2. Ontwikkeling begrotingssaldo

Begroting

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal niet beleidsmatige wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoorbeeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2020 tot aan de begroting 2021 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2020 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2019. Na verwerking van de effecten van de wijzigingen van de 2e berap hebben uw Staten in de vergadering van november en december nog enkele begrotingswijzigingen vastgesteld. Ten slotte zijn ook de effecten van de september- en decembercirculaire en de wijzigingen onder mandaat GS in onderstaande overzicht verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2019.

Bij de 1e berap 2020 zijn een aantal wijzigingen vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo. En in de Statenvergadering van juni zijn bij de jaarrekening 2019 nog een vijftal begrotingswijzigingen vastgesteld. Ook de vaststelling van de kadernota resulteert in een bijstelling van het begrotingssaldo.

Vervolgens zijn door GS  de aannames met betrekking tot het provinciefonds, nominaal en het dividend onder mandaat in de begroting verwerkt. Daarnaast is de meicirculaire provinciefonds 2020 verwerkt. Hiermee is het begrotingssaldo voor de begroting 2021 bepaald.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2020
 • PS 2e berap 2019
 • GS 2e berap 2019
 • Begrotingssaldo bij tweede berap 2019
 • GS Provinciefonds - effecten Septembercirculaire 2019
 • PS 27-11-2019 Busconcessie 2022-2032
 • PS 18-12-2019 Taskforce PAS
 • PS 18-12-2019 Fryske Akademy
 • GS Rentetoerekening extra middelen (w.o. IKG)
 • GS Provinciefonds – effecten decembercirculaire 2019
 • Begrotingsaldo bij jaarrekening 2019
 • PS 26-02-2020 Opbrengst deelneming WPF
 • PS 26-02-2020 Vrijval lening IFNN en agiostorting NOM
 • Voorstellen PS 1e berap 2020
 • Voorstellen GS 1e berap 2020
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2020
 • PS 27-05-2020 Nota Grondbeleid (risicoreserve)
 • PS 17-06-2020 Concept Regionale Energie Strategie (RES)
 • PS 17-06-2020 Herstelplan Thialf
 • PS 24-06-2020 Jaarstukken 2019
 • PS 24-06-2020 Kadernota 2021 – financieel kader
 • PS 24-06-2020 Kadernota 2021 – voorstellen
 • GS meicirculaire provinciefonds 2020
 • GS mandaatwijziging juli 2020
 • Begroting 2021: aanvulling saldo vanuit VAR
 • Begrotingssaldo bij begroting 2021
 • 2020
 • 0,0
 • 0,6
 • 0,0
 • 0,6
 • 0,7
 • 0,0
 • -0,7
 • -0,6
 • -1,4
 • -2,5
 • -3,8
 • 0,0
 • 2,0
 • -2,0
 • -0,1
 • -3,9
 • -1,2
 • -0,1
 • -0,8
 • -22,3
 • 8,6
 • 0,0
 • 5,9
 • 0,0
 • 13,8
 • 0,0
 • 2021
 • 0,0
 • -0,2
 • 0,0
 • -0,2
 • 1,8
 • 0,0
 • -0,2
 • -0,2
 • -1,4
 • -0,6
 • -0,7
 • 0,0
 • 0,0
 • -2,9
 • -0,2
 • -3,8
 • 0,0
 • 0,0
 • -0,8
 • 0,0
 • 2,9
 • -5,3
 • 8,8
 • 0,0
 • 0,0
 • 1,7
 • 2022
 • 0,0
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,1
 • 1,9
 • 0,0
 • 0,0
 • -0,2
 • -1,4
 • -0,8
 • -0,6
 • 1,7
 • 0,0
 • -2,1
 • -0,2
 • -1,3
 • 0,0
 • 0,0
 • -0,4
 • 0,0
 • 2,5
 • -4,0
 • 6,5
 • 0,0
 • 0,0
 • 3,3
 • 2023
 • 0,0
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,1
 • 1,6
 • -2,0
 • 0,0
 • -0,2
 • -1,4
 • -1,0
 • -3,1
 • 1,7
 • 0,0
 • -2,1
 • -0,2
 • -3,7
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 3,9
 • -3,5
 • 5,3
 • 0,0
 • 0,0
 • 1,9
 • 2024
 • 0,0
 • -0,1
 • 0,0
 • -0,1
 • 1,6
 • -2,0
 • 0,0
 • -0,2
 • -1,4
 • -1,3
 • -3,4
 • 1,7
 • 0,0
 • -1,9
 • -0,2
 • -3,9
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 4,0
 • -3,4
 • 4,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 0,6
Print deze pagina