6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Begroting

Programma 2 – Infrastructuur
De grote infraprojecten (De Haak, De Centrale As, N381 en Knooppunt Joure) zitten in hun eindfase. Op dit moment wordt samen met de projecten bekeken hoe de grote projecten afgesloten kunnen worden en overgedragen aan de afdeling Vastgoed en Grondzaken. Er is een begin gemaakt met het verkopen van de overtollige percelen uit deze projecten. Er zijn in 2019 een aantal kleinere en middelgrote infraprojecten opgestart zoals; N354, N359 3 tunnels, N358 De Skieding, N369 en natte infra van Harinxmakanaal Dronrijp-Oost. In 2020 en 2021 zetten we volop in op de minnelijke verwerving voor deze projecten zodat inrichtingswerken en infrastructurele werken zo snel mogelijk kunnen worden gestart.

Programma 3 – Omgeving
In het kader van programma 3 is een portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld welke uitgaat van een realisatie van Natuur Netwerk Nederland (NNN) met prioriteit 1, 2, 3 en 4 zijnde: de Europese verplichtingen (KRW, N2000 en prioritaire provinciale ambitie); prioritaire provinciale opgave (De Mieden, Beekdal-Linde, Koningsdiep). Natuurgebieden met prioriteit 4 (overige provinciale ambitie).
U heeft besloten om in principe tijdelijk te stoppen met de verwerving in het kader van de prioritaire provinciale ambitie (prioriteit 3) en met de overige provinciale ambitie (prioriteit 4), met uitzondering van het gebied De Mieden met het plan “Mieden op zijn mooist”. Alleen indien zich een ‘kans’ voordoet dan kan eventueel tot een aankoop worden overgegaan. De aangekochte percelen buiten het NNN, de ruilgronden, die niet inzetbaar zijn voor uitruil met NNN gronden worden verkocht of ingezet voor andere doelen. De NNN gronden die zijn ingericht worden aan een eindbeheerder verkocht. Gelijktijdig wordt in opdracht van de Natuer mei de Mienskip-partners gewerkt aan het pilotgebied Burgumermar-De Leijen. Deze pilot zal gedurende twee jaar worden gevolgd, waarna een definitieve keuze kan worden gemaakt in de aanpak.

Uitgaande van inzet op de verwerving/realisatie van de NNN gronden met prioriteit 1, 2 en het plan “Mieden op zijn mooist” wordt de realisatie van 130 hectare begroot (dit betreft SKNL afwaardering en verwerving). De verkoop van ingerichte natuurgronden wordt begroot op 150 hectare per jaar, waarvan in 2020 de Sefonsterpolder al gegund is.
Hieronder is een overzicht opgenomen van het Investeringskrediet Grond (IKG) per d.d.  1 januari 2020.

 

Programma 5 – Mienskip
Het terpenproject is een gezamenlijk project van provincie en rijk. Beoogd wordt om circa 23 hectare terpgronden te verwerven. Inmiddels zijn er 3 terpen verworven met een oppervlakte van circa 6,2 hectare. Deze opgave wordt meegenomen in de wettelijke herverkaveling Franekeradeel-Harlingen. In de wettelijke herverkaveling hebben wenszittingen plaatsgevonden. Vanuit het terpenproject is de wens aangegeven om prioritaire terpen, waar mogelijk, toe te delen aan de provincie (terpenproject) of alleen het blote eigendom en het erfpachtrecht met beperkingen (kwalitatieve verplichting) aan een agrariër of in reguliere pacht met beperkingen. Dit betekent dat de betreffende prioritaire terppercelen onder gras moeten blijven om de archeologische waarde zoveel mogelijk te behouden. Het definitieve ruilplan wordt op dit moment opgesteld aan de hand van de zienswijzen. Na een bezwaar en beroep procedure is de verwachting dat het ruilplan in 2020 kan gaan passeren.

Overig vastgoedbezit
Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier bezit dat actief wordt beheerd door het team Vastgoed. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • Brug- en sluiswachterswoningen
  • Huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie
  • Verhuur van oeverstroken, ligplaatsen voor recreatie arken, steigers
  • Verpachten van grond, uitgeven van visrechten en jachtrechten
  • Een aantal busstations
  • Het Waddencenter op de Afsluitdijk
  • Gronddepots

Onder het overige vastgoedbezit vallen ook de restpercelen die verkocht kunnen worden, bijvoorbeeld omdat ze niet meer benodigd zijn voor een provinciale doel . Deze worden dan te koop aangeboden aan andere overheden en wanneer zij geen belangstelling hebben, vervolgens via een makelaar te koop gezet. Buiten het verkopen van het overtollige vastgoed wordt er in 2020 tot en met 2024 verder gewerkt aan het project oneigenlijk gebruik. Dit betreffen situaties waarbij wel gebruik wordt gemaakt van provinciaal eigendom, maar waarvoor geen contract is afgesloten en geen vergoeding voor wordt betaald.

Print deze pagina