1. Introductie financiële begroting

Begroting

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald, dat de financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en een uiteenzetting van de fi­nan­ciële positie met de daarbij behorende toelichtingen.

In onderdeel 3.2 schetsen we de ontwikkeling van het financieel kader vanaf de begroting 2020.

Onderdeel 3.3 bevat de baten, lasten en investeringen op basis waarvan Provinciale Staten het College auto­ri­seren door het vaststellen van de begroting. Dit betreft twee overzichten. Het eerste overzicht betreft de exploitatie (baten en lasten) en het tweede overzicht betreft de nieuwe investeringen (uitgaven en inkomsten).

De uiteenzetting van de financiële positie staat in onderdeel 3.4 en bevat conform het BBV de volgende totaaloverzichten:

  • Bestaand versus nieuw beleid voor de meerjarenbegroting
  • Geprognosticeerde balans
  • Raming van het EMU saldo
  • Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
  • Stand van de investeringen
  • Financiering en beleggingen
  • Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
  • Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd.

De verwijzing naar de nadere uitwerkingen van deze overzichten is hierbij aangegeven.

Voor de beoordeling van de financiële positie zijn ook de bijlagen van belang. Dit betreft de volgende de bijlagen:
Bijlage 1          Onderhanden investeringen
Bijlage 2          Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2020 naar begroting 2021
Bijlage 3          Verloop vaste activa
Bijlage 4          Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
Bijlage 5          Tijdelijke budgetten
Bijlage 6          Raming EMU-saldo
Bijlage 7          Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Bijlage 8          Uitgangspunten begroting 2021
Bijlage 9          Voorstellen kadernota 2021-2023
Overige bijlagen:
Bijlage 10        Overzicht periodieke subsidies begroting 2021
Bijlage 11        Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld
Bijlage 12        Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
Bijlage 13        Begrippenlijst
Bijlage 14        Trends Staat van Fryslân

Print deze pagina