2.4 Mutatie risico’s

Begroting

Hieronder staan de mutaties ten opzichte van de risico’s zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2019
Gewijzigde risico’s:
Landschapsbeheer Fryslân
Juridische procedures
Stresstest

Print deze pagina