Programma 4: Economie

4.3 Economische structuurversterking

Begroting

Wat willen wij bereiken?

De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. De ambitie voor agrofood is om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Dairy Valley moet hierdoor uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. We willen daarnaast dat ook de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt.

De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda 2019-2025. Bijzondere aandacht krijgt het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de sectoren met toekomstperspectief voor Fryslân. De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.

Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. We willen dan ook dat iedereen in het buitengebied toegang kan krijgen tot snel internet. Met behulp van een achtergestelde lening van de provincie legt Kabelnoord sinds 2018 in de buitengebieden van Fryslân glasvezel aan. Ook andere marktpartijen zijn inmiddels actief geworden. Er blijven echter onrendabele adressen over. We onderzoeken in 2021 in hoeverre die adressen alsnog aangesloten kunnen worden.

Voor meer informatie over de Europese Watertechnologiehub zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • In 2021 is de RUG Campus – onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld – doorgegroeid naar 200 studenten.
 • De RUG Campus heeft in 2021 in totaal 4 masteropleidingen.
 • Investeringen in de WaterCampus hebben geresulteerd in een toename van het aantal kennismedewerkers.
 • Dairy Valley zal in 2021 ingebed worden in de agrofood sector.
 • In 2021 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.
 • We zetten ons netwerk en kennis in om financiële middelen binnen te halen voor structurele financiering voor Wetsus.
 • We willen duidelijkheid over hoe de onrendabele adressen in het buitengebied alsnog kunnen worden voorzien van snel internet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
RUG Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 200
Totaal aantal masteropleidingen 4
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Aantal extra agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley 10
Breedband Een plan van aanpak voor de onrendabele adressen Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 9.265
 • 277
 • 8.988
 • Begroting 2020
 • 19.820
 • 582
 • 19.238
 • Begroting 2021
 • 13.531
 • 6.109
 • 7.422
 • Begroting 2022
 • 7.173
 • 1.348
 • 5.825
 • Begroting 2023
 • 7.235
 • 1.155
 • 6.080
 • Begroting 2024
 • 1.195
 • 1.155
 • 40

Toelichting:

De begrote lasten hebben meerjarig o.a. betrekking op de REP bijdragen Watertechnologie/Watercampus, UCF/RUG Campus Fryslân, IC Drachten. De begrote lasten dalen in 2021 met € 6.3 mln ten opzichte van 2020. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de in 2020 begrote besteding van de regiodeal NOF (€ 5,7 mln).
De begrote baten hebben betrekking op de revolverende inkomsten op de Breedbandlening.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Versnelling breedband
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Be-Start
 • Breedband
 • Dairy Valley
 • Innovatiecluster Drachten
 • Investeringskader Waddengebied
 • Regiodeal
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • University Campus Fryslan
 • Water circulair
 • Watercampus Actieplan
 • Wetsus
 • Wielerronde
 • Wurktalent
 • Efro-Ez projecten
 • Breedband
 • Realisatie 2019
 • 0
 • 0
 • 1.075
 • 26
 • 277
 • 0
 • 0
 • 95
 • 0
 • 2.603
 • 2.641
 • 2.545
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9.262
 • 3
 • 3
 • 9.265
 • 277
 • 277
 • 277
 • 8.988
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • 1.223
 • 0
 • 582
 • 0
 • 967
 • 196
 • 5.700
 • 3.192
 • 7.560
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 200
 • 19.820
 • 0
 • 0
 • 19.820
 • 582
 • 582
 • 582
 • 19.238
 • Begroting 2021
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 6.109
 • 220
 • 0
 • 196
 • 0
 • 100
 • 2.941
 • 0
 • 500
 • 1.600
 • 1.125
 • 200
 • 500
 • 13.491
 • 0
 • 0
 • 13.531
 • 6.109
 • 6.109
 • 6.109
 • 7.422
 • Begroting 2022
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 1.348
 • 220
 • 0
 • 210
 • 0
 • 100
 • 1.080
 • 0
 • 750
 • 1.600
 • 1.125
 • 200
 • 500
 • 7.133
 • 0
 • 0
 • 7.173
 • 1.348
 • 1.348
 • 1.348
 • 5.825
 • Begroting 2023
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 220
 • 0
 • 250
 • 0
 • 0
 • 20
 • 0
 • 1.000
 • 2.025
 • 1.525
 • 200
 • 800
 • 7.195
 • 0
 • 0
 • 7.235
 • 1.155
 • 1.155
 • 1.155
 • 6.080
 • Begroting 2024
 • 40
 • 40
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.155
 • 0
 • 0
 • 1.195
 • 1.155
 • 1.155
 • 1.155
 • 40

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 is de RUG Campus – onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld – doorgegroeid naar 200 studenten.
2 De RUG Campus heeft in 2021 in totaal 4 masteropleidingen.
3 Investeringen in de WaterCampus hebben geresulteerd in een toename van het aantal kennismedewerkers.
4 Dairy Valley zal in 2021 ingebed worden in de agrofood sector.
5 In 2021 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.
6 We zetten ons netwerk en kennis in om financiële middelen binnen te halen voor structurele financiering voor Wetsus.
7 We willen duidelijkheid over hoe de onrendabele adressen in het buitengebied alsnog kunnen worden voorzien van snel internet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
RUG Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 200
Totaal aantal masteropleidingen 4
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Aantal extra agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley 10
Breedband Een plan van aanpak voor de onrendabele adressen Gereed

Toelichting:

M.b.t. RUG CF: voor het collegejaar 2020/2021 bedroeg het totaal aantal studenten 270. In september 2021 volgt een nieuwe instroom en studeert de 1e lichting bachelorstudenten af.
In september 2021 wordt de start verwacht van twee nieuwe master / track opleidingen: master Voice Technology en de track Climate Adaptation Governance, deze laatste wordt onderdeel van de master Cultural Geography welke volledig overgaat van de RUG naar RUG Campus Fryslân.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 is de RUG Campus – onder andere door middel van de provinciale subsidieregeling voor een gedeeltelijke vergoeding van het collegegeld – doorgegroeid naar 200 studenten.
2 De RUG Campus heeft in 2021 in totaal 4 masteropleidingen.
3 Investeringen in de WaterCampus hebben geresulteerd in een toename van het aantal kennismedewerkers.
4 Dairy Valley zal in 2021 ingebed worden in de agrofood sector.
5 In 2021 zijn de eerste experimenten vanuit de Kennisagenda 2019-2025 gestart.
6 We zetten ons netwerk en kennis in om financiële middelen binnen te halen voor structurele financiering voor Wetsus.
7 We willen duidelijkheid over hoe de onrendabele adressen in het buitengebied alsnog kunnen worden voorzien van snel internet.

Toelichting:

1+2. De beoogde doorgroei van studenten en het aantal nieuwe masteropleidingen is o.a. door Corona naar verwachting wat langzamer. De groei van het aantal studenten zal voor dit jaar naar verwachting dan ook wat lager dan de gestelde doelstellingen liggen.

4. De inbedding van Dairy Valley in de agrofoodsector is in 2021 nog niet gerealiseerd. De agrofoodsector is breed en in combinatie met de landbouwagenda zal gekeken worden waar de focus op gelegd worden, zie ook toelichting hieronder.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
RUG Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 200
Totaal aantal masteropleidingen 4
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000
Dairy Aantal extra agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley 10
Breedband Een plan van aanpak voor de onrendabele adressen Gereed

Toelichting:

Zie eerdere toelichting RUG Campus Fryslân.

In het bestuursakkoord staat als doelstelling omschreven om Dairy Valley tot een internationaal centrum door te ontwikkelen. Om hier invulling aan te kunnen geven is dit jaar een onderzoeksrapport Dairy Valley opgeleverd, is er vanuit IPF een clusteronderzoek gedaan en zijn we nu vanuit de opgave landbouw bezig met de Landbouwagenda. Deze agenda zal in september door GS behandeld worden. Op basis van deze documenten zal rondom Dairy Valley vanuit economie en landbouw een integraal stappenplan ontwikkeld worden waar het gereserveerde budget ingezet zal worden om daarmee extra aanmeldingen van agri en zuivel bedrijven vanuit eigen intrinsieke motivatie voor Dairy Valley te krijgen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We willen de connectiviteit van belangrijke Friese spelers versterken. Fryslân heeft een economie waar met name de kleinschalige MKB de dienst uitmaakt. Clustervorming zorgt voor een sterkere en veelzijdige economie waarbij verschillende disciplines worden samengebracht op één plek. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als Wetsus, Water Campus Leeuwarden, Dairy Campus en Dairy Valley ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Door middel van lobby zetten we in op structurele financiering van Wetsus voor na 2023.

De specifieke sectoren met toekomstperspectief waarin Fryslân internationaal het verschil in kan maken en kansen te verzilveren heeft, zijn watertechnologie, agrofood, HTSM (High Tech Systems & Materials) en recreatie & toerisme. De ambitie voor agrofood is om zoveel mogelijk agri- en zuivelpartijen te binden aan Fryslân, als kloppend zuivelhart van Nederland en daarbuiten. Daarbij wordt gefocust op gezonde mens en gezonde bodem. Dairy Valley moet in deze ambitie uitgroeien tot een internationaal toonaangevend kennisknooppunt. We willen daarnaast dat ook de internationale positie van de Friese watertechnologiesector verder is versterkt.

De krimp van de beroepsbevolking maakt een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt nog belangrijker. Een belangrijk netwerk hierbij zijn de vijftien partners die deelnemen aan het Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) en de bijbehorende kennisagenda 2019-2025. Bijzondere aandacht krijgt het borgen van de ontwikkeling van de doorgaande leerlijn van opleidingen voor de sectoren met toekomstperspectief voor Fryslân. De inhoudelijke thema’s binnen de RUG/Campus Fryslân dienen een impuls te geven aan de kennisontwikkeling binnen de provincie.

Een optimaal digitaal netwerk is randvoorwaarde voor het verwezenlijken van onze ambitie om de economische structuur in Fryslân te versterken. We willen dan ook dat iedereen in het buitengebied toegang kan krijgen tot snel internet. Met behulp van een achtergestelde lening van de provincie legt Kabelnoord sinds 2018 in de buitengebieden van Fryslân glasvezel aan. Ook andere marktpartijen zijn inmiddels actief geworden. Er blijven echter onrendabele adressen over. We onderzoeken in 2021 in hoeverre die adressen alsnog aangesloten kunnen worden.

Voor meer informatie over de Europese Watertechnologiehub zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
RUG Campus Fryslân Het aantal studenten dat studies volgt in Friesland 200 290
Totaal aantal master of track opleidingen 4 5
WaterCampus Het aantal kenniswerkers (hoger opgeleiden) in de Friese watertechnologiesector 2.000 2.000
Dairy Aantal extra agri en zuivel bedrijven dat zich aansluit bij Dairy Valley 10 2
Breedband Een plan van aanpak voor de onrendabele adressen Gereed Gereed

Toelichting:

Ad Dairy: Afgelopen jaar hebben we met aantal partijen gekeken naar de mogelijke meerwaarde van Dairy Valley voor het MKB. Daarvoor wordt gezocht naar een niche die past binnen ons ecosysteem. Omdat daarmee de ontwikkeling van Dairy Valley even on hold staat is het aantal extra bedrijven niet gegroeid conform de doelwaarde. Met de onderzoeken is de verwachting dat er wel een doorontwikkeling ontstaat die Dairy Valley een meerwaarde zal geven.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 19.217
 • -8.964
 • 10.254
 • 1.185
 • 1.185
 • 9.069
 • 8.964
 • -16.223
 • 1.809
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 15.673
 • 3.419
 • 19.092
 • 6.298
 • 6.298
 • 12.794
 • -3.419
 • 367
 • 9.742
 • Rekening 2021
 • 10.100
 • 354
 • 10.454
 • 1.305
 • 1.305
 • 9.149
 • -354
 • 758
 • 9.553
 • Saldo begroting en rekening
 • 5.573
 • 3.065
 • 8.638
 • 4.993
 • 4.993
 • 3.645
 • -3.065
 • -391
 • 189

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 189.000,- op dit beleidsveld

Tijdelijke budgetten
Op het tijdelijk budget Uitvoeringskosten innovatiestimulering  is een onderbesteding van € 37.000,-. Het betreft uitvoeringskosten op de innovatiestimuleringsregeling vanuit het No en Moarnpakket. Dit budget is bedoeld voor een event om de resultaten van de projecten gesubsidieerd vanuit de regeling Nieuwe economie Challenge ook via kennisoverdracht met elkaar te delen. Door corona was de mogelijkheid voor het organiseren van een event er niet. In 2022 zal wel op kleinere schaal hier een event voor georganiseerd worden.
Op het tijdelijk budget Wielerronde is een onderbesteding van € 107.000,-. Door corona kon er weinig gereisd worden en is de lobby om een wielerronde naar Nederland te halen op een lager pitje komen te staan.
Op het budget Programma Waddenkust is een onderbesteding van € 14.000,-.
Op het budget Facilitering arbeidsmarkt is een onderbesteding van € 30.000,-, omdat er geen concreet project vanuit de onderwijs arbeidsmarkt meer in 2021 opgestart en afgerond kon worden.

In de begroting was rekening gehouden dat in het kader van Breedband gestart zou worden met de onrendabele adressen (€ 5 mln). Dit zal echter pas in 2022 plaats gaan vinden. Zowel aan de lasten als batenzijde betekent dit dat de rekening € 5 mln lager is dan de begroting. PS is op 21 november 2021 en 9 februari 2022 geïnformeerd over de stand van zaken rondom de onrendabele adressen, het laatste stukje breedband.

Mutatie tijdelijke budgetten
Door corona is er vertraging opgelopen bij de bestedingen van het Innovatiecluster Drachten, omdat er minder events georganiseerd kon worden. Er wordt nu gekeken of het geld (€ 149.000) in 2022 via een inhaalslag kan worden ingezet.
PS wordt via de paragraaf grote projecten bij elk P&C document geïnformeerd over dit project.
Voor Nieuwe Economie Challenge 2.0 is in 2021 wel een subsidieplafond geopend door GS waarmee ook het budget beschikbaar moet zijn wanneer de subsidiebeschikkingen worden afgegeven. Dit zal echter grotendeels in 2022 plaatsvinden.
In de nota uitvoering begroting is opgenomen dat openstaande subsidieplafonds gezien moeten worden als verplichting waarmee deze bij de jaarovergang mee gaan naar het volgende jaar. In het overzicht tijdelijke budgetten bij de jaarstukken wordt dit afzonderlijk gepresenteerd aan PS.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Breed corona budget
 • Breed corona budget 2e pakket
 • Breedband
 • Dairy Valley
 • Digitale werkplaats Fryslan
 • Innovatiecluster Drachten
 • Programma Waddenkust
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • Tallships Harlingen
 • Watercampus Actieplan
 • Wetsus
 • Wielerronde
 • Wurktalent
 • RSP REP
 • RUG Campus Fryslan
 • Watercampus Actieplan
 • Breedband
 • Programma Waddenkust
 • Realisatie 2020
 • 1.290
 • 1.087
 • 0
 • 793
 • 0
 • 0
 • 818
 • 437
 • 3.192
 • 11.598
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3
 • 0
 • 19.217
 • -607
 • -7.630
 • -726
 • -8.964
 • 10.254
 • 793
 • 392
 • 1.185
 • 1.185
 • 9.069
 • Begroting 2021
 • 0
 • 990
 • 1.010
 • 6.298
 • 0
 • 100
 • 149
 • 161
 • 100
 • 0
 • 540
 • 5.100
 • 1.125
 • 200
 • -100
 • 15.673
 • 303
 • 5.789
 • -2.674
 • 3.419
 • 19.092
 • 6.298
 • 0
 • 6.298
 • 6.298
 • 12.794
 • Besteding 2021
 • 0
 • 884
 • 780
 • 1.305
 • 20
 • 100
 • 0
 • 147
 • 6
 • 0
 • 540
 • 5.100
 • 1.125
 • 93
 • 0
 • 10.100
 • 0
 • 3.027
 • -2.674
 • 354
 • 10.454
 • 1.305
 • 0
 • 1.305
 • 1.305
 • 9.149
 • Saldo 2021
 • 0
 • 106
 • 230
 • 4.993
 • -20
 • 0
 • 149
 • 14
 • 94
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 107
 • -100
 • 5.573
 • 303
 • 2.762
 • 0
 • 3.065
 • 8.638
 • 4.993
 • 0
 • 4.993
 • 4.993
 • 3.645

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina