Onderdeel 1: Onze uitgangspunten

Eerste bestuursrapportage

  • De meerjarenbegroting is structureel sluitend;
  • Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen houden wij 20 miljoen euro vrije ruimte voor deze periode en structureel minimaal 5 miljoen euro voor het volgende college. Van de 20 miljoen euro vrije ruimte is, via de 1e bestuursrapportage 2020, reeds 5 miljoen euro ingezet voor het breed Coronabudget. Voor het 2e coronapakket van € 10 miljoen ligt in april een voorstel voor;
  • De minimale stand van de Vrije Aanwendbare Reserve bedraagt 10 miljoen euro;
  • Structurele uitgaven dekken wij uit structurele middelen;
  • Bij inzet van revolverende middelen zijn de gederfde rendementen gedekt;
  • Geld geven we alleen uit als we alle initiële kosten en (eventuele) structurele financiële gevolgen van een activiteit kunnen betalen;
  • Elk voorstel aan Provinciale Staten met financiële consequenties krijgt een financieel solide dekkingsvoorstel mee;
  • Aan het meefinancieren van projecten van anderen stellen we voorwaarden zodat we goed zicht kunnen houden op de resultaten; de verplichting tot verantwoording moet in verhouding staan tot de inspanning die wordt geleverd.
  • Als we financiële afspraken maken met anderen zijn die voor ons hard. Tegenvallers of extra benodigde middelen zijn voor rekening van de partij die deze het beste had kunnen voorzien, en dat is over het algemeen de partij waarmee we die afspraken hebben gemaakt.
  • Voordat we regelingen instellen, kijken we eerst of er niet al elders regelingen voor bestaan.
Print deze pagina