4.2 Financiering en beleggingen

Begroting

Beleggingen Nuon-vermogen
In de afgelopen jaren zijn de middelen die zijn verkregen uit de verkoop van Nuon Energy voor een groot deel belegd. Er zijn middelen belegd in obligaties, leningen aan decentrale overheden en Hybride kapitaal (achtergesteld vermogen voor twee sectorbanken waarvan de provincie aandeelhouder is).

Obligatieportefeuille
Omdat er de komende tijd veel liquide middelen nodig zijn voor de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord en alle lopende projecten, zijn in 2019 en 2020 alle obligaties verkocht. De verkoopwaarden van de obligaties waren substantieel hoger dan de rendementen die de obligaties nog tot het einde van de looptijden zouden opleveren.

Lenen aan decentrale overheden
In 2016 hebben Provinciale Staten besloten om leningen te gaan verstrekken aan decentrale overheden, voor maximaal € 100 mln. Het verstrekken van leningen aan decentrale overheden dient als alternatief voor het verplichte schatkistbankieren. Er zijn in de jaren 2016/2017 acht leningen verstrekt met een totale hoofdsom van € 61 mln. Drie leningen worden lineair afgelost; de overige op het einde van de looptijd. Er worden door de lage rentetarieven en door de toekomstige liquiditeitsbehoefte al geruime tijd geen nieuwe leningen afgesloten. Het saldo van de verstrekte leningen aan decentrale overheden bedraagt medio 2020: € 56 mln.

Hybride kapitaal
In 2015 hebben Provinciale Staten besloten om Hybride kapitaal te verstrekken aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandsche Waterschapsbank (NWB); elk € 50 mln. Hybride kapitaal is een achtergestelde lening die vanwege de achterstelling kan worden meegerekend tot het eigen vermogen van de bank. Provincie Fryslân is aandeelhouder van de BNG en de NWB en het Hybride kapitaal is vanuit de publieke taak verstrekt. Het saldo van het verstrekte Hybride kapitaal bedraagt medio 2020: € 100 mln.

Schatkistbankieren
Het vermogen dat niet is belegd en niet nodig is voor de liquiditeitsbehoefte van de provincie, wordt ondergebracht bij de schatkist. Het saldo van de liquide middelen bij de schatkist bedraagt medio 2020: € 313 mln.

Financieringen
Door het verkregen Nuon-vermogen heeft provincie Fryslân vooralsnog geen financieringsbehoefte.

Tabel 2: Gemiddelde omvang belegd vermogen 2020 – 2024

 • Bedragen x € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2020
 • 245.000
 • 162.000
 • 407.000
 • 2021
 • 80.000
 • 95.000
 • 175.000
 • 2022
 • 45.000
 • 83.000
 • 128.000
 • 2023
 • 0
 • 68.000
 • 68.000
 • 2024
 • 0
 • 43.000
 • 43.000

Tabel 2: Gemiddelde omvang belegd vermogen 2025 – 2029

 • Bedragen x € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2025
 • 0
 • 18.000
 • 18.000
 • 2026
 • 0
 • 12.000
 • 12.000
 • 2027
 • 0
 • 6.000
 • 6.000
 • 2028
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2029
 • 0
 • 0
 • 0

Rendement beleggingen, rente baten en -lasten

Rendement obligatieportefeuille
Door het verkopen van alle obligaties met hoge koerswinsten in 2019 en 2020, zijn de verwachte rendementen voor de jaren 2021 – 2032 al bij de verkoop gerealiseerd.

De opbrengsten van de verkochte obligaties zijn algemene dekkingsmiddelen en staan in de VAR.

Rendement leningen decentrale overheden
Op de leningen aan decentrale overheden wordt een bescheiden rendement behaald, die als gevolg van aflossingen gedurende de looptijd daalt.

Rentebaten
Onder ‘rentebaten lang’ vallen de vergoedingen voor de hybride leningen die zijn verstrekt aan de BNG en de Nederlandse Waterschapsbank.

De ‘rentebaten kort’ zijn begroot op basis van de vergoedingen voor het kortstondig aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist. Al jaren is deze vergoeding 0%. Ook voor de komende jaren komt hier waarschijnlijk geen verandering in.

Rentelasten
Provincie Fryslân heeft vooralsnog geen financieringsbehoefte. De bedragen onder ‘rentelasten lang’ betreffen de rentevergoedingen aan het Nazorgfonds stortplaatsen over de bij de provincie ondergebrachte gelden.

Hieronder wordt de meerjaren prognose van de rentebaten & -lasten en het rendement op het belegde vermogen weergegeven.

tabel 3: rendement beleggingen, rente baten en -lasten 2020 t/m 2024

 • Bedragen x € 1.000
 • Rendement beleggingen obligaties & leningen aan decentrale overheden
 • Rentebaten lang
 • Rentebaten kort
 • Totaal rendementen & rentebaten
 • Rentelasten lang
 • Rentelasten kort
 • Totaal rentelasten
 • 2020
 • 4.860
 • 3.360
 • 0
 • 8.220
 • 576
 • 0
 • 576
 • 2021
 • 360
 • 1.840
 • 0
 • 2.200
 • 602
 • 0
 • 602
 • 2022
 • 350
 • 620
 • 0
 • 970
 • 630
 • 0
 • 630
 • 2023
 • 320
 • 230
 • 0
 • 550
 • 659
 • 0
 • 659
 • 2024
 • 260
 • 0
 • 0
 • 260
 • 689
 • 0
 • 689

Tabel 3: rendement beleggingen, rente baten en -lasten 2024 t/m 2028

 • Bedragen x € 1.000
 • Rendement beleggingen obligaties & leningen aan decentrale overheden
 • Rentebaten lang
 • Rentebaten kort
 • Totaal rendementen & rentebaten
 • Rentelasten lang
 • Rentelasten kort
 • Totaal rentelasten
 • 2025
 • 110
 • 0
 • 0
 • 110
 • 689
 • 0
 • 689
 • 2026
 • 100
 • 0
 • 0
 • 100
 • 689
 • 0
 • 689
 • 2027
 • 10
 • 0
 • 0
 • 10
 • 689
 • 0
 • 689
 • 2028
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 689
 • 0
 • 689
 • 2029
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 689
 • 0
 • 689
Print deze pagina