Programma 2: Infrastructuur

Portefeuillehouder: Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Met dit programma geven wij invulling aan de ambities in het bestuursakkoord op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, zoals die zijn opgenomen onder het motto ‘Bestemming Fryslân’. Wij zorgen voor de bereikbaarheid van Fryslân door het instandhouden en verbeteren van onze eigen provinciale wegen en vaarwegen, door te zorgen voor openbaar vervoer en door samen met gemeenten hoofdfietsroutes te ontwikkelen.

Met het Rijk willen we afspraken maken over de noodzakelijke verbeteringen in de rijkswegen, rijksvaarwegen en spoorlijnen. Naast bereikbaarheid ligt onze focus ook op verkeersveiligheid. In de jaren 2015 t/m 2019 vielen in Fryslân gemiddeld 30 doden per jaar in het verkeer. Wij willen het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in Fryslân terugdringen. Dat doen wij door het veiliger maken van de provinciale wegen en door een geïntensiveerde inzet op veilig verkeersgedrag.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een nadere toelichting van de verbonden partijen staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst – Voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 84.629
 • 75.158
 • 159.787
 • 2.667
 • 6.448
 • 9.115
 • 150.671
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 1.113
 • -10.296
 • -9.183
 • 90
 • 0
 • 90
 • -9.273
 • Realisatie per 1-4
 • 17.578
 • 1.267
 • 18.845
 • 1.577
 • -804
 • 772
 • 18.072
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 35.443
 • 17.710
 • 53.153
 • 0
 • 0
 • 0
 • 53.153
 • Saldo
 • 32.721
 • 45.885
 • 78.606
 • 1.180
 • 7.252
 • 8.433
 • 70.173

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 76.464
 • 8.165
 • 84.629
 • 38.431
 • 30.692
 • 6.035
 • 0
 • 75.158
 • 159.787
 • 2.667
 • 0
 • 2.667
 • 0
 • 413
 • 6.035
 • 0
 • 6.448
 • 9.115
 • 150.671
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 494
 • 619
 • 1.113
 • -11.000
 • 704
 • 0
 • 0
 • -10.296
 • -9.183
 • 90
 • 0
 • 90
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 90
 • -9.273
 • Realisatie per 1-4
 • 17.329
 • 249
 • 17.578
 • 64
 • 745
 • 70
 • 387
 • 1.267
 • 18.845
 • 1.577
 • 0
 • 1.577
 • 0
 • 0
 • -1.091
 • 287
 • -804
 • 772
 • 18.072
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 32.935
 • 2.508
 • 35.443
 • 290
 • 17.356
 • 33
 • 31
 • 17.710
 • 53.153
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 53.153
 • Saldo
 • 26.693
 • 6.027
 • 32.721
 • 27.076
 • 13.295
 • 5.932
 • -418
 • 45.885
 • 78.606
 • 1.180
 • 0
 • 1.180
 • 0
 • 413
 • 7.126
 • -287
 • 7.252
 • 8.433
 • 70.173

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 85.912
 • 63.097
 • 149.009
 • 2.757
 • 11.470
 • 14.227
 • 134.781
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -5.254
 • -2.890
 • -8.144
 • 0
 • 0
 • 0
 • -8.144
 • Realisatie per 1-9
 • 47.652
 • 13.353
 • 61.005
 • 2.275
 • -213
 • 2.063
 • 58.942
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 31.395
 • 11.306
 • 42.701
 • 0
 • 0
 • 0
 • 42.701
 • Saldo
 • 1.611
 • 35.549
 • 37.159
 • 482
 • 11.683
 • 12.165
 • 24.995

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden (schades)
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 76.957
 • 8.955
 • 85.912
 • 27.845
 • 24.195
 • 11.057
 • 0
 • 63.097
 • 149.009
 • 2.757
 • 0
 • 2.757
 • 0
 • 413
 • 11.057
 • 0
 • 11.470
 • 14.227
 • 134.781
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -921
 • -4.333
 • -5.254
 • -2.809
 • -81
 • 0
 • 0
 • -2.890
 • -8.144
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -8.144
 • Realisatie per 1-9
 • 44.697
 • 2.955
 • 47.652
 • 545
 • 9.625
 • 2.667
 • 515
 • 13.353
 • 61.005
 • 2.275
 • 0
 • 2.275
 • 0
 • 0
 • -621
 • 408
 • -213
 • 2.063
 • 58.942
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 30.627
 • 769
 • 31.395
 • 216
 • 11.026
 • 22
 • 42
 • 11.306
 • 42.701
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 42.701
 • Saldo
 • 713
 • 898
 • 1.611
 • 24.275
 • 3.462
 • 8.367
 • -556
 • 35.549
 • 37.159
 • 482
 • 0
 • 482
 • 0
 • 413
 • 11.678
 • -408
 • 11.683
 • 12.165
 • 24.995

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Met dit programma geven wij invulling aan de ambities in het bestuursakkoord op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, zoals die zijn opgenomen onder het motto ‘Bestemming Fryslân’. Wij zorgen voor de bereikbaarheid van Fryslân door het instandhouden en verbeteren van onze eigen provinciale wegen en vaarwegen, door te zorgen voor openbaar vervoer en door samen met gemeenten hoofdfietsroutes te ontwikkelen.
Met het Rijk willen we afspraken maken over de noodzakelijke verbeteringen in de rijkswegen, rijksvaarwegen en spoorlijnen. Naast bereikbaarheid ligt onze focus ook op verkeersveiligheid. In de jaren 2015 t/m 2019 vielen in Fryslân gemiddeld 30 doden per jaar in het verkeer. In 2020 waren het er 35. Wij willen het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden in Fryslân terugdringen. Dat doen wij door het veiliger maken van de provinciale wegen en door een geïntensiveerde inzet op veilig verkeersgedrag.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een nadere toelichting van de verbonden partijen staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst Voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.1 Beleid en verkeersveiligheid
2.2 Verbetering infrastructuur
2.3 Instandhouding provinciale Infrastructuur
2.4 Openbaar vervoer

Toelichting:

Binnen programma 2 is een aantal doelen en/of resultaten niet of niet volledig gehaald. Dat heeft onder andere te maken met de gevolgen van de coronacrisis voor het OV. Daarnaast is het niet gelukt het Regionaal Mobiliteits Programma (RMP) in 2021 aan PS voor te leggen. Het opstellen van een programma om hoofdfietsroutes te realiseren is uitgesteld en vraagt eerst nog om een herformulering van het resultaat 41 uit het bestuursakkoord door PS (februari 2022). Voor een uitgebreide uitleg zie de toelichting onder resultaten.

De kostenstijging van bouwmaterialen heeft in 2021 geen financiële consequenties gehad voor de verschillende beleidsvelden, maar blijft voor de (nabije) toekomst wel een reëel risico.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 98.427
 • 59.042
 • 39.385
 • 59.831
 • 99.216
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 146.570
 • 20.140
 • 126.430
 • -37.921
 • 88.509
 • Rekening 2021
 • 102.948
 • 16.494
 • 86.453
 • -3.412
 • 83.042
 • Saldo begroting en rekening
 • 43.622
 • 3.646
 • 39.976
 • -34.510
 • 5.467

Toelichting:

De financiële toelichting op de vraag “wat heeft het programma gekost” is opgenomen bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2020
 • 3.166
 • 20.547
 • 20.216
 • 54.497
 • 98.427
 • 33
 • 51.250
 • 2.230
 • 5.529
 • 59.042
 • 39.385
 • Begroting 2021
 • 5.094
 • 56.210
 • 21.633
 • 63.633
 • 146.570
 • 0
 • 11.277
 • 972
 • 7.891
 • 20.140
 • 126.430
 • Besteding 2021
 • 4.837
 • 20.156
 • 19.688
 • 58.266
 • 102.948
 • 0
 • 8.484
 • 1.721
 • 6.289
 • 16.494
 • 86.453
 • Saldo 2021
 • 256
 • 36.054
 • 1.945
 • 5.367
 • 43.622
 • 0
 • 2.792
 • -748
 • 1.602
 • 3.646
 • 39.976

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 380.844
 • 36.071
 • 28.383
 • 445.299
 • uitgaven
 • 37.043
 • 6.786
 • 1.452
 • 45.281
 • bijdragen derden
 • 6.624
 • 4.039
 • -180
 • 10.483
 • Stand per 31-12-2021
 • 411.264
 • 38.818
 • 30.015
 • 480.097

Toelichting:

De volgende projecten zijn in 2021 afgerekend:

Meerjarenprogramma Infrastructuur (MPI): Kwaliteitsverbetering haltevoorzieningen
Kleine Infrastructuurprojecten (KIP): N351 Afslag Lindedijk
Risicoverlagend Infrastructuur Programma (RYP): Knelpuntenpot RYP (kruispunt Tjongervallei), N392 kruispunt Akkrum Aldeboarn Tijnje Gorredijk
Fietspaden programma: div. knelpunten / verbetering fiets- en landbouwverkeer
Meerjaren programma kunstwerken (MPK): Sudergobrêge Workum, spoorbrug HRMK, Stokersverlaat Appelscha, Armcoduiker Wiewurd, Brug Welsrijp, Stationsbrug Franeker

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Vml BDU Brede Doel Uitkering Verkeer en Vervoer
 • R. Dekkingsreserve kapitaallasten
 • R. Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • R. Groot onderhoud Wegen
 • R. Groot onderhoud Water
 • R. Risicoreserve strategische grondvoorraad
 • R. Beklemde reserve verstrekte subsidies
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 25.424
 • 272.776
 • 25.534
 • 10.073
 • 14.047
 • 1.200
 • 15.684
 • 364.738
 • vormen
 • 0
 • -10.735
 • 0
 • 4.423
 • 2.035
 • 0
 • 208
 • -4.069
 • beschikken
 • 2.289
 • 894
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.254
 • 8.438
 • Stand per 31-12-2021
 • 23.135
 • 261.147
 • 25.534
 • 14.495
 • 16.082
 • 1.200
 • 10.638
 • 352.231

Toelichting:

Reserve Brede Doel uitkering (BDU)
De middelen die nog beschikbaar waren vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer, zijn toegevoegd aan de reserve op het moment dat de BDU opgegaan is in het provinciefonds. In de onlangs vastgestelde notitie financieel beleid wordt de reserve per 2022 opgeheven en als tijdelijke krediet cq investering in de begroting opgenomen.

Reserve dekking kapitaalslasten
Via deze reserve verrekenen we de kapitaalslasten van projecten welke in het verleden ineens waren gefinancierd. Dit is een gevolg van een wijziging in de BBV voorschriften.

Reserve bijdrage aan activa in eigendom derden
Via deze reserve worden bijdragen in de investeringen in eigendom van derden opgenomen conform de notitie vereenvoudiging financieel beleid. Het betreft hier o.a. de bijdrage in de spoorbruggen.

Reserve Grootonderhoud Wegen
Via deze reserve verlopen de jaarlijkse verschillen tussen het budget voor groot onderhoud en de daarbij behorende programmering.

Reserve Grootonderhoud Water
Via deze reserve verlopen de jaarlijkse verschillen tussen het budget voor groot onderhoud en de daarbij behorende programmering.

Reserve strategische grondvoorraad
Deze reserve is ingericht als risicoreserve ter afdekking van eventuele afwaardering als gevolg van lagere taxatiewaarde versus boekwaarde.

Reserve beklemde reserve verstrekte subsidies
Deze reserve is gevormd naar aanleiding van de stelselwijziging subsidielastneming en betreft de volgende projecten: gebiedsontwikkeling Heerenveen, ontsluiting Stavoren / rondweg Warns, Innovatiehuis Drachten.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage
 • OP RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr
 • OP SPUK E1 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
 • OP SPUK E10 Snelfietsroutes 2020-2022
 • OP SPUK E12 Bermmaatregelen
 • OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • OP SPUK E20 Reg stimul verkeersveiligh maatr SPV
 • OP SPUK E28B RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • OP SPUK E33-2 MIRT 17-19 Fiets in de Keten 18-2022
 • OP SPUK E48 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022
 • OP SPUK E52 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2021
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2021
 • 3.817
 • 874
 • 955
 • 1.074
 • 0
 • 1.627
 • 0
 • 8.773
 • 338
 • 662
 • 0
 • 18.121
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 461
 • 1.369
 • 0
 • 5.024
 • 3.195
 • 10
 • -1
 • 4.527
 • 14.585
 • aanwending
 • 920
 • 171
 • 0
 • 1.535
 • 30
 • 89
 • 255
 • 8.182
 • 112
 • 0
 • 4.527
 • 15.820
 • Stand per 31-12-2021
 • 2.897
 • 703
 • 955
 • 0
 • 1.339
 • 1.539
 • 4.769
 • 3.786
 • 236
 • 661
 • 0
 • 16.886

Toelichting:

OP RSP concrete infraprojecten gemeentelijke bijdrage
Als een gemeente een bijdrage doet aan de RSP concrete projecten dan wordt dit bedrag geparkeerd op de overlopende passiva (OP). De bijdrage dient als dekking voor het betreffende RSP project, zodra de uitgaven voor projecten zijn gedaan dan worden deze gedekt uit de overlopende passiva.

OP Mobiliteitsfonds infraprojecten gemeentelijke bijdrage
Als een gemeente een bijdrage doet aan de RSP mobiliteitsprojecten dan wordt dit bedrag geparkeerd op de overlopende passiva. De bijdrage dient als dekking voor het betreffende RSP project, zodra de uitgaven voor projecten zijn gedaan dan worden deze gedekt uit de overlopende passiva.

OP SPUK E1 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
Deze specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk is beschikbaar gesteld om de continuïteit van het openbaar vervoer te waarborgen in tijden van corona. Door corona zijn reizigersaantallen in het openbaar vervoer sterk teruggelopen. Daardoor zijn ook de opbrengsten sterk teruggelopen. Vervoerders worden met deze vergoeding hiervoor deels gecompenseerd.

OP SPUK E10 Snelfietsroutes 2020-2022
Deze specifieke uitkering van het Rijk is gericht op realisatie van een tweetal gemeentelijke hoofdfietsroutes, te weten Leeuwarden – Heerenveen (op grondgebied gemeente Leeuwarden) en Drachten – Ureterp. De provincie heeft deze subsidie aangevraagd en daarna doorgezet naar de betreffende gemeenten.

OP SPUK E12 Bermmaatregelen
Deze specifieke uitkering van het Rijk is gericht op het veiliger maken van de bermen langs provinciale wegen. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de reeds lopende provinciale infrastructuurprogramma’s.

OP SPUK E15 Regionale aanpak laadinfrastructuur
De SPUK is voor de uitvoering van de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) in de noordelijke provincies. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Rijk, de provincies Groningen en Drenthe en de netbeheerders, Fryslân is penvoerder. Het werk bestaat uit het opstellen, actualiseren en uitvoeren van een plan van aanpak op basis van de onderwerpen zoals beschreven in de Samenwerkingsovereenkomst.

OP SPUK E20 Regionale stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen SPV
Deze Rijksubsidie is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in het algemeen. Voor de provinciale wegen is aansluiting gezocht bij de reeds lopende infrastructuurprogramma’s.

OP SPUK E28B RSP Mobiliteitsfonds
Het mobiliteitsfonds is een onderdeel van het RSP-convenant, afgesloten tussen het Rijk en de noordelijke provincies. Dit fonds wordt beheerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Zodra de provincie de bijdrage incasseert bij het SNN wordt het Rijksdeel toegevoegd aan de overlopende passiva. De bijdrage dient als dekking voor de RSP mobiliteitsfonds projecten. Deze overlopende passiva  wordt ingezet zodra de bijdrage nodig is voor de projecten.

OP SPUK E33-2 Fiets in de keten
Deze Rijksbijdrage is gericht op het stimuleren van het gebruik van de fiets als onderdeel in de mobiliteitsketen.

OP SPUK E48 4e trein Sneek Leeuwarden 2020-2022
Het Rijk heeft voor de spoorinfra-aanpassingen om met 4 treinen tussen Sneek en Leeuwarden te rijden een subsidie verleend aan de provincie. De subsidie is beschikbaar voor aanpassingen in de beveiliging van het spoor en de spoorwegveiligheid bij de overweg te Mantgum.

OP SPUK E52 Beschikbaarheidsvergoeding OV 2021
Deze vergoeding van het Rijk is beschikbaar gesteld om de continuïteit van het openbaar vervoer te waarborgen in tijden van corona. Door corona zijn reizigersaantallen in het openbaar vervoer sterk teruggelopen. Daardoor zijn ook de opbrengsten sterk teruggelopen. Vervoerders worden met deze vergoeding hiervoor deels gecompenseerd.

De OP’s welke zijn ingericht voor de specifieke uitkeringen (SPUK) worden verantwoord naar derden middels de SISA-verantwoording.

Print deze pagina