1.3 Leges

Begroting

In de nota Actualisatie legesverordening is het beleid voor de provinciale leges vastgesteld. In rubriek A van de tarieventabel staan de tarieven voor het verstrekken van kopieën van provinciale stukken. Bestuursdocumenten, zoals begrotingen en jaarstukken, zijn gratis beschikbaar. Het aantal pagina’s is hierbij gemaximeerd. Voor de overige stukken wordt een vergoeding per pagina gevraagd.

Uitgangspunt voor de tarieven in de legestabel is dat de belanghebbende betaalt. Daarbij is de kanttekening geplaatst, dat de te heffen leges wel maatschappelijk aanvaardbaar moeten zijn. Teneinde dekkende tarieven te kunnen bepalen, zijn de ambtelijke kosten voor de behandeling van een aanvraag uitgewerkt. Deze ambtelijke kosten zijn opgebouwd uit een gemiddeld uurloon per loonschaal (inclusief overheadpercentage), vermenigvuldigd met de verwachte inzet in uren. Indien de kostprijs maatschappelijk gezien onredelijk hoog is, is een lager tarief vastgesteld.

In rubriek B van de tarieventabel staan de vergunningen en ontheffingen, met uitzondering van de omgevingsvergunningen, deze staan in rubriek C.

In de begroting zijn de volgende baten opgenomen:

 • Onderwerp - Bedragen x € 1.000,-
 • Wegen algemeen
 • Provinciale vaarwegen
 • Grondwaterwet
 • Wabo
 • Ontgrondingenwet
 • Wet natuurbescherming
 • Wadlopen
 • Totaal
 • 2020
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 173
 • 90
 • 520
 • 2021
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 205
 • 20
 • 482
 • 2022
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 205
 • 20
 • 482
 • 2023
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 205
 • 20
 • 482
 • 2024
 • 59
 • 29
 • 6
 • 78
 • 86
 • 205
 • 20
 • 482

Toelichting:

Op 1 januari 2022 zal, zoals nu bekend is, de Omgevingswet in werking treden. De heffingen voor vergunningen en ontheffingen voor de Grondwaterwet, Wabo, Provinciale Vaarwegen en Wet natuurbescherming zullen naar verwachting veranderen door de invoering van de Omgevingswet. Op dit moment is niet in te schatten welke financiële gevolgen dit voor de leges heeft. We verwachten Provinciale Staten hierover in 2021 een voorstel voor te leggen.

Wet Natuurbescherming: in 2021 vindt er een verhoging van de tarieven plaats, deze zijn reeds in 2018 vastgesteld door de Staten. Hierdoor is de verwachting dat de inkomsten enigszins stijgen.

Print deze pagina