Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Begroting

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2019. Daarnaast wordt jaarlijks gekeken naar de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven.

Het rijk stelt jaarlijks het maximale niveau van de opcentenheffing vast. Het verschil tussen dit maximale tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten bepaalt de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit. Voor onze provincie bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit in 2021 circa € 24,3 mln..

De samenstelling van de opcenten inclusief een nadere toelichting is opgenomen in paragraaf 1 Provinciale heffingen.

 • Bedragen x €1.000
 • Opbrengst motorrijtuigenbelasting
 • Begroting 2020
 • 71.111
 • Begroting 2021
 • 71.111
 • Begroting 2022
 • 71.111
 • Begroting 2023
 • 71.111
 • Begroting 2024
 • 72.418
Print deze pagina