Bijlage 4: Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Begroting

De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn le­ningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uit­drukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd.

Reserves

De reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onder­scheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaar­rekeningresultaat en het begrotingssaldo 2020 wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

 • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch re­de­lijkerwijs te schatten;
 • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotings­ja­ren.

Overlopende passiva

Overlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:

 • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust.

Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen.

Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende pas­siva  weergegeven.

Reserves per einde jaar

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Algemene reserve
 • Basis reserve
 • Variabele algemene reserve VAR *)
 • totaal
 • *) VAR inclusief rekeningsaldo 2019 en begrotingssaldo
 • Bestemmingsreserve
 • Aankoop natuurterreinen
 • NUON inzet Wurkje foar Fryslan subsidie deel
 • Natuurpact
 • Jaarovergang structurele budgetten
 • Risicobuffer
 • Weerstandsbuffer
 • vml BDU verkeer en vervoer
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • De nieuwe Afsluitdijk
 • Gebiedsbudget
 • Generatiepact 2017 - 2019
 • BCB Breed cofinancieringsbudget
 • Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • Ticketrisico's culturele producties
 • Fractieondersteuning
 • Sponsoropbrengst en fondsen LF2018
 • Capaciteit 2019-2023
 • Risicoreserve strategische grondvoorraad
 • Groot onderhoud wegen
 • Groot onderhoud water
 • Achterstallig onderhoud wegen
 • Achterstallig onderhoud water
 • Groot onderhoud gebouwen
 • Deelname Windpark rendement
 • WPF Ambitieagenda
 • WPF Toekomstige afwaardering aandelenkapitaal
 • Tijdelijk budgetten categorie A
 • Tijdelijk budgetten categorie B
 • totaal
 • Totaal Reserves
 • Realisatie 2019
 • 10.000
 • 310.924
 • 320.924
 • 1.767
 • 22.534
 • 37.825
 • 991
 • 102.944
 • 100.000
 • 27.728
 • 259.134
 • 25.507
 • 2.556
 • 2.079
 • 27.248
 • 25.534
 • 1.050
 • 160
 • 675
 • 5.181
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 74.362
 • 41.510
 • 758.786
 • 1.079.710
 • Begroting 2020
 • 10.000
 • 257.022
 • 267.022
 • 1.767
 • 11.609
 • 12.284
 • 0
 • 104.736
 • 100.000
 • 23.655
 • 273.126
 • 18.714
 • 17
 • 1.544
 • -335
 • 25.534
 • 28
 • 160
 • 675
 • 5.181
 • 1.200
 • 3.049
 • 4.885
 • 4.793
 • 9.030
 • 1.821
 • 1.055
 • 0
 • 0
 • 27.266
 • 21.143
 • 652.937
 • 919.959
 • Begroting 2021
 • 10.000
 • 211.998
 • 221.998
 • 1.767
 • 6.484
 • 6.844
 • 0
 • 105.974
 • 100.000
 • 18.655
 • 265.611
 • 18.184
 • 96
 • 1.070
 • -530
 • 25.534
 • 28
 • 160
 • 675
 • 5.181
 • 1.200
 • 4.942
 • 5.767
 • 4.793
 • 9.030
 • 448
 • 1.055
 • 0
 • 0
 • 7.347
 • 12.639
 • 602.653
 • 824.951
 • Begroting 2022
 • 10.000
 • 158.224
 • 168.224
 • 1.767
 • 1.112
 • 6.421
 • 0
 • 106.048
 • 100.000
 • 13.655
 • 257.299
 • 4.012
 • 96
 • 612
 • -321
 • 22.254
 • 28
 • 160
 • 675
 • 5.181
 • 1.200
 • 6.776
 • 6.667
 • 4.793
 • 9.030
 • 676
 • 1.055
 • 3.333
 • 1.000
 • 1.398
 • 6.258
 • 561.184
 • 729.408
 • Begroting 2023
 • 10.000
 • 107.931
 • 117.931
 • 1.767
 • 119
 • 8.277
 • 0
 • 106.112
 • 100.000
 • 13.655
 • 248.650
 • 0
 • 96
 • 306
 • 269
 • 22.254
 • 28
 • 160
 • 675
 • 5.181
 • 1.200
 • 12.811
 • 10.488
 • 4.793
 • 9.030
 • 904
 • 1.055
 • 4.466
 • 2.000
 • 300
 • 357
 • 554.952
 • 672.883
 • Begroting 2024
 • 10.000
 • 105.603
 • 115.603
 • 1.767
 • 119
 • 9.978
 • 0
 • 106.176
 • 100.000
 • 13.655
 • 240.001
 • 0
 • 96
 • 113
 • 0
 • 22.254
 • 28
 • 160
 • 675
 • 5.181
 • 1.200
 • 18.846
 • 14.309
 • 4.793
 • 9.030
 • 1.132
 • 1.055
 • 7.799
 • 3.000
 • 0
 • 94
 • 561.461
 • 677.063

Voorzieningen per einde jaar

 • Prg. 
 • 1
 • 3
 • 3
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • Bedragen x € 1.000,-
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Grondwaterplan
 • LVP project Baarderadeel LGR
 • Buma-legaten
 • Jorritsma-Boschmafonds
 • Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • Vrijwillige mobiliteit personeel
 • Totaal Voorzieningen
 • Realisatie 2019
 • 8.506
 • 787
 • 11
 • 160
 • 130
 • 23
 • 304
 • 9.920
 • Begroting 2020
 • 8.506
 • 779
 • 11
 • 160
 • 118
 • 23
 • 304
 • 9.900
 • Begroting 2021
 • 8.506
 • 772
 • 11
 • 160
 • 118
 • 23
 • 304
 • 9.893
 • Begroting 2022
 • 8.506
 • 984
 • 11
 • 160
 • 118
 • 23
 • 304
 • 10.105
 • Begroting 2023
 • 8.506
 • 1.196
 • 11
 • 166
 • 119
 • 23
 • 304
 • 10.324
 • Begroting 2024
 • 8.506
 • 1.409
 • 11
 • 172
 • 119
 • 23
 • 304
 • 10.542

Overlopende passiva per einde jaar

 • Prg. 
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • Bedragen x € 1.000,-
 • RCW diverse reserveringen
 • SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr
 • Regionale aanpak laadinfrastructuur
 • Wadlopen
 • Deltaprogramma Waddengebied
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2016-2020
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Life Alde Feanen N2000 voorbereiding
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Weidevogelcompensatie
 • Actieplan geluid
 • POP3 ANLB leefgebied
 • Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF
 • Totaal Overlopende passiva
 • Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva
 • Realisatie 2019
 • 27
 • 39
 • 29.441
 • 3.817
 • 874
 • 0
 • 115
 • 56
 • 110
 • 110
 • 686
 • 2.116
 • 1.610
 • 15
 • 500
 • 333
 • 39.851
 • 1.129.481
 • Begroting 2020
 • 27
 • 40
 • 23.285
 • 3.817
 • 874
 • 105
 • 115
 • 56
 • 110
 • 110
 • 0
 • 2.116
 • 1.610
 • 16
 • 333
 • 333
 • 32.947
 • 962.807
 • Begroting 2021
 • 27
 • 40
 • 17.845
 • 3.817
 • 874
 • 105
 • 115
 • 56
 • 110
 • 110
 • 0
 • 2.116
 • 1.610
 • 16
 • 167
 • 333
 • 27.341
 • 862.184
 • Begroting 2022
 • 27
 • 40
 • 13.965
 • 3.817
 • 874
 • 105
 • 115
 • 56
 • 110
 • 110
 • 0
 • 2.116
 • 1.610
 • 16
 • 167
 • 333
 • 23.461
 • 762.974
 • Begroting 2023
 • 27
 • 40
 • 12.175
 • 3.817
 • 874
 • 105
 • 115
 • 56
 • 110
 • 110
 • 0
 • 2.116
 • 1.610
 • 16
 • 167
 • 333
 • 21.670
 • 704.877
 • Begroting 2024
 • 27
 • 40
 • 12.175
 • 3.817
 • 874
 • 105
 • 115
 • 56
 • 110
 • 110
 • 0
 • 2.116
 • 1.610
 • 16
 • 167
 • 333
 • 21.670
 • 709.276

 

Print deze pagina