Bijlage 5: Tijdelijke budgetten

Begroting

Tijdelijke budgetten

 • Beleidsveld
 • Eindig 2020
 • B0105
 • B0201
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0302
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0305
 • B0305
 • B0305
 • B0306
 • B0401
 • B0401
 • B0402
 • B0405
 • B0502
 • Eindig 2021
 • B0104
 • B0201
 • B0201
 • B0201
 • B0203
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0602
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • Eindig 2022 en verder
 • B0101
 • B0105
 • B0105
 • B0201
 • B0201
 • B0201
 • B0202
 • B0202
 • B0202
 • B0203
 • B0203
 • B0204
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0301
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0302
 • B0303
 • B0303
 • B0303
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0304
 • B0305
 • B0305
 • B0305
 • B0305
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0401
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0402
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0403
 • B0404
 • B0404
 • B0404
 • B0405
 • B0405
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0501
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0502
 • B0503
 • B0503
 • B0503
 • B0503
 • B0602
 • B0602
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • B0706
 • Totaal
 • Naam
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Aquaduct Bolsward planstudie
 • Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • Insectennetwerk
 • Weidevogellandschappen
 • Akkerbouwacademie crop chain
 • Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • Impuls Omgevingsveiligheid IOV
 • Jong leren eten
 • Knelpunten geluidhinder provinciale wegen
 • Stikteam IPO stikstof
 • Duurzame energie
 • Regionale energiestrategie RES
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Omgevingsvisie
 • Circulaire economie
 • Innovatie steiger visserijhaven Harlingen
 • De ondernemer centraal
 • Gastvrij Fryslan
 • 75 jaar bevrijding
 • Subtotaal eindig 2020
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Lelylaan onderzoek
 • N354 Sneek-Leeuwarden planstudie
 • Van Harinxmakanaal spooraquaduct planstudie
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Hegewarren
 • Taskforce stikstof
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw
 • Breed corona budget
 • Herbestemmingsregeling
 • Sociaal beleid
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Willem Barentz
 • Aanpassing systemen voor omgevingswet
 • Breed corona budget
 • Gebiedsontwikkeling WTC fase II
 • Structuurversterking economie
 • Subtotaal eindig 2021
 • It Steatekomitee Frysk
 • Vervolg Programma naar een Rijke Waddenzee PRW
 • Decentralisatie uitkering Waddenfonds
 • Onbeveiligde overwegen
 • Bestrijding fietsonveiligheid
 • Verkeersveiligheid educatie
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • NUON Investeringsagenda Drachten - Heerenveen
 • RSP concrete infraprojecten
 • Bestuursovereenkomst vaarweg Boontjes
 • Project onrechtmatig gebruik
 • Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • Biodiversiteit
 • Faunabeheereenheid
 • Procesmiddelen NP Drents Friese Wold
 • Programma pMJP: ympuls foar it Fryske plattelan
 • Reparatie rente en aflossing convenantsleningen Groenfonds
 • Weidevogelbeleid
 • Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
 • Landbouwagenda 2014-2020
 • Landbouwagenda met Dairy Valley
 • Potato valley
 • Transitie natuurinclusieve landbouw
 • Regiodeal Natuurinclusieve landbouw
 • Klimaatenvelop 2019 veenweide
 • Veenweidevisie
 • Kaderrichtlijn water
 • De Saiter
 • IJsselmeeragenda 2050
 • Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust
 • DU Deltaprogramma zoetwater
 • Kaderrichtlijn water
 • Fryske deal
 • Energiecoaches
 • Samenwerking energie een loket
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Clusters economie
 • Governance
 • Jaarplan circulair
 • Leef- en woonklimaat
 • Ondernemerschap
 • Innovatiecluster Drachten
 • MKB faciliteren/begeleiden
 • Vestigingsregeling
 • Ondernemersportaal YNBusiness
 • Governance
 • Infrastructuur economie
 • Ondernemerschap
 • Investeringskader Waddengebied
 • Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • Wetsus
 • Clusters economie
 • Human capital
 • Kennisinfrastructuur
 • Leef- en woonklimaat
 • Breedband
 • Innovatiecluster Drachten
 • REP Wetsus fase 1
 • RUG Campus Fryslân
 • Clusters economie
 • Governance
 • Procesgeld team Europa
 • Recreatie en toerisme
 • REP Friese Meren Project
 • Kansenfonds
 • Nota plattelandsbeleid
 • Demografische ontwikkelingen
 • Procesgelden DOM's
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Zwembad De Welle
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Bluezone
 • Breedtesport
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Proceskosten IMF-regionale samenwerking
 • Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B
 • Ontmoetingsplekken
 • Projectsubsidie sociale leefbaarheid
 • Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • Bestuursovereenkomst Lauwersmeer
 • DU Regiodeal Holwerd aan zee
 • Kansen in Kernen
 • REP Friese Meren Project
 • Museum Hindeloopen
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Cultuur continuering tijdelijke budgetten
 • Erfgoed continuering tijdelijke budgetten
 • We the North
 • Cofinanciering rijksbijdrage monumenten
 • LF2028
 • Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • Fryske Akademy transitie
 • Taal
 • Dingtiid Orgaan voor de Friese taal
 • Energieneutrale provinciale gebouwen
 • Grondbank instrument
 • Deelname Windpark
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2030
 • DU Regiodeal Holwerd aan zee
 • Regiodeal NOF Versnellingsagenda
 • Subtotaal eindig 2022 en verder
 • Lasten 2020
 • 50.000
 • 100.000
 • 120.000
 • 200.000
 • 648.600
 • 93.000
 • 7.210.500
 • 139.900
 • 75.500
 • 275.000
 • 364.000
 • 80.000
 • 122.500
 • 190.000
 • 300.000
 • 150.000
 • 168.400
 • 500.000
 • 400.000
 • 5.799.600
 • 250.300
 • 17.237.300
 • 0
 • 50.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 45.000
 • 75.000
 • 92.000
 • 0
 • 1.180.000
 • 798.600
 • 412.800
 • 54.000
 • 0
 • 24.000
 • 594.000
 • 3.120.000
 • 4.447.000
 • 750.000
 • 11.742.400
 • 10.000
 • 142.000
 • 28.878.000
 • 500.000
 • 1.325.000
 • 1.250.000
 • 960.000
 • 125.000
 • 34.000.000
 • 0
 • 50.600
 • 50.800
 • 500.000
 • 300.000
 • 0
 • 5.000
 • 1.305.000
 • 485.000
 • 860.000
 • 24.300
 • 250.000
 • 250.000
 • 743.300
 • 450.400
 • 355.000
 • 4.990.900
 • 322.000
 • 1.881.000
 • 100.000
 • 512.400
 • 147.100
 • 2.592.700
 • 1.500.000
 • 360.000
 • 441.600
 • 126.000
 • 250.000
 • 935.000
 • 200.000
 • 110.000
 • 422.800
 • 100.000
 • 0
 • 1.829.300
 • 50.000
 • 692.000
 • 327.200
 • 0
 • 0
 • 300.000
 • 196.000
 • 1.223.000
 • 0
 • 0
 • 200.000
 • 0
 • 200.000
 • 581.500
 • 967.400
 • 3.191.900
 • 7.559.700
 • 1.000.000
 • 75.000
 • 282.100
 • 3.250.000
 • 1.123.000
 • 524.700
 • 1.878.600
 • 500.000
 • 100.000
 • 1.170.900
 • 0
 • 403.000
 • 10.000
 • 0
 • 269.600
 • 196.800
 • 0
 • 4.751.400
 • 0
 • 130.000
 • 2.957.600
 • 451.400
 • 428.700
 • 1.455.800
 • 462.000
 • 0
 • 1.859.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 150.000
 • 3.030.600
 • 4.658.700
 • 550.000
 • 100.000
 • 23.000
 • 89.000
 • 125.000
 • 0
 • 497.800
 • 1.250.000
 • 0
 • 0
 • 138.883.100
 • 167.862.800
 • Lasten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 800.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 50.000
 • 45.000
 • 75.000
 • 0
 • 150.000
 • 0
 • 10.000
 • 150.000
 • 0
 • 125.000
 • 0
 • 794.000
 • 1.000.000
 • 500.000
 • 250.000
 • 4.049.000
 • 10.000
 • 142.000
 • 28.878.000
 • 250.000
 • 1.350.000
 • 750.000
 • 0
 • 0
 • 4.000.000
 • 200.000
 • 50.600
 • 0
 • 1.000.000
 • 300.000
 • 50.000
 • 0
 • 1.305.000
 • 2.050.000
 • 1.000.000
 • 0
 • 250.000
 • 250.000
 • 625.000
 • 650.000
 • 1.000.000
 • 6.286.000
 • 0
 • 0
 • 100.000
 • 400.000
 • 0
 • 86.000
 • 2.000.000
 • 360.000
 • 440.000
 • 0
 • 50.000
 • 846.000
 • 200.000
 • 110.000
 • 500.000
 • 300.000
 • 1.000.000
 • 215.400
 • 50.000
 • 100.000
 • 327.200
 • 200.000
 • 666.700
 • 650.000
 • 196.000
 • 0
 • 1.125.000
 • 220.000
 • 500.000
 • 2.100.000
 • 200.000
 • 6.108.900
 • 0
 • 100.000
 • 2.941.300
 • 1.000.000
 • 75.000
 • 300.000
 • 3.250.000
 • 0
 • 93.700
 • 0
 • 725.000
 • 200.000
 • 1.036.000
 • 2.000.000
 • 0
 • 30.000
 • 60.000
 • 290.200
 • 200.000
 • 150.000
 • 4.232.000
 • 0
 • 290.000
 • 0
 • 50.000
 • 0
 • 1.580.400
 • 0
 • 400.000
 • 0
 • 3.200.000
 • 15.000
 • 103.000
 • 961.600
 • 2.000.000
 • 270.000
 • 200.000
 • 2.000.000
 • 0
 • 750.000
 • 125.000
 • 0
 • 500.000
 • 1.250.000
 • 11.000.000
 • 0
 • 110.826.000
 • 114.875.000
 • Lasten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 142.000
 • 28.878.000
 • 287.000
 • 1.350.000
 • 750.000
 • 0
 • 0
 • 1.115.700
 • 200.000
 • 50.600
 • 0
 • 1.000.000
 • 300.000
 • 50.000
 • 0
 • 1.305.000
 • 1.350.000
 • 995.900
 • 0
 • 250.000
 • 250.000
 • 575.000
 • 1.150.000
 • 1.795.000
 • 3.000.000
 • 0
 • 0
 • 100.000
 • 300.000
 • 0
 • 0
 • 1.500.000
 • 540.000
 • 660.000
 • 0
 • 0
 • 651.000
 • 200.000
 • 110.000
 • 500.000
 • 300.000
 • 1.000.000
 • 321.500
 • 99.400
 • 55.000
 • 0
 • 175.000
 • 666.700
 • 1.250.000
 • 210.000
 • 0
 • 1.125.000
 • 220.000
 • 500.000
 • 2.350.000
 • 200.000
 • 1.347.500
 • 0
 • 100.000
 • 1.080.100
 • 1.000.000
 • 75.000
 • 300.000
 • 3.250.000
 • 0
 • 54.800
 • 0
 • 725.000
 • 400.000
 • 399.000
 • 4.000.000
 • 0
 • 30.000
 • 70.000
 • 354.200
 • 220.500
 • 150.000
 • 3.988.000
 • 0
 • 190.000
 • 0
 • 50.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.200.000
 • 15.000
 • 103.000
 • 1.086.600
 • 2.000.000
 • 270.000
 • 200.000
 • 2.000.000
 • 0
 • 1.250.000
 • 125.000
 • 0
 • 500.000
 • 1.250.000
 • 3.000.000
 • 0
 • 90.621.500
 • 90.621.500
 • Lasten 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 0
 • 28.878.000
 • 0
 • 1.350.000
 • 250.000
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50.600
 • 0
 • 500.000
 • 300.000
 • 50.000
 • 0
 • 1.305.000
 • 1.350.000
 • 290.000
 • 0
 • 250.000
 • 250.000
 • 579.500
 • 392.000
 • 0
 • 3.000.000
 • 0
 • 0
 • 100.000
 • 300.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 540.000
 • 660.000
 • 0
 • 0
 • 114.800
 • 640.000
 • 120.000
 • 400.000
 • 300.000
 • 900.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 175.000
 • 666.600
 • 1.300.000
 • 250.000
 • 0
 • 0
 • 220.000
 • 800.000
 • 4.550.000
 • 200.000
 • 1.155.000
 • 0
 • 0
 • 20.000
 • 1.000.000
 • 75.000
 • 300.000
 • 3.250.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 300.000
 • 10.000
 • 3.000.000
 • 0
 • 30.000
 • 170.000
 • 0
 • 220.000
 • 150.000
 • 3.986.100
 • 0
 • 190.000
 • 0
 • 50.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100.000
 • 0
 • 3.200.000
 • 15.000
 • 103.000
 • 1.086.600
 • 2.000.000
 • 270.000
 • 200.000
 • 2.000.000
 • 0
 • 911.000
 • 125.000
 • 0
 • 500.000
 • 1.250.000
 • 0
 • 0
 • 77.408.200
 • 77.408.200
 • Lasten 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.878.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 300.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.155.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 200.000
 • 88.700
 • 50.000
 • 150.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.200.000
 • 15.000
 • 103.000
 • 1.386.600
 • 0
 • 120.000
 • 200.000
 • 2.000.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 1.250.000
 • 0
 • 0
 • 39.646.900
 • 39.646.900
 • Baten 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.500
 • 3.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.700
 • 17.728.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 79.800
 • 0
 • 0
 • 1.600
 • 126.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 581.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 169.700
 • 150.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 210.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19.550.000
 • 19.553.500
 • Baten 2021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.108.900
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.111.900
 • 6.111.900
 • Baten 2022
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.347.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.350.500
 • 1.350.500
 • Baten 2023
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.155.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.158.000
 • 1.158.000
 • Baten 2024
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0