Programma 4: Economie

4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby

Begroting

Wat willen we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en de Innovatie Agenda Noord-Nederland (NIA) hebben wij het noordelijk antwoord op de Europese strategie gegeven. Daarbij staan vier maatschappelijke uitdagingen centraal, waar wij samen met de provincies Groningen, Drenthe en andere noordelijke stakeholders op Europees niveau het verschil willen maken. Dat zijn (1) gezondheid, demografie en welzijn, (2) voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie, (3) zeker, schone en efficiënte energie en (4) schone, veilige watervoorziening

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB Samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig[1] arrangement genoemd, werken wij nauw samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast is deze agenda het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio vast te leggen en uit te voeren.

Vanuit het topsectorenbeleid van het Rijk is in 2019 de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) voortgekomen. Ambtelijk zijn we hierbij aangesloten om er voor te zorgen dat er kennis- en innovatieprogramma’s opgezet worden in de provincie.

Noordelijk schaalniveau
Samen met de provincies Groningen en Drenthe sturen wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven.

De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem.

Lobby
Onze ambitie is dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp zijn op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het van belang om vinger aan de pols te houden hoe o.a. de nieuwe Structuurfondsen eruit zullen komen te zien en wat dit voor invloed heeft op de Europese-middelen op landsdelig niveau na 2020. Op het terrein van circulaire economie willen wij ons op landelijk en Europees niveau manifesteren.

Onze ambitie is om minimaal €130 miljoen aan Europese middelen binnen te halen. Dit doen we o.a. door het opzetten we een Friese projectenmachine. Dit betreft een samenwerking tussen de provincie en Friese gemeenten, kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De Friese projectenmachine is gericht op het ontwikkelen van meer en betere projecten waarmee een beroep op Europese middelen kan worden gedaan.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • In 2021 willen we meer Europees geld binnenhalen via het EBNN en SNN en door middel van calls.
 • In 2021 ligt er een meerjarenplan van de NOM.
 • Door het opzetten van een Friese projectenmachine zetten we in op het binnenhalen van meer Europese middelen.

[1] Het Rijk gaat uit van 5 landsdelen: Noord, Oost, Zuid, Noordvleugel (Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) en Zuidvleugel (Zuid-Holland). Wij werken samen met de provincies Groningen en Drenthe in noordelijk verband.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
EBNN Aantal projecten 5
MIT / VIA / KEI (SNN-regelingen) Aandeel gehonoreerde friese projecten 30%
Calls (SNN-tenders) Aandeel Friese projecten in ‘calls’ 25%
NOM Meerjarenplan Gereed
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften 6-8
Het opzetten van Friese projectenmachine Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 3.713
 • 972
 • 2.741
 • Begroting 2020
 • 3.886
 • 204
 • 3.682
 • Begroting 2021
 • 1.574
 • 0
 • 1.574
 • Begroting 2022
 • 1.574
 • 0
 • 1.574
 • Begroting 2023
 • 1.574
 • 0
 • 1.574
 • Begroting 2024
 • 199
 • 0
 • 199

Toelichting:

De begrote lasten dalen ten opzichte van de begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door de co-financiering op EFRO-, Interreg- en Waddenfondsprojecten. Voor 2020 en verder bestaan de begrote lasten uit de voorstellen bestuursakkoord. Dit betreft de deelnemersbijdrage NOM /clusterorganisaties en middelen voor het aanjagen van Europese projecten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage NOM
 • Economic Board Noord Nederland
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • Interreg projecten
 • Noordelijke clusterorganisaties
 • Procesgeld team Europa
 • Efro-Ez projecten
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Healthy Ageing Netwerk HANNN II
 • MKB innovatiestimulering topsectoren MIT
 • Waddenfonds projecten
 • Economic Board Noord Nederland
 • Procesgeld team Europa
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Economic Board Noord Nederland
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • 575
 • 11
 • 0
 • 26
 • 612
 • 364
 • 0
 • 435
 • 0
 • 1.250
 • 752
 • 2.801
 • 300
 • 300
 • 3.713
 • 8
 • 8
 • 82
 • 581
 • 664
 • 300
 • 300
 • 972
 • 2.741
 • Begroting 2020
 • 196
 • 196
 • 75
 • 550
 • 0
 • 450
 • 282
 • 1.357
 • 248
 • 63
 • 644
 • 71
 • 1.120
 • 188
 • 2.334
 • 0
 • 0
 • 3.886
 • 0
 • 0
 • 0
 • 204
 • 204
 • 0
 • 0
 • 204
 • 3.682
 • Begroting 2021
 • 199
 • 199
 • 75
 • 550
 • 0
 • 450
 • 300
 • 1.375
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.574
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.574
 • Begroting 2022
 • 199
 • 199
 • 75
 • 550
 • 0
 • 450
 • 300
 • 1.375
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.574
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.574
 • Begroting 2023
 • 199
 • 199
 • 75
 • 550
 • 0
 • 450
 • 300
 • 1.375
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.574
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.574
 • Begroting 2024
 • 199
 • 199
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 199
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 199

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 willen we meer Europees geld binnenhalen via het EBNN en SNN en door middel van calls.
2 In 2021 ligt er een meerjarenplan van de NOM.
3 Door het opzetten van een Friese projectenmachine zetten we in op het binnenhalen van meer Europese middelen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
EBNN Aantal projecten 5
MIT / VIA / KEI (SNN-regelingen) Aandeel gehonoreerde friese projecten 30%
Calls (SNN-tenders) Aandeel Friese projecten in ‘calls’ 25%
NOM Meerjarenplan Gereed
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften 6-8
Het opzetten van Friese projectenmachine Gereed

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 willen we meer Europees geld binnenhalen via het EBNN en SNN en door middel van calls.
2 In 2021 ligt er een meerjarenplan van de NOM.
3 Door het opzetten van een Friese projectenmachine zetten we in op het binnenhalen van meer Europese middelen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
EBNN Aantal projecten 5
MIT / VIA / KEI (SNN-regelingen) Aandeel gehonoreerde Friese projecten 30%
Calls (SNN-tenders) Aandeel Friese projecten in ‘calls’ 25%
NOM Meerjarenplan Gereed
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften 6-8
Het opzetten van Friese projectenmachine Gereed

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Om effectief en efficiënt te opereren om onze (economische) ambities te realiseren, is het van strategisch belang dat wij op verschillende schaalniveaus (noordelijk, landelijk, Europees) samenwerken.

Europees schaalniveau
Het Europees economisch beleid is richtinggevend voor de koers die wij varen. De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In de Regionale Innovatie Strategie Smart Specialisation (RIS3) en de Innovatie Agenda Noord-Nederland (NIA) hebben wij het noordelijk antwoord op de Europese strategie gegeven. Daarbij staan vier maatschappelijke uitdagingen centraal, waar wij samen met de provincies Groningen, Drenthe en andere noordelijke stakeholders op Europees niveau het verschil willen maken. Dat zijn (1) gezondheid, demografie en welzijn, (2) voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie, (3) zeker, schone en efficiënte energie en (4) schone, veilige watervoorziening

Landelijk schaalniveau
Binnen de MKB Samenwerkingsagenda, ook wel het landsdelig[1] arrangement genoemd, werken wij nauw samen met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Nederlandse provincies en MKB Nederland. Binnen dit platform informeren de partijen over de economische beleidsontwikkelingen en wordt ernaar gestreefd dat partijen instrumenten in samenhang aanbieden. Daarnaast is deze agenda het vehikel om afspraken te maken voor gezamenlijke beleidsinzet van Rijk en onze regio vast te leggen en uit te voeren.

Vanuit het topsectorenbeleid van het Rijk is in 2019 de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) voortgekomen. Ambtelijk zijn we hierbij aangesloten om er voor te zorgen dat er kennis- en innovatieprogramma’s opgezet worden in de provincie.

Noordelijk schaalniveau
Samen met de provincies Groningen en Drenthe sturen wij aan op een sterkere samenwerking tussen de spelers die een verbindende en uitvoerende rol hebben binnen de innovatieketen. Hiervoor is in 2018 een start gemaakt met de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). Dit is de tafel waaraan onderwijs, ondernemers en overheden de economische ambities vorm willen geven.

De belangrijkste vraagstukken waar wij met Groningen en Drenthe gezamenlijk aan werken is de aansturing van de NOM met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale acquisitiestrategie (zie beleidsveld 4.2) en het verbeteren van onze aansturende rol binnen het noordelijke ecosysteem.

Lobby
Onze ambitie is dat Noord-Nederland ook in de periode 2021-2027 toegang houdt tot de strategische Europese fondsen. Wij willen als provincie altijd scherp zijn op externe ontwikkelingen die impact kunnen hebben op onze Friese ambities. Daarom houden wij zelfstandig en via het SNN een lobbyagenda bij. Op Europees niveau is het van belang om vinger aan de pols te houden hoe o.a. de nieuwe Structuurfondsen eruit zullen komen te zien en wat dit voor invloed heeft op de Europese-middelen op landsdelig niveau na 2020. Op het terrein van circulaire economie willen wij ons op landelijk en Europees niveau manifesteren.

Onze ambitie is om minimaal €130 miljoen aan Europese middelen binnen te halen. Dit doen we o.a. door het opzetten we een Friese projectenmachine. Dit betreft een samenwerking tussen de provincie en Friese gemeenten, kennisinstellingen, ondernemers en maatschappelijke instellingen. De Friese projectenmachine is gericht op het ontwikkelen van meer en betere projecten waarmee een beroep op Europese middelen kan worden gedaan.

[1] Het Rijk gaat uit van 5 landsdelen: Noord, Oost, Zuid, Noordvleugel (Flevoland, Noord-Holland en Utrecht) en Zuidvleugel (Zuid-Holland). Wij werken samen met de provincies Groningen en Drenthe in noordelijk verband.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
EBNN Aantal projecten 5 5
MIT / VIA / KEI (SNN-regelingen) Aandeel gehonoreerde Friese projecten 30% 35%
Calls (SNN-tenders) Aandeel Friese projecten in ‘calls’ 25% 25%
NOM Meerjarenplan Gereed Gereed
Europa Aantal projecten die voldoen aan de Europese voorschriften 6-8 8
Het opzetten van Friese projectenmachine Gereed Vertraagd

Toelichting:

Ad SNN-regelingen: In 2021 zijn er voor het noordelijke MKB diverse Europese- en Rijksregelingen opengesteld. Vanuit de door Europa verstrekte REACT EU middelen zijn dit: de VIA-2021 (bestaande uit de VIA regeling Ontwikkeling en de VIA regeling Software) , Open Innovatie Call, experimentele uitvraag ecosystemen. Daarnaast vanuit Rijksmiddelen: Plus MIT 2021 (bestaande uit de regeling MIT Haalbaarheid en MIT R&D samenwerking). Het aandeel van Friese bedrijven was hier ongeveer 1/3 deel in.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 70
 • 1.021
 • 2.188
 • 0
 • 3.279
 • 0
 • 984
 • 0
 • 984
 • 2.295
 • -126
 • 285
 • 2.453
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 199
 • 907
 • 1.603
 • 0
 • 2.708
 • 29
 • 173
 • 0
 • 202
 • 2.506
 • -1.447
 • 513
 • 1.572
 • Rekening 2021
 • 199
 • 848
 • 1.426
 • 43
 • 2.516
 • 29
 • 500
 • 43
 • 572
 • 1.944
 • -943
 • 499
 • 1.500
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • 59
 • 176
 • -43
 • 192
 • 0
 • -327
 • -43
 • -370
 • 562
 • -503
 • 13
 • 72

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 72.000,- op dit beleidsveld.

Tijdelijke budgetten
Op het tijdelijke budget Procesgeld team Europa is een onderbesteding van € 22.000,-. De onderbesteding is het gevolg van enige vertraging en nog niet afgeronde activiteiten in 2021.

Op het tijdelijke budget Friese projectenmachine is een onderbesteding van € 50.000,-, omdat het vertraagd op gang is gekomen. Er is voor € 42.000,- al wel aan opdrachten verstrekt, die alleen niet meer in 2021 uitgevoerd konden worden.

Reserves
Aan de lastenzijde zijn de bestedingen lager dan begroot. Op het project Inno- Quarters is meer uitgegeven dan begroot (€ 179.000). Hier is de provincie leadpartner. Op de reserve Healthy aging Netwerk zijn in 2021 geen bestedingen geweest (€ 71.000). De cofinancieringsbijdrage MIT MKB innovatie is nog niet geheel opgevraagd in 2021 (€ 90.000), net als de cofinanciering op project SCREEN (€ 66.000).

Aan de batenzijde zijn er meer inkomsten ontvangen van de projectpartners op het leadproject Inno-Quarters (€ 327.000).

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Deelnemersbijdrage NOM
 • Bijdrage Friese projectenmachine
 • Economic Board Noord Nederland
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • Noordelijke clusterorganisaties
 • Procesgeld team Europa
 • Efro-Ez projecten
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Healthy Ageing Netwerk HANNN II
 • MKB innovatiestimulering topsectoren MIT
 • Waddenfonds projecten
 • Economic Board Noord Nederland
 • Economic Board Noord Nederland
 • Procesgeld team Europa
 • EU-project SCREEN
 • Interreg projecten
 • Economic Board Noord Nederland
 • Realisatie 2020
 • 70
 • 70
 • 0
 • 100
 • 458
 • 250
 • 213
 • 1.021
 • 132
 • 0
 • 909
 • 0
 • 1.030
 • 117
 • 2.188
 • 0
 • 0
 • 3.279
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 982
 • 984
 • 0
 • 0
 • 984
 • 2.295
 • Begroting 2021
 • 199
 • 199
 • 110
 • 100
 • 476
 • 27
 • 194
 • 907
 • -23
 • 66
 • 482
 • 71
 • 964
 • 43
 • 1.603
 • 0
 • 0
 • 2.708
 • 25
 • 4
 • 29
 • 0
 • 173
 • 173
 • 0
 • 0
 • 202
 • 2.506
 • Besteding 2021
 • 199
 • 199
 • 60
 • 100
 • 489
 • 27
 • 172
 • 848
 • -23
 • 0
 • 532
 • 0
 • 875
 • 43
 • 1.426
 • 43
 • 43
 • 2.516
 • 25
 • 4
 • 29
 • 0
 • 500
 • 500
 • 43
 • 43
 • 572
 • 1.944
 • Saldo 2021
 • 0
 • 0
 • 50
 • 0
 • -13
 • 0
 • 22
 • 59
 • 0
 • 66
 • -50
 • 71
 • 90
 • 0
 • 176
 • -43
 • -43
 • 192
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -327
 • -327
 • -43
 • -43
 • -370
 • 562

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina