Treasury: financiering en beleggingen

Eerste bestuursrapportage

Beleggingen Nuon-vermogen
De opbrengst van de aandelenverkoop Nuon Energy zijn in het verleden voor een groot deel langlopend belegd in obligaties, Hybride kapitaal of uitgeleend aan decentrale overheden.

In middels zijn alle obligaties afgelost of verkocht en worden er geen nieuwe langlopende beleggingen gedaan vanwege de liquiditeitsbehoefte de komende jaren. De liquide middelen worden aangehouden bij de schatkist.

Schatkistbankieren
Sinds de invoering van het schatkistbankieren kan bij het agentschap worden belegd in (langlopende) deposito’s. De rendementen zijn gekoppeld aan de kapitaalmarktrente en momenteel zeer laag. Daarom worden de gelden voorlopig niet belegd, maar in rekening courant aangehouden. De vergoeding voor het aanhouden van tegoeden op de rekening courant bij de schatkist is nihil.

Rendement Schatkistbankieren
Het verwachte rendement op het schatkistbankieren bedraagt voor 2021 € 0,0 mln.

Hybride kapitaal
Provincie Fryslân heeft Hybride kapitaal verstrekt aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); € 50 mln. per bank. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die voor de bank meetelt tot het eigen vermogen. Provincie Fryslân is mede aandeelhouder van de BNG en de NWB en de kapitaalverstrekking vindt plaats vanuit de publieke taak. Door het Hybride kapitaal kunnen de banken hun functie van kapitaalverstrekkers aan decentrale overheden en semi publieke instellingen de komende jaren blijven uitoefenen.

Rendement Hybride kapitaal
Het verwachte rendement op het Hybride kapitaal bedraagt voor 2021 € 2,9 mln.

Leningen aan decentrale overheden
Naast het stallen van vermogen bij de schatkist is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om leningen te verstekken aan decentrale medeoverheden. Per eind april 2021 is er in totaal € 55 mln. uitgeleend aan decentrale overheden.

Rendement lenen aan decentrale overheden
Het verwachte rendement op het lenen aan decentrale overheden bedraagt voor 2021 € 0,4 mln.

Totaal verwachte rendement Treasury vermogen 2021
Voor 2021 wordt een totaal rendement verwacht van € 3,3 mln. afkomstig uit het Hybride kapitaal en het uitlenen aan decentrale overheden.

Financieringen en rentelasten 

Langlopende financieringen
Provincie Fryslân heeft door het verkregen Nuon-vermogen geen langlopende financieringsbehoefte. De verwachte rentelasten voor langlopende financieringen zijn nihil.

Kortlopende financieringen
De provincie heeft meer dan voldoende liquide middelen beschikbaar en worden naar verwachting geen kortlopende financieringen afgesloten. De verwachte rentelasten voor kortlopende financieringen zijn nihil.

Print deze pagina