Onderdeel 3: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Eerste bestuursrapportage

Onderstaand is de ontwikkeling van de VAR schematisch weergegeven. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2020 en de verwachte begrotingssaldi 2021-2025 zijn hieronder opgenomen.

Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln. structurele ruimte willen overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag wat wij in mindering brengen op de stand van de in te zetten VAR.  Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 mln. bedraagt, en dat  € 20 mln. beschikbaar is voor de tussenbalans in 2021. Van de € 20 mln. vrije ruimte is, via de 1e bestuursrapportage 2020, reeds € 5 mln. ingezet voor het breed Coronabudget. Voor het 2e coronapakket van € 10 miljoen ligt in april een voorstel voor.

Daarmee bedraagt het besteedbaar deel van de VAR aan het eind van deze collegeperiode € 119,1 mln.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beginsaldo
 • Beschikking over reserve
 • Begrotingssaldo
 • Rekeningresultaat 2020
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • Tussenbalans
 • VAR (in te zetten)
 • 2021
 • 257,0
 • -46,7
 • 7,5
 • 32,8
 • 250,6
 • 250,6
 • 2022
 • 250,6
 • -55,4
 • 3,2
 • 198,4
 • -5,0
 • 193,4
 • 2023
 • 193,4
 • -48,9
 • 4,6
 • 149,1
 • -5,0
 • 144,1
 • -10,0
 • -15,0
 • 119,1
 • 2024
 • 144,1
 • -1,0
 • -1,2
 • 141,9
 • -5,0
 • 136,9
 • 2025
 • 136,9
 • 6,4
 • 143,3
 • -5,0
 • 138,3

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Beschikking over reserves

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2020: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2021
 • 46,7
 • 46,7
 • 2022
 • 55,4
 • 55,4
 • 2023
 • 48,9
 • 48,9
 • 2024
 • 1,0
 • 1,0
 • 2025
 • 0,0
 • 0,0

De besluitvorming rondom het 2e coronapakket, de Jaarstukken 2020 en de Kadernota 2022 is ook van invloed op het begrotingssaldo en daarmee de VAR. Deze stukken liggen de komende tijd voor aan uw Staten.

Print deze pagina