3.1 Onderhoud infrastructuur

Begroting

Onderhoud en planning infrastructuur
We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur.
Het betreft wegen, fietspaden, vaarwegen met de oevers en kunstwerken.

Voor de onderdelen van de infrastructuur wordt een optimale planning gemaakt (assetmanagement) voor het jaarlijks terugkerend onderhoud (JTO) en het groot onderhoud (G.O.) op basis van inspecties en meerjarenplannen.
Voor het jaarlijks terugkerend onderhoud en het groot onderhoud worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld, aansluitend bij het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau. Daarnaast is er nog het dagelijks onderhoud wat vooral bedoeld is om de beschikbaarheid van de infrastructuur te borgen (calamiteiten en storingen).

Wij werken volgens de methodiek van Asset Management. Het assetmanagement betreft het continue proces van beleid en strategie, beheren en programmeren, plannen en voorbereiding, bouwen onderhouden en exploiteren, inspecteren en analyseren en evalueren en bijsturen waarbij er optimaal gestuurd wordt op risico’s, prestaties en kosten.

Van alle assets wordt de conditie bepaald op basis van het schouw- en inspectieplan. Op basis van de gegevens uit de beheersystemen wordt jaarlijks een onderhoudsmeerjarenplanning (MJP) opgesteld. Het opstellen van het  MJP is een onderdeel van beheren en programmeren.

In het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer is de uitvoeringsplanning van het groot onderhoud opgenomen.

De gewenste kwaliteit voor ons areaal is een ‘7’, zoals deze als rapportcijfer voor het onderhoudsniveau is geïntroduceerd in het Coalitieakkoord 2015 – 2019. In het huidige Bestuursakkoord is dit uitgangspunt impliciet bestendigd. Met de 7 willen we onder andere een passende bijdrage blijven leveren aan de vlot en veilig. In het verlengde hiervan kijken we ook naar mogelijkheden om met het onderhoud aan andere provinciale doelen bij te kunnen dragen. Met als uiteindelijk streven het zo doeltreffender uitvoeren van onderhoud.

Omvang beheer infrastructuur peildatum 1 Juni 2020

 • Vaarwegennetwerk
 • Nautisch beheer (verkeersregeling en bestuurlijke handhaving)
 • Bodembeheer vaarwegen (baggeren)
 • Oeverbeheer
 • Wegareaal
 • Parallelweg
 • Fietspad
 • Rijbaan
 • Sloot
 • Kunstwerkenareaal
 • Aquaducten
 • Tunnels en onderdoorgangen
 • Vaste bruggen
 • Sluizen
 • Viaducten
 • Verkeersregelinstallaties*
 • Beweegbare bruggen**
 • Bediencentrale
 • Glasvezelring
 • Faunavoorzieningen
 • Lengtes in kilometers en meren in hectaren
 • 971 km (vaarwegen) en 10.109 hectare (meren)
 • 820
 • 219
 • Lengtes in kilometers
 • 120
 • 188
 • 526
 • 820
 • Aantallen in stuks
 • 6
 • 81
 • 132
 • 26
 • 19
 • 30
 • 56
 • 1
 • Ca. 200km
 • 130
* Verkeersregelinstallatie (VRI), gladheid meld systemen (GMS),  Dynamisch Route-informatiepaneel (DRIP),
Dynamische Route Informatie Systemen (DRIS) en slimme verkeersborden (ZVS).
In totaal beheren we 30 systemen:
8x stoplicht / VRI’s
18x GMS
1x ZVS
2x DRIP
1x DRIS
** Bij twee objecten gaat het alleen om de remmingwerken

De opgave van het oeverbeheer betreft alleen die oevers die wij in eigendom en beheer hebben. Dit is dus niet de lengte van betreffende vaarwegen

Print deze pagina