Programma 1: Bestuur

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Begroting

Wat willen we bereiken?

Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal (meerschaligheid) en de provincie is niet (altijd) de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten; op die wijze optimaliseren wij onze toegevoegde waarde per maatschappelijke opgave, passend bij de werkwijze die tussen Rijk en koepels is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, rond allerlei thema’s als bijvoorbeeld leefbaarheid en economie. In het kader van De Friese Samenwerking (DFA) werken we samen met het Wetterskip en de VFG op gebied van onder andere de omgevingsvisie. We werken samen me de gemeenten op allerlei terreinen, international zoeken we de samenwerking op Europese programma’s en interprovinciaal werken we samen binnen het IPO op verschillende beleidsthem’s zoals bijvoorbeeld Stikstof en de aanpak van de Coronacrisis. In SNN-verband werken we vooral samen op de economische thema’s. De SNN samenwerking is met de drie noordelijke provincies. Sinds 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 is de CdK voorzitter van het SNN. We kennen verder het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK en tot slot werken we ook samen met allerlei partijen via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

We zetten de regionale samenwerking voort met de stuurgroepen in de vijf regio’s en bieden daarin meer ruimte voor maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële bijdragen van deelnemers als de werkwijze en organisatie. In de meeste regio’s spelen “gebiedseigen” thema’s. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

Het Wetterskip Fryslân is een belangrijke partner voor de provincie, waarmee we intensief samenwerken. Mede in het licht van bestuurlijke vernieuwing werken we met Wetterskip Fryslân aan het verder optimaliseren van de samenwerking. Hierbij is uiteraard oog voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

Hieronder staat een aantal resultaten en de daarbij behorende inzet van middelen die zich richten op de bestuurlijke samenwerking in SNN verband en met betrekking tot de Wadden. De beoogde doelen en resultaten van de verschillende samenwerkingsvormen in dit beleidsveld, landen in de verschillende begrotingsprogramma’s waar ze betrekking op hebben, zoals bijvoorbeeld Infractructuur, Economie en Mienskip.

 • In 2021 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
 • We organiseren in 2021 een Fryslândei in Brussel.
 • We leveren in 2021 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
 • Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie[1] bij aan van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2021) in Brussel Gereed
Organiseren Fryslândei Gereed
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 30.976
 • 551
 • 30.425
 • Begroting 2020
 • 30.882
 • 619
 • 30.263
 • Begroting 2021
 • 30.492
 • 548
 • 29.944
 • Begroting 2022
 • 30.415
 • 548
 • 29.868
 • Begroting 2023
 • 30.272
 • 548
 • 29.725
 • Begroting 2024
 • 30.272
 • 548
 • 29.725

Toelichting:

De begrote lasten betreft met name de bijdrage van ca € 29 miljoen per jaar aan het Waddenfonds die wij via het provinciefonds ontvangen. De overige lasten en baten betreffen de bijdragen voor deelname aan hiervoor genoemde samenwerkingsverbanden en de BTW-compensatie die wij uit deze deelnames retour krijgen.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Interwad
 • Nationale Ombudsman
 • Omgevingsberaad Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Ondersteuning regieteam investeringskader Waddengebied
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • IPO bureau algemeen
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • Realisatie 2019
 • 28.878
 • 0
 • 4
 • 31
 • 834
 • 27
 • 29.773
 • 0
 • 0
 • 142
 • 142
 • 237
 • 37
 • 275
 • 787
 • 787
 • 30.976
 • 0
 • 153
 • 153
 • 237
 • 37
 • 275
 • 124
 • 124
 • 551
 • 30.425
 • Begroting 2020
 • 28.878
 • 20
 • 5
 • 41
 • 1.267
 • 72
 • 30.283
 • 0
 • 50
 • 142
 • 192
 • 271
 • 61
 • 332
 • 76
 • 76
 • 30.882
 • 61
 • 226
 • 287
 • 271
 • 61
 • 332
 • 0
 • 0
 • 619
 • 30.263
 • Begroting 2021
 • 28.878
 • 21
 • 5
 • 41
 • 1.016
 • 72
 • 30.032
 • 0
 • 0
 • 142
 • 142
 • 200
 • 61
 • 261
 • 57
 • 57
 • 30.492
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 29.944
 • Begroting 2022
 • 28.878
 • 21
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 142
 • 142
 • 200
 • 61
 • 261
 • 66
 • 66
 • 30.415
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 29.868
 • Begroting 2023
 • 28.878
 • 21
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 65
 • 65
 • 30.272
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 29.725
 • Begroting 2024
 • 28.878
 • 21
 • 5
 • 41
 • 931
 • 72
 • 29.947
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200
 • 61
 • 261
 • 65
 • 65
 • 30.272
 • 61
 • 226
 • 287
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 548
 • 29.725

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Voorstellen kadernota - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Programma Rijke Wadden
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 142
 • 142
 • 2022
 • 142
 • 142
 • 2023
 • 0
 • 0
 • 2024
 • 0
 • 0

[1] Met de andere opdrachtgevers, namelijk het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Groningen en Noord-Holland en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN).

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
2 We organiseren in 2021 een Fryslândei in Brussel.
3 We leveren in 2021 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
4 Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Toelichting:

2. De Fryslândei 2021 zou plaats moeten vinden in Brussel medio oktober 2021. Op dit moment is het nog niet zeker of tegen die tijd (grootschalige) fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn gezien de situatie omtrent het coronavirus.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2021) in Brussel Gereed
Organiseren Fryslândei Gereed
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed

Toelichting:

Organiseren Fryslândei
In verband met de coronacrisis is de Fryslândei in 2020 niet doorgegaan. Toen is geadviseerd om het evenement uit te stellen tot oktober 2021. Het is onwaarschijnlijk dat een Fryslândei als fysiek evenement in oktober 2021 wel door kan gaan. Wij verwijzen daarbij naar de EWRC die in dezelfde periode valt en die – vanwege de onzekerheid over het dan geldende regime van coronamaatregelen – dit jaar wederom digitaal wordt gehouden.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat aan eind 2021 de besluitvorming verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2021 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2021 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2021 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 organiseren we mee en nemen we deel aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR)
2 We organiseren in 2021 een Fryslândei in Brussel.
3 We leveren in 2021 inzet voor het functioneren van het Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) en gebruiken het orgaan om de ontwikkelingen in het Waddengebied te bespreken.
4 Via het Programma Rijke Waddenzee draagt de provincie bij aan van de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Toelichting:

1. EWRC: dit Noordelijk programma vindt niet plaats tijdens de (digitale) week in Brussel. In plaats daarvan organiseert Noord-Nederland begin 2022 een bijeenkomst in Brussel (symposium + netwerkbijeenkomst) in het kader van het Europese Jaar van de Spoorwegen
2. Fryslândei: de Fryslândei vindt in 2021 niet plaats. Vanwege de beoogde koppeling met de EWRC die in 2021 echter digitaal plaatsvindt, is een fysiek evenement niet mogelijk. Een digitale versie zou afbreuk doen aan het ontmoetingskarakter van de Fryslândei. Er wordt nu gemikt op 2022, waarbij de datum nog nader moet worden bepaald.
4. Programma naar een Rijke Waddenzee: de bijdrage aan het Programma naar een Rijke Waddenzee is in 2021 iets hoger dan begroot (ca. € 5.000,-). De hogere bijdrage is gedekt vanuit andere Wadden-budgetten binnen het beleidsprogramma.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Lobby Mede-organiseren van en deelnemen aan het Noord-Nederlandse programma van de European Week of Regions and Cities (EWCR 2021) in Brussel Gereed
Organiseren Fryslândei Gereed
Wadden De provincie draagt (o.a. financieel) bij aan de realisatie van het Programma Naar een Rijke Waddenzee 2019-2022. Gereed

Toelichting:

Zie eerdere toelichting. Vervangend evenement vindt plaats begin 2022.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Het is van belang dat de schaal waarop (nieuwe) maatschappelijke vraagstukken zich manifesteren goed aansluit bij de schaal van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Iedere opgave kent in feite een andere schaal (meerschaligheid) en de provincie is niet (altijd) de enige (overheids)partij die betrokken is bij het formuleren van een aanpak voor een dergelijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de provincie hierop kan inspelen en hier in haar samenwerking flexibel mee kan omgaan (responsiviteit en adaptiviteit). Wij kiezen hierbij voor een rolinvulling die past bij een specifieke opgave en die past bij onze (wettelijke) taken, rollen en kwaliteiten; op die wijze optimaliseren wij onze toegevoegde waarde per maatschappelijke opgave, passend bij de werkwijze die tussen Rijk en koepels is afgesproken in het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, rond allerlei thema’s als bijvoorbeeld leefbaarheid en economie. In het kader van Friese samenwerking werken we samen met het Wetterskip en de VFG op gebied van onder andere de omgevingsvisie. We werken samen met de gemeenten op allerlei terreinen, internationaal zoeken we de samenwerking op Europese programma’s en interprovinciaal werken we samen binnen het IPO op verschillende beleidsthema’s zoals bijvoorbeeld Stikstof en de aanpak van de Coronacrisis. In SNN-verband werken we vooral samen op de economische thema’s. De SNN samenwerking is met de drie noordelijke provincies. Van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 was de CdK voorzitter van het SNN. We kennen verder het bestuurlijk arrangement met Zeeland en het ministerie van BZK en tot slot werken we ook samen met allerlei partijen via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

We zetten de regionale samenwerking voort met de stuurgroepen in de vijf regio’s en bieden daarin meer ruimte voor maatwerk per gebied. Dit betreft zowel de inhoud, financiële bijdragen van deelnemers als de werkwijze en organisatie. In de meeste regio’s spelen “gebiedseigen” thema’s. Thema’s waar alle partijen belang bij hebben en die wij de komende jaren gezamenlijk willen oppakken.

Het Wetterskip Fryslân is een belangrijke partner voor de provincie, waarmee we intensief samenwerken. Mede in het licht van bestuurlijke vernieuwing werken we met Wetterskip Fryslân aan het verder optimaliseren van de samenwerking. Hierbij is uiteraard oog voor ieders rol en verantwoordelijkheid.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2020
 • 1.232
 • 29.020
 • 269
 • 106
 • 30.627
 • 217
 • 269
 • 486
 • 30.141
 • -50
 • 30.091
 • Begroting 2021 na wijziging
 • 1.329
 • 9.768
 • 729
 • 64
 • 11.890
 • 287
 • 729
 • 1.016
 • 10.874
 • 0
 • 10.874
 • Rekening 2021
 • 1.280
 • 9.773
 • 699
 • -61
 • 11.691
 • 301
 • 699
 • 1.000
 • 10.691
 • -5
 • 10.686
 • Saldo begroting en rekening
 • 49
 • -5
 • 29
 • 125
 • 198
 • -14
 • 29
 • 15
 • 183
 • 5
 • 188

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 188.000 op dit beleidsveld

Structurele budgetten
Het saldo van de structurele budgetten geeft een positief resultaat van € 63.000. Dit wordt veroorzaakt door per saldo een hogere bate van € 14.000 in de doorgeschoven BTW. De bate in de doorgeschoven BTW IPO is € 70.000 hoger dan begroot, de bate in de doorgeschoven BTW SNN € 56.000 lager dan begroot.
Bij de lasten is er vrijval door onderbesteding op de provinciale bijdragen Omgevingsberaad Waddengebied (OBW) van € 11.000 en op de provinciale bijdrage Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies van € 18.000. De uiteindelijke bijdragen in begrotingen van het OBW en SCW waren lager dan in de provinciale begroting was voorzien. In de begroting 2022 van de OBW is een hogere bijdrage van de provincie opgenomen. Tevens is er vrijval op de lasten SNN van € 20.000. Per saldo is de bijdrage aan het SNN iets lager uitgevallen dan begroot.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Interwad
 • Nationale Ombudsman
 • Omgevingsberaad Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband IKW provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Samenwerkingsverband IKW
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • IPO bijdrage
 • IPO bureau algemeen
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Omgevingsberaad Waddengebied
 • Samenwerkingsverband IKW
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Realisatie 2020
 • 38
 • 4
 • 29
 • 0
 • 1.134
 • 26
 • 1.232
 • 28.878
 • 1
 • 142
 • 29.020
 • 194
 • 0
 • 74
 • 269
 • 106
 • 106
 • 30.627
 • 125
 • 92
 • 217
 • 194
 • 0
 • 74
 • 269
 • 486
 • 30.141
 • Begroting 2021
 • 21
 • 5
 • 41
 • 149
 • 1.042
 • 72
 • 1.329
 • 9.626
 • 0
 • 142
 • 9.768
 • 221
 • 447
 • 61
 • 729
 • 64
 • 64
 • 11.890
 • 61
 • 226
 • 287
 • 221
 • 447
 • 61
 • 729
 • 1.016
 • 10.874
 • Besteding 2021
 • 19
 • 4
 • 29
 • 151
 • 1.022
 • 54
 • 1.280
 • 9.626
 • 0
 • 147
 • 9.773
 • 291
 • 370
 • 38
 • 699
 • -61
 • -61
 • 11.691
 • 131
 • 170
 • 301
 • 291
 • 370
 • 38
 • 699
 • 1.000
 • 10.691
 • Saldo 2021
 • 2
 • 1
 • 11
 • -2
 • 20
 • 18
 • 49
 • 0
 • 0
 • -5
 • -5
 • -70
 • 77
 • 22
 • 29
 • 125
 • 125
 • 198
 • -70
 • 55
 • -14
 • -70
 • 77
 • 22
 • 29
 • 15
 • 183

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Wat heeft het gekost?

Print deze pagina