Financiële risico’s provincie

Begroting

De financiële risico’s van de verbonden partijen worden voor het grootste deel afgedekt door de Reserve risicobuffer, zie paragraaf 4.3 Risicobuffer revolverende middelen. Hierin staan de risico’s van de verbonden partijen FOM, FSFE, NOM, Windpark Fryslân (FHW BV)  en de revolverende uitzettingen opgenomen.

Het totaal van financiële risico’s voor de provincie bij de andere verbonden partijen (die niet in de risicobuffer zijn vermeld) bedraagt € 102,2 mln. Het grootste deel hiervan zijn de twee hybride leningen uitgegeven aan de BNG en de NWB; elk € 50 mln. De kans dat het financieel risico tot verlies van de hybride leningen zich voordoet is kleiner dan 1%. Het restantbedrag heeft betrekking op de risico’s bij Waddenglas, Thialf OG en Stortplaats Ouwsterhaule.

In paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing worden de bovengenoemde risico’s meegenomen bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit.

Print deze pagina