdraagt aan vernieuwing. Daarom gaan we het MKB ondersteunen bij internationale marktontwikkeling en -verkenning en door middel van een exportfinanciering (bij de FOM). We hebben de ambitie dat in 2021 weer meer Friese bedrijven internationaal actief zijn t.o.v. 2019. Belangrijke instrumenten om het bedrijfsleven te ondersteunen zijn Ynbusiness, de provinciale exportsubsidie, de Oranjewoud Academy, de NOM en het International Trade Support (ITS), bestaande uit WTC en de Friese kennisinstellingen (NHL Stenden). De betrekkingen met het buitenland  willen wij periodiek via handelsmissies versterken. De keuze van de landen zal vooral gemaakt worden op basis van waar marktkansen liggen voor onze kennisinstellingen en bedrijven.

Om te komen tot een goed vestigingsklimaat binnen Fryslân blijven we de sterke punten van Fryslân en de Friese economie uitdragen. Dit doen we onder meer in nauwe samenwerking met de vier grote Friese gemeenten (F4-gemeenten) waarmee we een acquisitieconvenant hebben gesloten. Ook zorgen we ervoor dat de bedrijventerreinen toekomstbestendig zijn.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat

Toelichting:

De doelrealisatie en gewenste resultaten staan op oranje, omdat enerzijds door corona en de beperkende maatregelen die daardoor voorgeschreven werden de subsidieregeling voor internationalisering niet is opengesteld en anderzijds omdat de TopDutch campagne in 2021 nog niet weer is gestart. Uit de evaluatie van deze campagne zijn een aantal aandachtspunten gekomen die voor de opzet van de campagne op voorhand goed met partijen moet worden belegd.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We streven naar een stijging van het aantal exportmedewerkers door middel van de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
2 We streven naar een stijging van het aantal exporterende bedrijven door middel de subsidieregeling Internationaal Ondernemen in 2021.
3 De samenwerking met ITS en WTC zal worden geëvalueerd en mate van continuering zal bepaald worden.
4 In 2021 zorgt de Friese acquisitiestrategie er voor dat er bedrijven naar de provincie komen, dan wel dat nieuwe activiteit van bedrijven in Fryslân worden uitgevoerd.
5 In 2021 is samen met de Friese gemeenten een actie-/investeringsprogramma gereed voor het (meer) toekomstbestendig maken van de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen.
6 We herijken met de gemeenten (indien nodig) de lopende regionale afspraken inzake bedrijventerreinen, op basis van de nieuwe vraagprognose en recente uitgiftecijfers.
7 In 2021 evalueren we de Friese Retailaanpak.
8 Samen met de F4-gemeenten wordt in 2021 een nieuwe marktanalyse en prognose uitgevoerd met betrekking tot de kantorenmarkt. Dit zal leiden tot nieuwe herijkte afspraken met de F4 over de programmering.
9 In 2021 heeft Ynbusiness met 700 unieke MKB-ers gesproken

Toelichting:

Ad 1/2/3: In 2021 heeft de evaluatie plaatsgevonden van de subsidieregeling Internationaal Ondernemen. In combinatie met de Covid maatregelen, de onzekere tijd rondom reizen en daarmee stimulering van de export is de aangepaste regeling nog niet opengesteld. In 2022 zal als de maatregelen versoepeld worden met het beschikbare budget de aangepaste regeling opengesteld worden om zo zorg te dragen voor stijging van zowel het aantal exportmedewerkers als exporterende bedrijven. Uit deze evaluatie is ook gebleken dat de meerwaarde van het ITS in het ecosysteem zich niet heeft bewezen en daarom niet gecontinueerd wordt.

Ad 5: In 2021 zijn verschillende gesprekken gevoerd met de Friese gemeenten en andere belanghebbenden over wenselijke acties op de economisch meest belangrijke Friese bedrijventerreinen. Hier zijn door de pandemie en de daardoor mogelijk gewijzigde vraag rondom bedrijventerreinen nog geen definitieve afspraken voor gemaakt. Daarnaast neemt de Provincie Fryslan deel aan het pilotproject ‘’Circulaire bedrijventerreinen’’ van de Vereniging Circulair Fryslan (VCF), en zijn wij betrokken bij een landelijke project van IVN (Instituut voor Natuureducatie) mbt vergroening van bedrijventerreinen, dat is ingediend in het kader van het Groeifonds.

Ad 6 en 8: In 2021 hebben wij vraag en aanbod in kaart gebracht van bedrijventerreinen (Friesland breed) en de kantorenmarkt (F4, waar de grootste concentratie van kantoren zich bevindt). Vanwege de Corona-ontwikkelingen en de effecten hiervan op de uitgifte van bedrijfskavels en de kantorenmarkt, is dit pas later in het jaar gebeurd, op het moment dat de inschatting was dat er een zo representatief mogelijk beeld geschetst kon worden. De processen hiervoor zijn eind 2021 opgestart. In 2022 zullen de nieuwe herijkte afspraken over de programmering van bedrijventerreinen (gemeenten in regioverband (Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest) en kantoren (F4) definitief gemaakt worden,

In het derde kwartaal zijn we gestart met een Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) met de volgende hoofddoelen:
– goede (ruimtelijke) inpassing van bedrijven en bedrijventerreinen in de omgeving;
– het verkrijgen van inzicht in hoe het vestigingsklimaat aantrekkelijker kan worden gemaakt voor het aantrekken en behouden van bedrijven;
– de betekenis van nieuwe demografische (bijv. ontgroening en vergrijzing, krimp, individualisering), technologische (bijv. kunstmatige intelligentie, robotisering, etc.), economische (bijv. schaalvergroting, globalisering en circulariteit) en beleidsmatige ontwikkelingen (bijv. decentralisatie van de zorg, energie-transitie en klimaatadaptatie) voor het ruimtegebruik in de toekomst;
In 2022 zullen de kaders aan PS worden voorgelegd.

Ad 7: De Friese Retailaanpak had een looptijd tot eind 2020. Vanwege de Corona-ontwikkelingen in 2021 en de impact hiervan op de Friese Retailsector, bleek het in 2021 niet haalbaar om een representatief actueel beeld van deze sector te krijgen en op basis daarvan de Friese Retailaanpak eventueel te herijken en te verlengen. In 2022 zullen wij dit opnieuw agenderen. Dit geldt ook voor het koopstromenonderzoek en de situatie in de winkelgebieden. De Subsidieregeling Friese Retailaanpak hebben wij overigens in 2021 wel verlengd (tot en met 30 september 2022).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
(Internationaal) Ondernemerschap Nieuw in dienst genomen exportmedewerkers 10 0
Evaluatie maken oude regeling internationaal ondernemen Gereed Gereed
Ontwikkelen nieuwe subsidieregeling internationaal ondernemen Gereed Gereed
Evaluatie uitvoeren ITS en WTC Gereed Gereed
Aantal verstrekte leningen / participaties FOM 15 20
Vestigingsklimaat Aantal (inter)nationale bedrijven die naar Fryslân komen met behulp van de Friese ac-quisitiestrategie dan wel hier blijven met hun nieuwe activiteit 3 3
Actie-/investeringsprogramma bedrijventerreinen Gereed Vertraagd
Herijking regionale afspraken bedrijventerreinen Gereed Vertraagd
Evaluatie Friese Retailaanpak Gereed Vertraagd
Investeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen (pilot) Gereed Vertraagd
Aantal unieke gesprekken Ynbusiness met het Friese bedrijfsleven 700 850

Toelichting:

Doordat er in 2021 geen subsidieregeling internationalisering is geweest, zoals hierboven toegelicht, kan er ook geen aantal aangegeven worden over nieuw aangenomen exportmedewerkers. Vandaar dat deze op nul staat.
Zoals in de toelichting hierboven al aangegeven is de voortgang rondom bedrijventerreinen en de retailaanpak door Covid vertraagd.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 2
 • 1.000
 • 965
 • 1.967
 • 0
 • 1.967
 • -965
 • -73
 • 929
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 14
 • 2.508
 • 665
 • 3.187
 • 0
 • 3.187
 • -665
 • 249
 • 2.772
 • Rekening 2021
 • 0
 • 441
 • 252
 • 694
 • 0
 • 694
 • -252
 • 1.731
 • 2.172
 • Saldo begroting en rekening
 • 14
 • 2.067
 • 413
 • 2.494
 • 0
 • 2.494
 • -413
 • -1.481
 • 600

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 600.000,- op dit beleidsveld

Tijdelijke budgetten
Het tijdelijk budget Kanselarij van € 440.000,- is voor de overdracht van het historische pand aan een nieuwe koper. De onderhandelingen zijn vertraagd, maar zullen naar verwachting in 2022 wel geeffectueerd worden. Bij de resultaatbestemming jaarrekening 2021 zal het vrijgevallen bedrag van € 440.000 voor de realisatie van de verkoop van de Kanselarij aan PS voorgelegd worden.

Het budget Acquisitie/Topdutch voor respectievelijk € 150.000,- is niet besteed in 2021. Het is de bedoeling om het TopDutch project bij een andere externe partij neer te leggen. Over de inhoud en invulling is in de tweede helft van 2021 noordelijk overleg geweest. Doordat de concrete invulling pas in 2022 zal starten is dit bedrag niet besteed. Doordat de campagne alleen online reactief is doorgegaan zijn er in 2021 geen gerichte campagnes geweest om internationale bedrijven te benaderen. Wel is de F4 met haar acquisitiestrategie doorgegaan.

Reserves
De reserve CIV healthy Aging is in 2021 niet besteed voor € 335.000.Er wordt nog gekeken hoe de middelen ingezet zullen gaan worden, dit zal in 2022 nader worden uitgewerkt.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bedrijvencontactdagen voor Friesland
 • Chinabeleid
 • De Kanselarij
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Topdutch/Acquisitie
 • Vestingsregeling
 • EU Bancaire sector
 • Inzet NUON Chinabeleid 2018-2020
 • Inzet NUON CIV Healthy Ageing
 • Inzet NUON Internationale handelsmissies
 • Inzet NUON Ondersteuning ontwikkeling ondernemers
 • Inzet NUON St International Trade Support
 • Realisatie 2020
 • 2
 • 2
 • 0
 • 0
 • 327
 • 0
 • 673
 • 1.000
 • 17
 • 5
 • 0
 • 9
 • 643
 • 291
 • 965
 • 1.967
 • 0
 • 1.967
 • Begroting 2021
 • 14
 • 14
 • 0
 • 440
 • 487
 • 150
 • 1.431
 • 2.508
 • 0
 • 31
 • 335
 • -9
 • 70
 • 238
 • 665
 • 3.187
 • 0
 • 3.187
 • Besteding 2021
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 487
 • 0
 • -50
 • 441
 • 0
 • 0
 • 0
 • -11
 • 26
 • 238
 • 252
 • 694
 • 0
 • 694
 • Saldo 2021
 • 14
 • 14
 • -4
 • 440
 • 0
 • 150
 • 1.481
 • 2.067
 • 0
 • 31
 • 335
 • 2
 • 45
 • 0
 • 413
 • 2.494
 • 0
 • 2.494
Print deze pagina