Bijlage 6: Raming EMU-saldo

Begroting

Hieronder staat het aandeel van de provincie Fryslân in het landelijke EMU-saldo.

 • Bedragen x € 1.000
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Omschrijving
 • Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
 • Mutatie (im)materiële vaste activa
 • Mutatie voorzieningen
 • Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
 • Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa
 • Berekend EMU-saldo
 • 2020
 • Volgens realisatie tot en met sept. 2020, aangevuld met raming resterende periode
 • -159.751
 • 78.587
 • 1.802
 • -236.536
 • 2021
 • Volgens begroting 2021
 • -95.009
 • 55.384
 • 2.094
 • -148.299
 • 2022
 • Volgens meerjarenraming in begroting 2021
 • -93.841
 • 18.214
 • 662
 • -111.393

Raming EMU-saldo

De berekening van het EMU saldo is gebaseerd op de meerjarenbegroting. Hierbij zijn correcties toegepast bij de tijdelijke budgetten en de investeringen. Dit omdat de ervaring leert dat er altijd sprake is van planningsoptimisme in de begroting. Hiermee verwachten wij een realistischer beeld van het EMU saldo te geven.

Het geraamde EMU-saldo overschrijdt de komende jaren fors. De overschrijding is inherent aan het ambitieuze programma voor een aantal grote projecten die de komende periode tot afronding komen (investering) of uitgevoerd gaan worden (tijdelijke budgetten).

Een groot deel van de begroting wordt gedekt door de inzet van de bestemmingsreserves. Deze reserves tellen niet mee voor de berekening van het EMU saldo omdat deze inkomsten in eerdere jaren al ontvangen zijn.

In theorie kan de Minister van Financiën op grond van de wet Hof die inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen, een sanctie opleggen aan de overheidslaag die een overschrijding van de EMU norm veroorzaakt. De minister heeft echter aangegeven dat door het planningsoptimisme van de decentale overheden, hij niet verwacht dat de EMU-norm daadwerkelijk overschreden wordt.

Print deze pagina