Programma 4: Economie

4.1 Innovatie en circulaire economie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Voor economie geven we vooral invulling aan brede welvaart door te streven naar een circulaire economie. Innovatie is nodig om de Friese economie te blijven stimuleren, maar ook om de terugloop van de beroepsbevolking op te vangen. In het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en meest circulaire regio van Europa worden. We willen daarom het MKB niet alleen in brede zin ondersteunen, maar ook in de route naar circulair ondernemen met – daar waar mogelijk – behulp van noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen.

We combineren onze focus op enerzijds circulaire economie en anderzijds innovatie onder meer door het blijven ondersteunen van de opbouw van kennis in Fryslân. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als het Innovatiecluster Drachten (ICD), Innovatiepact Fryslân (IPF) en Vereniging Circulair Fryslân ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Met de ondersteuning aan het IPF bevorderen we bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers.

Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025. Ook willen we als provincie launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.

Voor meer informatie over het ICD zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • In 2021 doen we meer aan circulair inkopen.
 • In 2021 willen we launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.
 • Er worden in 2021 innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart.
 • Er wordt een regeling circulaire economie ontwikkeld en open gesteld in 2021.
 • De MKB-voucherregeling is in 2021 uitgebreid met de mogelijkheid om kennis op te halen over duurzaamheids- of circulariteitsvraagstukken.
 • Het programma Sterk Fries Ondernemerschap leidt tot het opzetten en begeleiden van nieuwe innovatieve bedrijven/startups.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Circulaire Economie Een stijging van de circulaire inkopen Meer dan in 2020
Aantal duurzame/innovatieve experimenten met provincie als launching customer (energie, circulariteit) 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart. 4
Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie Gereed
Aantal aanvragen op het gebied van circulaire economie van de MKB-voucherregeling 40
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling 300
Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject 5

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 4.421
 • 1.358
 • 3.062
 • Begroting 2020
 • 10.013
 • 2.110
 • 7.903
 • Begroting 2021
 • 4.446
 • 10
 • 4.436
 • Begroting 2022
 • 4.311
 • 8
 • 4.304
 • Begroting 2023
 • 3.353
 • 0
 • 3.353
 • Begroting 2024
 • 920
 • 0
 • 920

Toelichting:

De begrote lasten dalen van 2020 naar 2021 met ca. € 5,5 mln. Dit wordt veroorzaakt door de in 2020 begrote budgetten voor IVC Drachten, FACT en de toegekende cofinanciering op Waddenfonds EZ/EFRO en Interreg. Na 2023 zijn de meeste budgetten die bij het bestuursakkoord zijn toegekend, beëindigd en bestaat de begroting voornamelijk uit het structurele budget Agenda Economie.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Agenda economie
 • IPO bijdrage
 • Brede welvaart
 • Circulaire economie
 • Collegegeld universitair onderwijs
 • Innovatie steiger visserijhaven Harlingen
 • Innovatiecluster Drachten
 • Innovatiepact Fryslan
 • Jaarplan circulair
 • MKB voucher
 • Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics NTCP
 • RUG Smart factories
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Stimuleren samenwerking MKB-MBO
 • VCF 2020-2023
 • Creative Europe projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Horizon 2020 projecten
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Closing the Loops
 • Inzet NUON Lectoraat hergebruik kunststof
 • Inzet NUON Voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Waddenfonds projecten
 • Agenda economie
 • Interreg projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Lening Innovatie Fonds Noord Nederland IFNN
 • Realisatie 2019
 • 781
 • 18
 • 799
 • 0
 • 352
 • 20
 • 0
 • 1.220
 • 115
 • 477
 • 0
 • 200
 • 66
 • 200
 • 162
 • 0
 • 2.811
 • 0
 • 240
 • 0
 • 367
 • 0
 • 8
 • -38
 • 0
 • 226
 • 8
 • 0
 • 811
 • 4.421
 • 6
 • 6
 • 372
 • 980
 • 1.352
 • 0
 • 0
 • 1.358
 • 3.062
 • Begroting 2020
 • 959
 • 65
 • 1.024
 • 100
 • 168
 • 108
 • 500
 • 1.829
 • 110
 • 423
 • 0
 • 250
 • 66
 • 400
 • 361
 • 200
 • 4.516
 • 54
 • 1.150
 • 93
 • 690
 • 172
 • 35
 • 0
 • 150
 • 1.085
 • 83
 • 964
 • 4.473
 • 10.013
 • 71
 • 71
 • 38
 • 0
 • 38
 • 2.000
 • 2.000
 • 2.110
 • 7.903
 • Begroting 2021
 • 848
 • 51
 • 898
 • 300
 • 0
 • 100
 • 0
 • 215
 • 110
 • 500
 • 1.000
 • 50
 • 66
 • 500
 • 180
 • 200
 • 3.221
 • 0
 • 144
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 75
 • 0
 • 0
 • 8
 • 327
 • 4.446
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 10
 • 4.436
 • Begroting 2022
 • 842
 • 58
 • 900
 • 300
 • 0
 • 125
 • 0
 • 322
 • 110
 • 500
 • 1.000
 • 0
 • 66
 • 400
 • 60
 • 200
 • 3.083
 • 0
 • 48
 • 0
 • 109
 • 172
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 328
 • 4.311
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 8
 • 4.304
 • Begroting 2023
 • 761
 • 57
 • 818
 • 300
 • 0
 • 15
 • 0
 • 440
 • 120
 • 400
 • 900
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 200
 • 2.475
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 3.353
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.353
 • Begroting 2024
 • 863
 • 57
 • 920
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 920
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 920

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 doen we meer aan circulair inkopen.
2 In 2021 willen we launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.
3 Er worden in 2021 innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart.
4 Er wordt een regeling Circulaire Economie ontwikkeld en opengesteld in 2021.
5 De MKB-voucherregeling is in 2021 uitgebreid met de mogelijkheid om kennis op te halen over duurzaamheids- of circulariteitsvraagstukken.
6 Het programma Sterk Fries Ondernemerschap leidt tot het opzetten en begeleiden van nieuwe innovatieve bedrijven/startups.

Toelichting:

4. Vanwege Covid-19 zal de regeling Circulaire Economie pas in 2022 ontwikkeld en opgesteld worden. Er is hiervoor gekozen omdat circulariteit en het stimuleren van de nieuwe economie ook centraal staat in de regelingen uit het No en Moarn pakket (coronaherstelmaatregelenpakket).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Circulaire Economie Een stijging van de circulaire inkopen Meer dan in 2020
Aantal duurzame/innovatieve experimenten met provincie als launching customer (energie, circulariteit) 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart. 4
Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie Gereed
Aantal aanvragen op het gebied van circulaire economie van de MKB-voucherregeling 40
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling 300
Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject 5

Toelichting:

Zoals in de vorige toelichting aangegeven zal de regeling circulaire economie ontwikkeld worden als de gevolgen van de coronacrisis meer zichtbaar zijn.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Voor economie geven we vooral invulling aan brede welvaart door te streven naar een circulaire economie. Innovatie is nodig om de Friese economie te blijven stimuleren, maar ook om de terugloop van de beroepsbevolking op te vangen. In het bestuursakkoord ‘Geluk op 1’ hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de MKB-vriendelijkste provincie van Nederland en meest circulaire regio van Europa worden. We willen daarom het MKB niet alleen in brede zin ondersteunen, maar ook in de route naar circulair ondernemen met – daar waar mogelijk – behulp van noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen.

We combineren onze focus op enerzijds circulaire economie en anderzijds innovatie onder meer door het blijven ondersteunen van de opbouw van kennis in Fryslân. We blijven daarom belangrijke kennisinstituten, -platforms en -clusters als het Innovatiecluster Drachten (ICD), Innovatiepact Fryslân (IPF) en Vereniging Circulair Fryslân (VCF) ondersteunen mits ook het Rijk en de kennisinstellingen bijdragen. Met de ondersteuning aan het IPF bevorderen we bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers. Als provinciale organisatie willen we ook zelf het goede voorbeeld geven door door te groeien naar maximaal circulair inkopen in 2025. Ook willen we als provincie launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.

Voor meer informatie over het ICD zie de Paragraaf 9 – Grote projecten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Realisatie 2021
Circulaire Economie Een stijging van de circulaire inkopen Meer dan in 2020 aannemelijk
Aantal duurzame/innovatieve experimenten met provincie als launching customer (energie, circulariteit) 2 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart. 4 4
Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie Gereed Naar 2022
Aantal aanvragen op het gebied van circulaire eco-nomie van de MKB-voucherregeling 40 40
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling 300 419
Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject 5 8

Toelichting:

Er is in 2021 veel inzet gepleegd om begrip circulaire inkoop bekender te maken. Resultaat is dat circulariteit in meer projecten een rol krijgt. Op dit moment is er nog geen inzicht in het precieze aantal, maar omdat innovatie rondom hergebruik van materialen c.q. circulaire materialen zich steeds verder ontwikkeld en daarmee de mogelijkheden groter worden om deze in te kopen is een stijging van circulaire inkoop in o.a. infra  projecten aannemelijk.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 1.144
 • 6.021
 • 3.578
 • 0
 • 10.744
 • 100
 • 1.186
 • 2.000
 • 0
 • 3.287
 • 7.457
 • -1.552
 • -4.657
 • 1.248
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 711
 • 2.871
 • 5.483
 • 748
 • 9.813
 • 0
 • 968
 • 0
 • 748
 • 1.716
 • 8.097
 • -2.438
 • -483
 • 5.176
 • Rekening 2021
 • 731
 • 2.623
 • 4.268
 • 150
 • 7.772
 • 8
 • 474
 • 0
 • 150
 • 632
 • 7.140
 • -1.718
 • -222
 • 5.200
 • Saldo begroting en rekening
 • -20
 • 248
 • 1.214
 • 598
 • 2.041
 • -8
 • 494
 • 0
 • 598
 • 1.084
 • 957
 • -720
 • -260
 • -24

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van -/- € 24.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Op het structurele budget Agenda Economie heeft ten opzichte van de begroting een kleine overbesteding plaatsgevonden van € 12.000,-.

Tijdelijke budgetten
Op het tijdelijk budget Jaarplan circulair is een onderbesteding van € 22.000,-, omdat een aantal projecten in 2021 nog niet zijn afgerond en daarmee zijn doorgeschoven naar 2022.
Het tijdelijk budget Businessbooster heeft een onderbesteding van € 62.000,-. Na de evaluatie van de aanjaagfase is besloten om de opdracht van de kwartiermaker in 2021 niet te continueren. Er waren te weinig bedrijven die aan het project mee wilden doen. Het beschikbare budget van € 62.000,- is hierdoor niet besteed.
Het budget Brede welvaart heeft een overbesteding van € 75.000, omdat er toch een project al gestart is in 2021. Deze was nog niet voorzien.

Reserves
Het interreg project BEESPOKE loopt wel goed, echter zijn er in 2021 minder uitgaven gedaan dan verwacht (€ 149.000). Het restant van de lagere last betreft een tweetal beklemde reserves Fact fase 2 (€ 542.000) en Sterk Fries Ondernemerschap (€312.000). De uitgaven op deze reeds eerder verstekte beschikkingen loopt iets achter bij het begrote kasritme.
De lagere bate betreft ontvangsten op interreg-projecten die wel waren begroot, echter nog niet ontvangen zijn.

Overlopende passiva
De MKB-Skillbooster is vertraagd gestart door allerlei omstandigheden zoals de pandemie en technische vraagstukken met betrekking tot opdrachtverstrekking aan de coalitie. Daarmee is project in juli 2021 pas gestart.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Agenda economie
 • Innofest
 • IPO bijdrage
 • Brede welvaart
 • Breed corona budget
 • Circulaire economie
 • Collegegeld universitair onderwijs
 • Fairtrade
 • Innovatie steiger visserijhaven Harlingen
 • Innovatiecluster Drachten
 • Innovatiepact Fryslan
 • Jaarplan circulair
 • Kansen verzilveren vakmanschap
 • MKB voucher
 • MKB-deal Skillsbooster provinciale bijdrage
 • Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics NTCP
 • RUG Smart factories
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Stimuleren samenwerking MKB-MBO
 • VCF 2020-2023
 • Creative Europe projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Erasmus+ project
 • Horizon projecten
 • Innovatiecluster Drachten
 • Interreg projecten
 • Investeringskader Waddengebied projecten
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Lectoraat hergebruik kunststof
 • Inzet NUON Voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Proceskosten Efro-Ez Europa
 • Sterk Fries ondernemerschap
 • Waddenfonds projecten
 • MKB-deal Skillsbooster
 • Agenda economie
 • Horizon projecten
 • Interreg projecten
 • Inzet NUON Onderzoek hergebruik kunststof
 • Proceskosten Efro-Ez Europa
 • Lening Innovatie Fonds Noord Nederland IFNN
 • MKB-deal Skillsbooster
 • Realisatie 2020
 • 880
 • 200
 • 64
 • 1.144
 • 9
 • 0
 • 92
 • 98
 • 0
 • 500
 • 2.368
 • 110
 • 409
 • 0
 • 0
 • 0
 • 370
 • 198
 • 1.400
 • 267
 • 200
 • 6.021
 • 54
 • 1.631
 • 0
 • 95
 • -897
 • 1.030
 • 429
 • 28
 • 225
 • 434
 • 442
 • -864
 • 972
 • 3.578
 • 0
 • 0
 • 10.744
 • 100
 • 100
 • 0
 • 1.114
 • 27
 • 45
 • 1.186
 • 2.000
 • 2.000
 • 0
 • 0
 • 3.287
 • 7.457
 • Begroting 2021
 • 644
 • 0
 • 67
 • 711
 • 0
 • 115
 • -10
 • 68
 • 15
 • 0
 • 0
 • 115
 • 485
 • 315
 • 1.071
 • 200
 • 80
 • 0
 • 0
 • 218
 • 200
 • 2.871
 • 0
 • 1.746
 • 75
 • 15
 • 179
 • 1.372
 • 334
 • 0
 • 0
 • 651
 • 567
 • 544
 • 0
 • 5.483
 • 748
 • 748
 • 9.813
 • 0
 • 0
 • 15
 • 953
 • 0
 • 0
 • 968
 • 0
 • 0
 • 748
 • 748
 • 1.716
 • 8.097
 • Besteding 2021
 • 664
 • 0
 • 67
 • 731
 • 75
 • 54
 • -10
 • 25
 • 36
 • 0
 • 0
 • 115
 • 463
 • 315
 • 1.071
 • 200
 • 80
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 2.623
 • 0
 • 1.727
 • 75
 • 1
 • 359
 • 848
 • 334
 • 0
 • 0
 • 108
 • 449
 • 368
 • 0
 • 4.268
 • 150
 • 150
 • 7.772
 • 8
 • 8
 • 0
 • 474
 • 0
 • 0
 • 474
 • 0
 • 0
 • 150
 • 150
 • 632
 • 7.140
 • Saldo 2021
 • -20
 • 0
 • 0
 • -20
 • -75
 • 61
 • 0
 • 42
 • -21
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 218
 • 0
 • 248
 • 0
 • 19
 • 0
 • 14
 • -179
 • 523
 • 0
 • 0
 • 0
 • 542
 • 118
 • 176
 • 0
 • 1.214
 • 598
 • 598
 • 2.041
 • -8
 • -8
 • 15
 • 479
 • 0
 • 0
 • 494
 • 0
 • 0
 • 598
 • 598
 • 1.084
 • 957

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina