Programma 1: Bestuur

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal (meerschaligheid) en de provincie is niet (altijd) de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten; op die wijze optimaliseren wij onze toegevoegde waarde per maatschappelijke opgave, passend bij de werkwijze die tussen Rijk en koepels is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, rond allerlei thema’s als bijvoorbeeld leefbaarheid en economie. In het kader van De Friese Samenwerking (DFA) werken we samen met het Wetterskip en de VFG op gebied van onder andere de omgevingsvisie. We werken samen me de gemeenten op allerlei terreinen, international zoeken we de samenwerking op Europese programma’s en interprovinciaal werken we samen binnen het IPO op verschillende beleidsthem’s zoals bijvoorbeeld Stikstof en de aanpak van de Coronacrisis. In SNN-verband werken we vooral samen op de economische thema’s. De SNN samenwerking is met de drie noordelijke provincies. Sinds 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 is de CdK voorzitter van het SNN. We kennen verder het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK en tot slot werken we ook samen met allerlei partijen via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

We zetten de regionale samenwerking voort met de stuurgroepen in de vijf regio’s en bieden daarin meer ruimte voor maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële bijdragen van deelnemers als de werkwijze en organisatie. In de meeste regio’s spelen “gebiedseigen” thema’s. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

Het Wetterskip Fryslân is een belangrijke partner voor de provincie, waarmee we intensief samenwerken. Mede in het licht van bestuurlijke vernieuwing werken we met Wetterskip Fryslân aan het verder optimaliseren van de samenwerking. Hierbij is uiteraard oog voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Hieronder staat een aantal resultaten en de daarbij behorende inzet van middelen die zich richten op de bestuurlijke samenwerking in SNN verband en met betrekking tot de Wadden. De beoogde doelen en resultaten van de verschillende samenwerkingsvormen in dit beleidsveld, landen in de verschillende begrotingsprogramma’s waar ze betrekking op hebben, zoals bijvoorbeeld Infractructuur, Economie en Mienskip.

 • In 2021 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
 • We organiseren in 2021 een Fryslândei in Brussel.
 • We leveren in 2021 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
 • Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie[1] bij aan van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Wat mag het kosten?

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel.

[1] Met de andere opdrachtgevers, namelijk het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Groningen en Noord-Holland en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN).

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
2 We organiseren in 2021 een Fryslândei in Brussel.
3 We leveren in 2021 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
4 Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Toelichting:

2. De Fryslândei 2021 zou plaats moeten vinden in Brussel medio oktober 2021. Op dit moment is het nog niet zeker of tegen die tijd (grootschalige) fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn gezien de situatie omtrent het coronavirus.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2021) in Brussel Gereed
Organiseren Fryslândei Gereed
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed

Toelichting:

Organiseren Fryslândei
In verband met de coronacrisis is de Fryslândei in 2020 niet doorgegaan. Toen is geadviseerd om het evenement uit te stellen tot oktober 2021. Het is onwaarschijnlijk dat een Fryslândei als fysiek evenement in oktober 2021 wel door kan gaan. Wij verwijzen daarbij naar de EWRC die in dezelfde periode valt en die – vanwege de onzekerheid over het dan geldende regime van coronamaatregelen – dit jaar wederom digitaal wordt gehouden.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
2 We organiseren in 2021 een Fryslândei in Brussel.
3 We leveren in 2021 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
4 Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Toelichting:

1. EWRC: dit Noordelijk programma vindt niet plaats tijdens de (digitale) week in Brussel. In plaats daarvan organiseert Noord-Nederland begin 2022 een bijeenkomst in Brussel (symposium + netwerkbijeenkomst) in het kader van het Europese Jaar van de Spoorwegen
2. Fryslândei: de Fryslândei vindt in 2021 niet plaats. Vanwege de beoogde koppeling met de EWRC die in 2021 echter digitaal plaatsvindt, is een fysiek evenement niet mogelijk. Een digitale versie zou afbreuk doen aan het ontmoetingskarakter van de Fryslândei. Er wordt nu gemikt op 2022, waarbij de datum nog nader moet worden bepaald.
4. Programma naar een Rijke Waddenzee: de bijdrage aan het Programma naar een Rijke Waddenzee is in 2021 iets hoger dan begroot (ca. € 5.000,-). De hogere bijdrage is gedekt vanuit andere Wadden-budgetten binnen het beleidsprogramma.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2021) in Brussel Gereed
Organiseren Fryslândei Gereed
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed

Toelichting:

Zie eerdere toelichting. Vervangend evenement vindt plaats begin 2022.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal (meerschaligheid) en de provincie is niet (altijd) de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten; op die wijze optimaliseren wij onze toegevoegde waarde per maatschappelijke opgave, passend bij de werkwijze die tussen Rijk en koepels is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, rond allerlei thema’s als bijvoorbeeld leefbaarheid en economie. In het kader van Friese samenwerking werken we samen met het Wetterskip en de VFG op gebied van onder andere de omgevingsvisie. We werken samen met de gemeenten op allerlei terreinen, internationaal zoeken we de samenwerking op Europese programma’s en interprovinciaal werken we samen binnen het IPO op verschillende beleidsthema’s zoals bijvoorbeeld Stikstof en de aanpak van de Coronacrisis. In SNN-verband werken we vooral samen op de economische thema’s. De SNN samenwerking is met de drie noordelijke provincies. Van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 was de CdK voorzitter van het SNN. We kennen verder het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK en tot slot werken we ook samen met allerlei partijen via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

We zetten de regionale samenwerking voort met de stuurgroepen in de vijf regio’s en bieden daarin meer ruimte voor maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële bijdragen van deelnemers als de werkwijze en organisatie. In de meeste regio’s spelen “gebiedseigen” thema’s. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

Het Wetterskip Fryslân is een belangrijke partner voor de provincie, waarmee we intensief samenwerken. Mede in het licht van bestuurlijke vernieuwing werken we met Wetterskip Fryslân aan het verder optimaliseren van de samenwerking. Hierbij is uiteraard oog voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.5 Bestuurlijke samenwerking

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald.

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
2 We organiseren in 2021 een Fryslândei in Brussel.
3 We leveren in 2021 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
4 Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Toelichting:

1 en 2. De European Week of Regions and Cities en de Fryslândei hebben wegens coronamaatregelen in 2021 beide niet plaatsgevonden. Er is voor beide evenementen in 2021 niets uitgegeven.

3. Het Omgevingsberaad Waddengebied is een platform waar gestructureerd discussies worden geïnitieerd en gevoerd over het Waddengebied. Het beraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuurlijk Overleg Waddengebied. Gebruikers, maatschappelijke organisaties en de Waddenacademie zijn lid van het Omgevingsberaad. Rijksoverheid en regionale overheden nemen deel aan het Omgevingsberaad maar zijn geen lid. CdK Brok is in zijn rol als rijksheer voorzitter van het Omgevingsberaad Waddengebied. Hij neemt vanuit deze rol ook deel aan het Bestuurlijk overleg Waddengebied en is daarvan vice-voorzitter.

De provincie Fryslân levert personele inzet voor de bemensing van het stafbureau van het Omgevingsberaad. Hiervoor ontvangt de provincie een vergoeding vanuit de (gezamenlijke) begroting van het Omgevingsberaad. Het Omgevingsberaad heeft in 2021 verschillende adviezen uitgebracht en op deze wijze invloed gehad op besluitvorming over Waddengebied, bijvoorbeeld ten aanzien van de discussie over het tracé voor aanlanding van windenergie.

Overig
In paragraaf 10 wordt ingegaan op de doorstart van De Friese Aanpak en op samenwerken in het bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden.

Ook de opvolger van het Interbestuurlijk Programma komt in paragraaf 10 aan de orde. Dit betreft het aanbod van enkele koepelorganisaties aan het kabinet onder de naam ‘Krachtig groen herstel van Nederland’. 

De regionale samenwerking met de stuurgroepen in de vijf regio’s is operationeel. Binnen de samenwerking is daarbij ruimte voor -gebiedseigen-maatwerk. Dit betreft zowel de inhoud, financiële bijdragen van deelnemers als de werkwijze en organisatie:

 • In 2021 is in de regio Noordwest de bestuurlijke afspraak gemaakt om -afhankelijk van het nieuwe regeerakkoord- een aanvraag voor een regiodeal in te dienen.
 • In de regio Noordoost hebben de zes colleges en de 4 gemeenteraden in 2021 de nieuwe  samenwerkingsagenda vastgesteld; ANNO pakt troch! Daarnaast speelt de uitvoering van de versnellingsagenda als uitvoeringsvoertuig van de regiodeal in Noordoost.
 • In Zuidoost is de uitvoering van de Regio Deal Zuidoost Friesland actueel en goed op stoom.
 • In Regio Zuidwest is de “Gebietsaginda Súdwesthoeke” het voertuig voor de samenwerking waarbij 2021 is gebruikt voor het inzoomen op de opgaven stedelijke zone en vitale kernen.
 • Voor de Waddeneilanden geldt dat 2021 in het teken stond van verdere uitwerking van het ‘Programma Waddeneilanden’ en de organisatie rondom de Groen/Blauwe opgaven.

In 2020 is een nieuwe bestuurlijke governance voor het Waddengebied gestart, bestaande uit het Bestuurlijk Overleg Waddengebied, het Omgevingsberaad Waddengebied en de Beheerautoriteit Waddenzee. In deze nieuwe bestuurlijke overlegstructuur hebben we in 2021 constructief samengewerkt met Rijk, regionale overheden en stakeholders. De gezamenlijke Agenda voor het Waddengebied 2050 werd vastgesteld en vormt de beleidsmatige basis onder de samenwerking. Begin 2021 tekenden vele van de betrokken organisaties de instemmingsverklaring bij deze Agenda

Provinciale Staten zijn vlak voor de zomer geïnformeerd over de afspraken die met Wetterskip Fryslân zijn gemaakt om de samenwerking te optimaliseren. Het college spreekt periodiek met het dagelijks bestuur van het wetterskip, om de samenwerking verder te bespreken en de voortgang te bewaken.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2021) in Brussel Gereed Vervallen i.v.m. COVID-beperkingen
Organiseren Fryslândei Gereed Vervallen i.v.m. COVID-beperkingen
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed Gereed

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 1.232
 • 29.020
 • 269
 • 106
 • 30.627
 • 217
 • 269
 • 486
 • 30.141
 • -50
 • 30.091
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 1.329
 • 9.768
 • 729
 • 64
 • 11.890
 • 287
 • 729
 • 1.016
 • 10.874
 • 0
 • 10.874
 • Rekening 2021
 • 1.280
 • 9.773
 • 699
 • -61
 • 11.691
 • 301
 • 699
 • 1.000
 • 10.691
 • -5
 • 10.686
 • Saldo begroting en rekening
 • 49
 • -5
 • 29
 • 125
 • 198
 • -14
 • 29
 • 15
 • 183
 • 5
 • 188

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 188.000 op dit beleidsveld

Structurele budgetten
Het saldo van de structurele budgetten geeft een positief resultaat van € 63.000. Dit wordt veroorzaakt door per saldo een hogere bate van € 14.000 in de doorgeschoven BTW. De bate in de doorgeschoven BTW IPO is € 70.000 hoger dan begroot, de bate in de doorgeschoven BTW SNN € 56.000 lager dan begroot.
Bij de lasten is er vrijval door onderbesteding op de provinciale bijdragen Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) van € 11.000 en op de provinciale bijdrage Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies van € 18.000. De uiteindelijke bijdragen in begrotingen van het OBW en SCW waren lager dan in de provinciale begroting was voorzien. In de begroting 2022 van de OBW is een hogere bijdrage van de provincie opgenomen. Tevens is er vrijval op de lasten SNN van € 20.000. Per saldo is de bijdrage aan het SNN iets lager uitgevallen dan begroot.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Interwad
 • Nationale Ombudsman
 • Omgevingsberaad Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband IKW provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Samenwerkingsverband IKW
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • IPO bureau algemeen
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Samenwerkingsverband IKW
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Realisatie 2020
 • 38
 • 4
 • 29
 • 0
 • 1.134
 • 26
 • 1.232
 • 28.878
 • 1
 • 142
 • 29.020
 • 194
 • 0
 • 74
 • 269
 • 106
 • 106
 • 30.627
 • 125
 • 92
 • 217
 • 194
 • 0
 • 74
 • 269
 • 486
 • 30.141
 • Begroting 2021
 • 21
 • 5
 • 41
 • 149
 • 1.042
 • 72
 • 1.329
 • 9.626
 • 0
 • 142
 • 9.768
 • 221
 • 447
 • 61
 • 729
 • 64
 • 64
 • 11.890
 • 61
 • 226
 • 287
 • 221
 • 447
 • 61
 • 729
 • 1.016
 • 10.874
 • Besteding 2021
 • 19
 • 4
 • 29
 • 151
 • 1.022
 • 54
 • 1.280
 • 9.626
 • 0
 • 147
 • 9.773
 • 291
 • 370
 • 38
 • 699
 • -61
 • -61
 • 11.691
 • 131
 • 170
 • 301
 • 291
 • 370
 • 38
 • 699
 • 1.000
 • 10.691
 • Saldo 2021
 • 2
 • 1
 • 11
 • -2
 • 20
 • 18
 • 49
 • 0
 • 0
 • -5
 • -5
 • -70
 • 77
 • 22
 • 29
 • 125
 • 125
 • 198
 • -70
 • 55
 • -14
 • -70
 • 77
 • 22
 • 29
 • 15
 • 183
Print deze pagina