6.1 Samenvatting grondbezit

Begroting

Voor de ontwikkeling van natuur en infra worden traditioneel gronden aangekocht om te kunnen ruilen. Deze opgaven worden in meerdere jaren gerealiseerd. Nieuwe opgaven zoals stikstof, veenweide en energie betekenen vaak nieuwe grondstrategiën, maar ook koppelkansen met bestaande opgaven. Wij werken via vastgestelde aankoopstrategieplannen, gronddatabase en grondexploitaties aan een verantwoorde aan- en verkoop van gronden t.b.v. al onze opgaven en doen dit vaak samen met onze partners binnen Natuer mei de Mienskip, gebiedscommissies en Veenweide.

Grond is vaak een strategisch middel om ambities in onze opgaven te realiseren. Om hier passend op te kunnen inspelen is het grondbeleid geactualiseerd en heeft de provincie de mogelijkheid om strategische courante gronden aan te kopen om in de toekomst invulling aan haar provinciale opgaven te kunnen geven. Tevens willen wij meer met onze partner werken aan een Fryske Grûnbank zodat onze gemeenschappelijke ambities efficiënter kunnen worden verwezenlijkt.

Provinciale grondbank en Fryske Grûnbank
Op 27 mei 2020 hebben Provinciale Staten de Nota Grondbeleid 2020 vastgesteld. Belangrijk onderdeel daarin is het voornemen te komen tot een provinciale grondbank onder beheer van de afdeling Vastgoed en Grondzaken. In deze provinciale grondbank worden alle gronden welke nodig zijn ten behoeve van de verschillende provinciale opgaven – inclusief de nieuw te vormen strategische voorraad- opgenomen en er wordt een integraal afwegingskader ontwikkeld voor de inzet van deze gronden.  In de loop van 2020 wordt deze interne grondbank verder uitgewerkt en het streven is om in de loop van 2021 deze provinciale grondbank volledig operationeel te hebben.

Parallel daaraan worden in de tweede helft van 2020 ook de gesprekken met stakeholders gestart ten behoeve van een Fryske Grûnbank. Het is de bedoeling dat binnen deze Fryske Grûnbank alle belanghebbende partijen en organisaties hun grond(-posities) of en grondwensen kunnen aangeven en laten vastleggen zodat t.b.v. alle verschillende opgaven (natuurontwikkeling, landbouwstructuurversterking, stikstof-reductie etc., etc.) een zo efficiënt en effectief mogelijk inzet van alle in gronden kan plaatsvinden. Het streven is om in 2021 hierover concrete afspraken met alle stakeholders te kunnen maken.

Strategische aankopen
In het nieuwe grondbeleid kunnen wij strategische grond verwerven. De provincie verwerft alleen gronden voor de inzet van haar huidige en toekomstige opgaven en beoogt niet groot grondbezitter te worden en te blijven. De mogelijkheid van strategische aankopen achten wij wenselijk om snel te kunnen inspelen op kansen die zich in de markt voor doen of om gronden te kunnen vasthouden. Wij doen dit om onze toekomstige opgaven beter te kunnen realiseren, zodat deze sneller gerealiseerd kunnen worden. De provincie werkt hierbij marktconform en koopt hierbij alleen courante (agrarische) grond aan. Wij hebben hiervoor € 23,5 miljoen beschikbaar.

Totaal: bedragen in miljoenen euro’s

 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 •   
 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 •   
 • Programma
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Totaal Ha te verwerven
 • 2.313
 • 4.097
 • 23
 • 6.433
 • Totaal te verwerven
 • 139
 • 158
 • 1
 • 298
 • Totaal Ha te verkopen
 • 1.352
 • 4.097
 • 0
 • 5.449
 • Totaal € te verkopen
 • 55
 • 78
 • 0
 • 133
 • Verworven Ha per 1 -6-2020
 • 2.252
 • 2.361
 • 6
 • 4.619
 • Verworven € per 1-6-2020
 • 135
 • 94
 • 0
 • 229
 • Ha verkocht per 1-6-2020
 • 1.033
 • 330
 • 0
 • 1.363
 • € verkocht per 1-6-2020
 • 42
 • 28
 • 0
 • 70
 • Nog te verwerven Ha
 • 61
 • 1.736
 • 17
 • 1.814
 • Nog te verwerven €
 • 4
 • 64
 • 1
 • 69
 • Nog te verkopen Ha
 • 319
 • 3.767
 • 0
 • 4.086
 • Nog te verkopen €
 • 13
 • 50
 • 0
 • 63

Toelichting:

De verschillen bij Programma 2 worden ten opzichte van 2020 veroorzaakt door de opgave t.b.v. De Skieding en de 3 Tunnels bij Bolsward, samen ongeveer 25 hectare. Tevens lopen er verwervingen t.b.v. de Snitserdyk, Bolsward-Workum, Twijzel en de bochtverruiming Harinxmakanaal bij Franeker. Ook zijn wij in de afronding van het Nij Djip waar een opgave van 15 hectare wordt gerealiseerd.

Programma 3 bestaat uit tweetal grote projecten; Gebiedsontwikkeling Harlingen Franeker en de Natuuropgave Fryslân.
Binnen de gebiedsontwikkeling Harlingen-Franeker ligt ongeveer 250 hectare grond. Momenteel ligt het plan van toedeling ter visie waardoor er geen mutaties binnen dit project hebben plaatsgevonden.

De aankopen ter realisatie van de Natuur Netwerk Nederland lopen gestaag door, we lopen hierbij achter op de planning om alles verworven te hebben voor 2027. Ten aanzien van de verkopen van NNN is er afgelopen jaar 13 hectare verkocht in combinatie met de SKNL. Afwaardering gronden; Boekhoudkundig is er een wijziging doorgevoerd op verzoek van de accountant. De landbouwgronden die nu ingericht worden af te waarderen naar waarde voor natuurgronden. Hierdoor is meer dan € 6 miljoen afgewaardeerd. Door deze afwaardering is er weer ruimte ontstaan binnen het IKG.

In programma 5 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van 2020.

Print deze pagina