Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.5 Interne financiering

Begroting

De provincie werkt met zogenoemde totaalfinanciering. Dit betekent dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daarvoor aan te trekken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen middelen in de totale behoefte aan financiering van de provinciale activiteiten.

Rentetoerekening aan voorzieningen en overlopende passiva vindt slechts plaats als dat door derden verplicht is gesteld. Voor het verstrekken van middelen voor de aankoop van gronden binnen het IKG (investeringskrediet grond) wordt een interne financieringsrente in rekening gebracht. Deze rente is gebaseerd op de verwachte 10 jaars kapitaalmarktrente voor het betreffende begrotingsjaar en wordt ieder begrotingsjaar bijgesteld.

 • Bedragen x €1.000
 • Rente toegerekend aan vaste activa
 • Begroting 2020
 • 113
 • Begroting 2021
 • 113
 • Begroting 2022
 • 113
 • Begroting 2023
 • 113
 • Begroting 2024
 • 113
Print deze pagina