2. Infrastructurele projecten

Eerste bestuursrapportage

2     RSP Spoorprojecten (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

  • Ja, dit gaat zeker lukken
  • Niet zeker of dit gaat lukken
  • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

  • Ja, dit gaat zeker lukken
  • Niet zeker of dit gaat lukken
  • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

  • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
  • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
  • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
2a Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle
2b Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen
2c Station Werpsterhoeke
2d Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Sneek

Algemeen

De Spoorprojecten zijn onder te verdelen in vier hoofdprojecten:
a. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen.
b. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden.
c. Aanleg van station Werpsterhoeke en saneren overwegen .
d. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Sneek voor de uitbreiding van het aantal treinen van drie naar vier per uur in de spits.

2a.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2021 door Provinciale Staten?
Door Provinciale Staten zijn in de eerste drie maanden van 2021 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
Spooruitbreiding Zwolle – Herfte
Afgezien van de vaste bijdrage vanuit de RSP-middelen komen de kosten voor Herfte-Zwolle niet ten laste van de regio. De risico’s van het project Herfte-Zwolle zijn voor het Rijk.

Spoorbrug HRMK – Leeuwarden
De vervanging van de spoorbrug HRMK voor een aquaduct is nog niet in uitvoering. De verwachting is dat een spooraquaduct €100 – 125 mln. kost.

Overige maatregelen Leeuwarden – Zwolle
De overwegveiligheidsmaatregelen zijn geraamd op € 0,5 mln. De onderzoekskosten naar de maatregelen voor de uitbreiding van de tractie zijn geraamd op € 150.000. Dit bedrag is vanuit de Motie Koopmans beschikbaar gesteld aan ProRail.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Spooruitbreiding Zwolle-Herfte
De spooruitbreiding tussen Zwolle en Herfte is in uitvoering. Volgens de huidige planning is het werk in september 2021 gereed.

Spoorbrug HRMK – Leeuwarden
Er is een capaciteitsprobleem bij de spoorbrug HRMK vanuit zowel de scheepvaart als het treinverkeer. Provinciale Staten hebben in juni 2018 de wens uitgesproken om de huidige spoorbrug HRMK te vervangen door een spooraquaduct. Tijdens het BO-MIRT 2020 is afgesproken in een samenhangend pakket van maatregelen, afspraken te maken over de aanpak van de spoorbrug HRMK, de decentralisatie van de sprinterdiensten en de realisatie van station Werpsterhoeke. De ambtelijke overleggen hierover met het ministerie van IenW zijn in maart afgerond. De bespreking van het samenhagend pakket gaat nu verder op bestuurlijk niveau.

Overige maatregelen Leeuwarden – Zwolle
Als Zwolle – Herfte klaar is, kunnen de Sprinters Leeuwarden – Meppel doorrijden naar Zwolle. Hiervoor moet ProRail tussen Meppel en Zwolle ook nog overwegveiligheids-maatregelen nemen en de tractie verbeteren. Dit is in gang gezet en volgens planning vóór het najaar klaar.

Hoe hebben de genoemde risico’s zicht ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Vanaf de dienstregeling 2022 gaan er vier treinen rijden tussen Leeuwarden en Zwolle: twee Intercity’s en twee Sprinters, waarbij de Sprinters in Zwolle aansluiting geven op andere treinen. Met de NS hebben we afgesproken dat deze dienstregeling ingaat per september 2021, als Zwolle – Herfte volgens planning klaar is.

Een ander risico is dat de spooruitbreiding Zwolle-Herfte vertraging oploopt tijdens de uitvoering. De dienstregeling die geldt voor 2021, blijft dan gelden totdat het project wel gereed is.

2b.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2021 door Provinciale Staten?
Door Provinciale Staten zijn in de eerste drie maanden van 2021 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
Van het totale budget dat beschikbaar is voor de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is tot nu toe € 153 miljoen uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
In de eerste maanden van 2021 wilden we met de aannemer tot een principe akkoord komen over openstaande financiële discussiepunten van meer- en minderwerk (VTW’s). Dit is gelukt. Met de aannemer is nog wel discussie over de vergoeding van kosten als gevolg van het verschuiven van een buitendienststelling (van oktober 2019 naar november 2020). Hiervoor loopt een arbitragezaak. In de ‘memorie van eisen’ heeft de aannemer een vergoeding van € 4,5 miljoen geëist.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Door het principe akkoord over de openstaande VTW’s, is het financiele risico verminderd. De arbitragezaak loopt nog. We verwachten dat de arbitragezaak medio dit jaar wordt behandeld. Op basis van de huidige gegevens valt de prognose einde werk binnen projectbudget.

2c.  Station Werpsterhoeke

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2021 door Provinciale Staten?
Door Provinciale Staten zijn in de eerste drie maanden van 2021 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
De eerste fase is afgerond (bouw onderdoorgangen). Hiervoor is € 18 miljoen (inclusief BTW) uitgegeven uit het RSP-budget voor station Werpsterhoeke. Voor de 2e fase is in het verleden € 9 miljoen gereserveerd. De 2e fase is nog niet opgestart en daarom nog niets uitgegeven. Daarnaast is vanuit de motie Koopmans voor het opheffen van de overweg Nije Werpsterdyk door het ministerie van IenW een bedrag van € 250.000 extra beschikbaar gesteld aan ProRail. Ook hiervan is nog niets uitgegeven. 

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De overwegen bij Barrahûs en Nije Werpsterdyk zijn in 2020 afgesloten. Voor het defintief saneren wilden we een start maken met het opstellen van een plan van aanpak. Dit is gelukt.

De 2e fase van het project is aanleg van het station Werpsterhoeke. De start van de 2e fase is afhankelijk van de ontwikkeling van de Zuidlanden en de mogelijkheid om station Werpserhoeke in te passen in de dienstregeling. Het onderzoek naar de inpassing van een stop Werpsterhoeke is bijna afgerond. Zoals hierboven bij het onderdeel ‘Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden – Zwolle’ (2A) is aangeven is de realisatie van station Werpsterhoeke onderdeel van een samenhangend pakket aan te maken afspraken.

Hoe hebben de genoemde risico’s zicht ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De provincie en de gemeente Leeuwarden hebben de ambitie en inzet om station Werpsterhoeke in 2025 te bedienen. Voordat de NS hier stopt, willen zij zicht hebben op voldoende in- en uitstappers. NS en ProRail beoordelen dit op basis van de bouwplannen voor de Zuidlanden.

2d.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden – Sneek

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2021 door Provinciale Staten?
Door Provinciale Staten zijn in de eerste drie maanden van 2021 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
Tot nu toe is € 2,4 miljoen uitgegeven. Voor de aanpassingen bij Mantgum heeft het ministerie van IenW € 0,65 miljoen bijgedragen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
We wilden begin 2021 verder gaan met de voorbereidingen voor de ombouw van het emplacement in Leeuwarden. De ombouw bestaat uit drie onderdelen. Eén deel is de snelheidsverhoging over het emplacement als onderdeel van het project 4e trein Leeuwarden – Sneek. Een ingenieursbureau werkt momenteel het ontwerp voor de totale ombouw verder uit.

Hoe hebben de genoemde risico’s zicht ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Als het ontwerp klaar is wordt een kostenraming opgesteld. Het is een risico dat het gereserveerde provinciale budget ontoereikend is voor de te nemen maatregelen voor de 4e trein Leeuwarden – Sneek. Een deel van de kosten van deze ombouw komt ten laste van de provincie. Het is nog niet duidelijk om welk deel het gaat. In 2021 moet dit duidelijk worden. Over de verdeling van de kosten is intensief overleg met ProRail.

Print deze pagina