Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij zetten onverminderd in op het bevorderen van een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een mede initiërende rol bij de rijksprojecten en soms een financiële.

Met betrekking tot onze eigen provinciale infrastructuur investeren wij naast de lopende infrastructurele programma’s vanaf 2020 structureel gemiddeld één miljoen euro per jaar om onze wegen veiliger te maken, teneinde het aantal verkeersdoden en gewonden te blijven terugdringen (resultaat 40). Hiervoor wordt een programma opgesteld ter aanvulling op de reeds lopende programma’s. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’.

Daarnaast willen wij het gebruik van de fiets stimuleren door het realiseren van minimaal vier fietsroutes voor langere afstanden (zie ook beleidsveld 2.1). Welke routes dit betreft, werken we samen met de betreffende gemeenten uit tot een programma. Hieruit komt naar voren welkdeel van de fietsroutes over provinciale infrastructuur zal gaan lopen.

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Waar mogelijk liften duurzaamheid en circulariteit hierin mee. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’ en de Sustainable Development Goals (SDG).

In 2021 ronden we ook de laatste punten van een aantal grote infrastructuurprojecten af. Het betreft de financiële, administratieve en een beperkt aantal fysieke maatregelen rondom  knooppunt Joure, De centrale As, Investeringsagenda Drachten – Heerenveen, N381 en het Prinses Margrietkanaal. Deze projecten staan niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten. De afrondende werkzaamheden vinden binnen de gecommuniceerde planning en financiële kaders plaats. Mocht dat veranderen, dan wordt dat gerapporteerd in brieven en de bestuursrapportages.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 1. Het afronden van een aantal (complexe) infrastructuur projecten.
 2. Het structureel verbeteren van onze infrastructuur, met daarbij de nadruk op de fietser (resultaat 41) voor onze fietspaden en risicogestuurde benadering van ons wegennet (resultaat 40).
*Deze indicator kent geen resultaat maar een uitkomst en wordt niet met kleuren gepresenteerd.

Om ethische reden is hier de indicator de tussenwaarde en niet het doel van onze inspanningen; het doel is nul verkeersdoden.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het afronden van een aantal (complexe) infrastructuur projecten.
2 Het structureel verbeteren van onze infrastructuur, met daarbij de nadruk op de fietser (resultaat 41) voor onze fietspaden en risico gestuurde benadering van ons wegennet (resultaat 40).

Toelichting:

Het structureel verbeteren van onze eigen infrastructuur verloopt volgens plan, in ieder geval wat betreft onze eigen wegen (resultaat 40). Voor onze fietspaden treedt mogelijk vertraging op, doordat hier een directe link kan liggen met resultaat 41, zoals onder beleidsveld 2.1, punt 4 (hoofdfietsroutes) benoemd is. Vandaar dat hier onder ’tijd’ een afwijking is aangegeven.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Grote infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting 95%
Overige infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2021 95%
Lange afstand fietsroutes In 2023 zijn vier routes gerealiseerd voor het fietsverkeer op lange(re) afstand (resultaat 41) De routes zijn bekend en in voorbereiding
Veiligheid en bereikbaarheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in de beoordelingssystematiek van ANWB / EuroRAP wordt groter. Deze score wordt vertaald naar een voor Fryslân ontwikkeld beoordelingssystematiek (FryRap) Groei in % ten opzichte van vorig jaar
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of ziekenhuisgewonden). (Geen kleuring prognose vanuit ethisch oogpunt. Zie toelichting voor meer informatie. ) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop

Toelichting:

Lange afstand fietsroutes
Qua planvorming zijn we op weg. De routes zijn bekend en berekend qua benodigde kosten. Knelpunt voor de uitvoering is de gemeentelijke financiering binnen deze collegeperiode.

Veiligheid en bereikbaarheid provinciale wegen
Het aantal slachtoffers en -ongevallen in Q1 van 2021 is lager dan dat van Q1 2020, hoewel er altijd een na-ijl effect in de verwerking van ongevallen op kan treden. In Q1 2021 hebben zich geen dodelijke ongevallen voorgedaan op provinciale wegen. Vorig jaar waren dat er in Q1 drie.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Het afronden van een aantal (complexe) infrastructuur projecten.
2 Het structureel verbeteren van onze infrastructuur, met daarbij de nadruk op de fietser (resultaat 41) voor onze fietspaden en risico gestuurde benadering van ons wegennet (resultaat 40).

Toelichting:

2. De afwijkingen zitten vooral op resultaat 41, waarbij rekening werd gehouden met een gemeentelijke bijdrage van 50% voor gemeentelijke fietsroutes. Naar verwachting is dit bij veel gemeenten niet haalbaar. In afwachting hierop is ook nog geen programmering vastgesteld voor de provinciale fietsinfrastructuur.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Grote infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting 95%
Overige infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2021 95%
Lange afstand fietsroutes In 2023 zijn vier routes gerealiseerd voor het fietsverkeer op lange(re) afstand (resultaat 41) De routes zijn bekend en in voorbereiding
Veiligheid en bereikbaarheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in de beoordelingssystematiek van ANWB / EuroRAP wordt groter. Deze score wordt vertaald naar een voor Fryslân ontwikkeld beoordelingssystematiek (FryRap) Groei in % ten opzichte van vorig jaar
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of ziekenhuisgewonden). (Geen kleuring prognose vanuit ethisch oogpunt. Zie toelichting voor meer informatie.) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop

Toelichting:

Overige infrastructuurprojecten
In verband met de allocatie van personele middelen kan de eerder geplande voortgang in de afronding van diverse projecten niet meer worden gehaald en treedt er vertraging op in tijd.

Lange afstand fietsroutes
De routes zijn bekend en in voorbereiding en er worden nadere afspraken gemaakt met gemeenten over de financiering. De onzekerheid over de financiering van de gemeente geeft een risico.

Veiligheid en Bereikbaarheid provinciale wegen
Het aantal slachtoffers en -ongevallen in het eerste half jaar van 2021 is lager dan dat van het eerste half jaar 2020, hoewel er altijd een na-ijl effect in de verwerking van ongevallen op kan treden. In het eerste half jaar deden zich drie dodelijke ongevallen voor op provinciale wegen. Vorig jaar waren dat er in het eerste half jaar vier.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij zetten onverminderd in op het bevorderen van een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een mede initiërende rol bij de rijksprojecten en soms een financiële.

Met betrekking tot onze eigen provinciale infrastructuur investeren wij naast de lopende infrastructurele programma’s vanaf 2020 structureel gemiddeld één miljoen euro per jaar om onze wegen veiliger te maken, teneinde het aantal verkeersdoden en gewonden te blijven terugdringen (resultaat 40). Hiervoor wordt een programma opgesteld ter aanvulling op de reeds lopende programma’s. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’.

Daarnaast willen wij het gebruik van de fiets stimuleren door het realiseren van minimaal vier fietsroutes voor langere afstanden (zie ook beleidsveld 2.1). Welke routes dit betreft, werken we samen met de betreffende gemeenten uit tot een programma. Hieruit komt naar voren welk deel van de fietsroutes over provinciale infrastructuur zal gaan lopen.

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Waar mogelijk liften duurzaamheid en circulariteit hierin mee. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’ en de Sustainable Development Goals (SDG).

In 2021 ronden we ook de laatste punten van een aantal grote infrastructuurprojecten af. Het betreft de financiële, administratieve en een beperkt aantal fysieke maatregelen rondom  knooppunt Joure, De centrale As, Investeringsagenda Drachten – Heerenveen, N381 en het Prinses Margrietkanaal. Deze projecten staan niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten. De afrondende werkzaamheden vinden binnen de gecommuniceerde planning en financiële kaders plaats. Mocht dat veranderen, dan wordt dat gerapporteerd in brieven en de bestuursrapportages.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.2 Verbetering infrastructuur

Toelichting:

Het is niet gelukt een aantal complexe infraprojecten administratief en financieel af te ronden. Ook is er nog geen programma opgesteld om hoofdfietsroutes te realiseren.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het afronden van een aantal (complexe) infrastructuur projecten.
2 Het structureel verbeteren van onze infrastructuur, met daarbij de nadruk op de fietser (resultaat 41) voor onze fietspaden en risico gestuurde benadering van ons wegennet (resultaat 40).

Toelichting:

1. De verwachting was een aantal complexe infrastructuur projecten eind 2021 af te ronden. Dat is niet gelukt. Het administratief en financieel afronden van project knooppunt Joure en de Investeringsagenda Drachten – Heerenveen is nu voorzien voor begin 2022. De gebiedsontwikkeling rondom De Centrale As loopt nog wat langer door, maar zal naar verwachting ook in 2022 afgerond worden.
Middels brieven hebben wij u geïnformeerd over problemen met de toepassing van staalslakken in grondlichamen bij een aantal complexe infrawerken. In overleg met de provincie werken de aannemers aan oplossingen om uittreding van verontreinigd water op die locaties aan te pakken. Eventuele financiële consequenties voor de provincie zijn op dit moment nog niet uit te sluiten.

2. Het structureel verbeteren van onze provinciale fietsinfrastructuur loopt vertraging op. Dit heeft te maken met de herformulering van resultaat 41 (zie ook onder 2.1). In februari 2022 nemen Provinciale Staten daar een besluit over. Pas als dit duidelijk is, kan ook een programmering van knelpunten in provinciale infrastructuur opgesteld worden. Ook resultaat 40 (risicogestuurde benadering) van het provinciale wegennet loopt vertraging op, mede als gevolg van de problemen bij het verleggen van kabels en leidingen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Grote infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in de paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting 95% 93%
Overige infrastructuurprojecten Uitvoeren van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer & Vervoer 2021 95% 90%
Lange afstand fietsroutes In 2023 zijn vier routes gerealiseerd voor het fietsverkeer op lange(re) afstand (resultaat 41) De routes zijn bekend en in voorbereiding Routes zijn bekend en in voorbereiding, vaststelling wacht op herformulering resultaat 41 door PS
Veiligheid en bereikbaarheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in de beoordelingssystematiek van ANWB / EuroRAP wordt groter. Deze score wordt vertaald naar een voor Fryslân ontwikkeld beoordelingssystematiek (FryRap) Groei in % ten opzichte van vorig jaar 0%
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop Politiedata: 6 ongevallen met dodelijke afloop

Toelichting:

Grote infrastructuurprojecten
Eventuele afwijkingen met betrekking tot de grote infraprojecten worden niet meer beschreven in de paragraaf grote projecten, maar binnen 2.2 gerapporteerd. De verwachting was een aantal projecten eind 2021 (administratief) afgerond te hebben, zoals Knooppunt Joure en de Investeringsagenda Drachten – Heerenveen. Dat is in de planning iets opgeschoven naar begin 2022.

Overige infrastructuurprojecten
Er is in 2021 een flink aantal RYP projecten afgerond, zoals N369 ovonde Rottevalle, de kom N354 Tsienzerbuorren, N919 afslag Rijweg, de innovatieve geleiderail N917, bebouwde kom Dongjum N384, de oversteek N351 Laagduurswoude en de oversteek in de N359 Iedyk bij Lemmer. Vanwege onder meer vertraging in verlegging bij de netwerkbeheerders zijn een aantal projecten minder sneller gerealiseerd dan aanvankelijk gedacht, zoals de N357 rotonde Hallum, vervanging verkeersregeling kruispunt N355 Quatrebras en de N359 tussen Bolsward en Tjerkwerd.

Veiligheid provinciale wegen
Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in de beoordelingssystematiek van EuroRap is gelijk gebleven aan 2020. De in 2021 uitgevoerde aanpassingen zijn zo minimaal dat dit niet leidt tot een substantiële wijziging in de score.
Van de zes ongevallen waren er vier eenzijdige ongevallen. In geen van de zes ongevallen heeft de politie de infrastructuur als problematisch gerapporteerd.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 1.547
 • 17.009
 • -19.783
 • 21.774
 • 20.547
 • 18
 • 28.981
 • 477
 • 21.774
 • 51.250
 • -30.703
 • 17.235
 • 11.697
 • -1.771
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 1.708
 • 22.526
 • 20.743
 • 11.234
 • 56.210
 • 37
 • 0
 • 6
 • 11.234
 • 11.277
 • 44.934
 • -19.588
 • -22.526
 • 2.820
 • Rekening 2021
 • 1.155
 • 3.798
 • 6.724
 • 8.480
 • 20.156
 • 5
 • 0
 • 0
 • 8.480
 • 8.484
 • 11.672
 • -5.575
 • -3.798
 • 2.299
 • Saldo begroting en rekening
 • 554
 • 18.728
 • 14.018
 • 2.754
 • 36.054
 • 33
 • 0
 • 6
 • 2.754
 • 2.792
 • 33.262
 • -14.013
 • -18.728
 • 521

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 521.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 554.000 hebben betrekking op de stelpost kapitaalslasten voor het programma afstandsbediening en het fietsverkeer investeringsprogramma.. Het benutten van de kapitaalslast is gekoppeld aan de opleverdata van investeringsprojecten. Totdat de werken zijn opgeleverd ontstaat hierdoor vrijval in de kapitaalslasten. Voor inzicht in de investeringskosten wordt verwezen naar de tabel investeringen.
De lagere bate heeft betrekking op bijdragen van derden voor onderzoeken, dit was dit jaar niet aan de orde.

Tijdelijke budgetten
De lagere last van € 18,7 mln. heeft betrekking op concrete RSP-infraprojecten. Dit is voornamelijk ontstaan doordat de afrekeningen van onder andere ESGL, Joure en de Haak nog niet zijn afgerond. Dit bedrag wordt via de reserve tijdelijke budgetten doorgeschoven naar 2022.

Reserves/mutatie reserves
De lagere lasten van € 14 mln. wordt veroorzaakt door € 8 mln. lagere lasten voor sluis Kornwerderzand. De uitgaven schuiven door omdat de voorbereiding meer tijd vergt dan voorzien, hierdoor zijn er nagenoeg geen uitvoeringskosten gemaakt. Een van de redenen hiervoor is dat er nog onduidelijkheid is over de marktbijdrage. Lagere lasten van € 3 mln. welke betrekking hebben op de dekkingsreserve doordat nog niet alle projecten volledig zijn afgerond, lagere lasten van € 4 mln. welke betrekking hebben op de BDU-reserve, ontstaan door het te optimistisch ramen van de uitvoering van de ketenknooppunten, en hogere lasten van € 1 mln. voor de Investeringsagenda Drachten Heerenveen.

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op diverse specifieke uitkeringen (SPUK’s). Het gaat hierbij om de regionale aanpak laadinfrastructuur, bermmaatregelen, stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen en het RSP mobiliteitsfonds.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Fietsverkeer investeringsprogramma
 • Onderzoek
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Vaarweg Drachten
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Fietspaden
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Snelfietsroutes
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bermmaatregelen
 • Fiets in de Keten
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen SPV
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Snelfietsroutes
 • Onderzoek
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Vaarweg Drachten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bermmaatregelen
 • Fiets in de Keten
 • Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen SPV
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Snelfietsroutes
 • Zwembad De Welle
 • Realisatie 2020
 • 1.155
 • 0
 • 132
 • 261
 • 1.547
 • 15.725
 • 1.160
 • 99
 • 25
 • 17.009
 • -14.595
 • 935
 • -9.557
 • -800
 • 132
 • -99
 • 3.000
 • 0
 • 322
 • 880
 • 0
 • -19.783
 • 1.340
 • 17.825
 • 0
 • 43
 • 2
 • 16
 • 0
 • 121
 • 2.429
 • 0
 • 21.774
 • 20.547
 • 18
 • 18
 • 28.979
 • 3
 • 28.981
 • 477
 • 477
 • 0
 • 0
 • 43
 • 0
 • 121
 • 21.610
 • 0
 • 0
 • 21.774
 • 51.250
 • -30.703
 • Begroting 2021
 • 1.618
 • 90
 • 0
 • 0
 • 1.708
 • 22.525
 • 0
 • 1
 • 0
 • 22.526
 • 4.865
 • 10.843
 • -919
 • 400
 • 147
 • 99
 • 0
 • 56
 • 0
 • 5.459
 • -208
 • 20.743
 • 1.000
 • 5.000
 • 1.764
 • 348
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.588
 • 0
 • 1.535
 • 11.234
 • 56.210
 • 37
 • 37
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
 • 5.000
 • 1.764
 • 348
 • 0
 • 1.588
 • 0
 • 1.535
 • 1.000
 • 11.234
 • 11.277
 • 44.934
 • Besteding 2021
 • 1.155
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 3.797
 • 0
 • 1
 • 0
 • 3.798
 • 4.865
 • 2.455
 • -4.380
 • 100
 • 0
 • 99
 • 2.993
 • 159
 • -58
 • 699
 • -208
 • 6.724
 • 874
 • -2.993
 • 424
 • 112
 • 1
 • 1
 • 255
 • 89
 • 8.182
 • 1.535
 • 8.480
 • 20.156
 • 5
 • 5
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 424
 • 112
 • 255
 • 89
 • 6.065
 • 1.535
 • 0
 • 8.480
 • 8.484
 • 11.672
 • Saldo 2021
 • 463
 • 90
 • 0
 • 0
 • 554
 • 18.728
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.728
 • 0
 • 8.388
 • 3.461
 • 300
 • 147
 • 0
 • -2.993
 • -102
 • 58
 • 4.760
 • 0
 • 14.018
 • 126
 • 7.993
 • 1.339
 • 236
 • -1
 • -1
 • -255
 • 1.499
 • -8.182
 • 0
 • 2.754
 • 36.054
 • 33
 • 33
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
 • 5.000
 • 1.339
 • 236
 • -255
 • 1.499
 • -6.065
 • 0
 • 1.000
 • 2.754
 • 2.792
 • 33.262
Print deze pagina