Bijlage 10: Subsidiestaat begroting 2021

Begroting

Inleiding
De provincie mag volgens de hoofdregel van artikel 4:23, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) slechts een subsidie verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (hierna: ASV) is een door Provinciale Staten vastgesteld wettelijk voorschrift dat beleidsmatige en budgettaire buitengrenzen formuleert met betrekking tot de subsidieverstrekking. De ASV heeft de volgende subsidies benoemd: projectsubsidies, boekjaarsubsidies en incidentele subsidies. Omdat in de ASV niet de subsidiabele activiteiten zijn geregeld vormt de ASV geen wettelijke grondslag op basis waarvan subsidie verstrekt kan worden in de zin van de Awb. Artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze uitkomst. Dit artikel maakt een uitzondering op de hoofdregel die een wettelijke grondslag vereist, indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. Daarnaast worden in het zelfde artikel, derde lid onder d, incidentele subsidies uitgezonderd van de hoofdregel mits deze voor ten hoogste vier jaren worden verstrekt.

Om te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 4:23, derde lid Awb zijn in de subsidiestaat de boekjaarsubsidies opgenomen, de projectsubsidies die voor meer dan vier jaar verstrekt worden zonder wettelijke grondslag en incidentele subsidies zonder wettelijke grondslag, waarvan nu reeds bekend is dat ze in 2021 verstrekt zullen worden. Omdat aanvragen voor incidentele subsidie gedurende het gehele jaar binnen kunnen komen, kan er bij de beide bestuursrapportages evt. aanpassing en aanvulling van de subsidiestaat aan PS voorgelegd worden, zodat ook voor die subsidies de wettelijke grondslag geregeld is.

Boekjaarsubsidies
In de ASV is bepaald dat de provincie op aanvraag aan een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid een boekjaarsubsidie kan verstrekken. Een boekjaarsubsidie wordt per kalenderjaar verstrekt voor een periode van maximaal vier aaneengesloten jaren, waarbij de hoogte van de subsidiebedrag gerelateerd kan zijn aan een bepaald niveau van activiteiten. Voor 2021 is nieuw dat de instellingen die de musea- en kunstinfrastructuur vormen, niet op de subsidiestaat terug te vinden zijn. Deze instellingen ontlenen de wettelijke grondslag van hun boekjaarsubsidie aan de regeling Musea en kunstinfrastructuur die in het voorjaar van 2020 open heeft gestaan en in juni 2020 tot besluitvorming heeft geleid voor de periode 2021-2024.

Subsidiestaat
De in deze subsidiestaat opgevoerde bedragen zijn ontleend aan de begroting 2021. In de gepresenteerde bedragen is ook rekening gehouden met tijdelijke aanvullingen, ook al worden die uit andere budgetten bekostigd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de Loon- en prijsstijging gesubsidieerde instellingen zoals opgenomen in de uitgangspunten begroting (bijlage 8). Voor de begroting 2021 is deze op 2,3% gesteld.

 • Progr
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • Bel.veld
 • 2
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 5
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2,3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • Subsidieontvanger
 • Stichting Veteranendag Friesland
 • ROCOV
 • Buurtbus De Westhoek
 • Buurtbus Ooststellingwerf
 • Stichting Buurtbus Makkum - Hindeloopen
 • Stichting Buurtbus Stavoren-Hemelum
 • Buurtbusvereniging Opsterland
 • College van B en W van gemeente Westerkwartier
 • Bond van Friese Vogelwachten
 • Faunabeheereenheid budgetsubsidie
 • It Fryske Gea
 • IVN consulentschap Fryslân
 • Stichting Nationaal Park De Alde Feanen
 • Beheerstichting Nationaal Park Schiermonnikoog
 • St. Landschapsbeheer Friesland
 • Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
 • Stichting Erfgoed Natuur en Landschap
 • Friese Milieu Federatie
 • SVN
 • Vereniging Circulair Fryslân (VCF)
 • Stichting Innofest
 • NOM
 • Stichting Wetsus
 • Economic Board Noord-Nederland
 • IPF YNBusiness
 • IPF Toerisme Alliantie Friesland
 • Fietsplatform
 • St. Merk Fryslân
 • Toerisme Collectief Fryslân
 • Wandelnet
 • Friesland College CIOS
 • WFD
 • Dambûn Frysk spul
 • Stifting WFD
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland
 • Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Watersportver.Sneek (Sneek-week)
 • Frysk Ljeppers Boun
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • St Doarpswurk
 • St Foar de neiteam
 • St. Sport Friesland
 • Topsport Noord
 • Coöperatie Restauratie Noord
 • Explore the North
 • Fers (voorheen Bibliotheekservice Fryslân)
 • Museumfederatie Fryslân
 • Museum Hindeloopen
 • Stichting Erfgoed en Publiek
 • Stichting Tsjerkepaad
 • St. Alde Fryske Tsjerken
 • St. De Fryske Mole
 • St. Het Fries Museum
 • St. Keunstwurk
 • St. LF2028
 • St. Monumentenwacht Friesland
 • St. Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • We the North
 • AFUK
 • CEDIN
 • Fries Filmarchief
 • Fryske literêr tydskrift 'De Moanne'
 • Fryske Akademy
 • Fryske Akademy - Europees Buro foar Lytse Talen
 • Fryske Akademy - Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens
 • Fryske Rie
 • It Frysk Amateur Toaniel (IFAT)
 • Stichting NHL Stenden Hegeskoalle
 • Omrop Fryslân
 • Ried fan Fryske beweging
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Sintrum Frysktalige Berne-opfang
 • St Gysbert Japicx-hus
 • St. Hispel Frysk literer Tydskrift 'Hjir'
 • St. It Skriuwerboun
 • St. Ons Bildt
 • St. Utjouwerij Frysk Toaniel
 • St. Stellingwarver Schrieversronte
 • Doelstelling
 • Organisatie jaarlijkse provinciale veteranendag
 • ROCOV Fryslân komt op voor de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in Fryslân. Iedere provincie in Nederland heeft een ROCOV. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Het werk van ROCOV Fryslân bestaat uit het voeren van overleg met de provincie en met de vervoerbedrijven en het geven van adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. ROCOV Fryslân is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt gerund door vrijwilligers.
 • De buurtbussen maken onderdeel uit van het Basispakket van het OV. Ze zorgen voor ontsluiting van het platteland en verbinden de kleine kernen met elkaar. Ook verzorgen ze het voor- en natransport voor reguliere lijnen (trein en bus). In die zin leveren de projecten – mede doordat het werk door vrijwilligers wordt uitgevoerd - een bijdrage aan de sociale structuur van het platteland en zorgen ze voor versterking van het totale openbaar vervoernetwerk
 • Het bevorderen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer door ondersteuning van agrarische natuurverenigingen (ANV’s), door stimulering van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en door advisering van de overheid. Begeleiding en professionalisering ANV’s en gebiedscoördinatoren. Kennisuitwisseling ANV’s en gebieds coördinatoren. Organiseren weidevogelkennisdag. Opzetten registratiesysteem weidevogelmonitoring samen met de BFVW
 • Het beheer van inheems beschermde diersoorten en het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.
 • De vereniging It Fryske Gea heeft als doel de biodiversiteit in Fryslân te behouden, te herstellen en te ontwikkelen, en de (cultuurhistorische) monumenten, die deel uitmaken van een natuurgebied of natuurwaarden bezitten of landschappelijk van belang zijn, te behouden. It Fryske Gea streeft naar natuurbescherming in brede zin. Zij doet dit ondermeer door het gericht beheren van haar terreinen.
 • In de transitie van natuur en milieu educatie (NME) en het uitvoering geven aan het Akkoard Fan Earnewâld, een samenwerkingsafspraak van alle natuurorganisaties en de provincie op het gebied van NME,  vervult IVN een voortrekkersrol. Via bijeenkomsten, arrangementen, trainingen en workshops nodigt IVN beroepskrachten en vrijwilligers uit om mee te gaan in deze transitie, zodat NME als een deskundige organisatie ingezet wordt bij het betrekken van (school)kinderen, jongeren en volwassenen bij hun leefomgeving. IVN zet zijn kennis en ervaring in om mensen met hoofd, hart en handen de leefomgeving te laten ervaren en waarderen.
 • Basisfinanciering NP De Alde Feanen
 • Basisfinanciering NP Schiermonnikoog
 • Het LBF heeft als oogmerk het behoud en versterking van het Friese landschap in al haar facetten alsmede soortenbescherming. Hiervoor ontvangt LBF jaarlijkse een budgetsubsidie uit de provinciale middelen en was een doeluitkering van het rijk via het ILG opgenomen. Deze laatste is als gevolg van het Natuurakkoord weggevallen vanaf 2013
 • Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden
 • Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Súdwest Fryslân
 • De werkzaamheden van de functionarissen van de St. Friese Milieufederatie vormen een nuttige aanvulling op de eigen provinciale bemoeienissen met milieuaangelegenheden, mede gelet op de eigen invalshoek van waaruit de stichting deze aangelegenheden benadert. Voorts is het vanuit een oogpunt van subsidiëring gewenst om bij een veelheid van milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in de provincie met één centraal adres te maken te hebben.
 • Ten behoeve van de rentekortingsregeling.
 • Het structureel ondersteunen van de vereniging in haar activiteiten om de circulaire economie in Fryslân aan te jagen.
 • De hoofddoelstelling van Innofest is het innovatie- en start up ecosysteem van Noord-Nederland verbeteren, teneinde meer bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren. Dit doet Innofest door Noordelijke cultuurfestivals in te zetten als cross-sectorale broedplaats waar studenten, startups en MKB'ers uit de verschillende sectoren van de noordelijke economie tot samenwerking worden gebracht en 'live' nieuwe producten en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen en testen.
 • Financiering NOM en noordelijke clusterorgansiaties.
 • Exploitatiesubsidie en penvoerder Watercampus actieplan
 • EBNN is het enige gremium dat de 3 O’s in Noordelijk verband bij elkaar brengt.
 • In Noordelijk verband komen tot signaleren van kansen, gezamenlijke ambities en activiteiten die hieruit voortvloeien.
 • Ynbusiness is er om ondernemers actief te benaderen en in de 1e lijn te helpen bij het realiseren van groei en ambitie.
 • De Toerisme Alliantie Fryslân (TAF) functioneert als katalysator tussen de betrokken partijen van de gastvrijheidseconomie. De subsidie is voor de exploitatie van de TAF, inclusief het stimuleren van innovaties en het uitvoeren van experimenten binnen de Gastvrijheidseconomie van Fryslân.
 • Beheren van de fietsinfrastructuur. O.a. het beheren van de LF-routes en de routedatabank, in stand houden van een meldsysteem bij problemen bij routes, communicatie rondom de routes en aanspreekpunt in internationaal verband. Daarnaast beheer van de Europese routes (EuroVelo) en het opstellen van een provinciale kennisrapportages
 • Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie van de provincie Fryslân die invulling geeft aan een overkoepelende regiomarketingstructuur in de provincie. De stichting werkt primair aan de toeristische marketing en promotie, ondersteunt productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland. De Waddeneilanden worden hierbij als apart merk vermarkt. Om de regiomarketing te realiseren, is samenwerking met de ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders onontbeerlijk.
 • Verbeteren innovatie gastvrijheidssector
 • Beheren van de nationale of landelijke wandelinfrastructuur. O.a. het mogelijk maken om te wandelen door het aanbrengen van bebording, het communiceren over de routes en het beheer wanneer er onvolkomenheden optreden.
 • Het betreft de activiteiten fierljeppen, zeilen/skûtsjesilen, schaatsen en opleiden buurtsportcoaches
 • Professionalisering organisatie
 • Verhogen deelname aan het Frysk damjen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het Frysk damjen in het algemeen.
 • Professionalisering organisatie
 • Begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie, onderzoek en studie, verbinden van partijen, ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkelingen rond de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn nieuwe stijl en aanpalende terreinen. De uitvoering van de telefonische dienstverlening (voorheen door Sensoor Fryslân) is met ingang van januari 2010 overgegaan naar de Stichting Partoer.
 • Het KKNN is een netwerk van organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van demografische veranderingen (krimp) in Noord-Nederland. Het netwerk is ván en vóór de 3 noordelijke provincie, gericht op kennisdeling, waar nodig gericht op vergroting en verdieping van deze kennis. Eén loket waar alle informatie over krimp in Noord-Nederland samenkomt.
 • Verhogen deelname aan het kaatsen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het kaatsen in het algemeen.
 • De provincie verleent een bijdrage in de organisatiekosten van de Sneekweek
 • Verhogen deelname aan het fierljeppen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het fierljeppen in het algemeen.
 • Leerstoel Bevolkingsdaling en Leefbaarheid
 • Bevordering van de leefomstandigheden op het platteland. Het bieden van begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie en ondersteuning t.b.v. vrijwilligers, verenigingen, dorpshuizen, plaatselijk belang en gemeenten in Fryslân.
 • Verhogen deelname aan het skûtsjesilen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het skûtsjesilen in het algemeen.
 • Expertisecentrum op het gebied van sport, ter ondersteuning van sportbonden en -verenigingen, gemeenten, onderwijs, instellingen en bedrijven in Fryslân, inclusief aangepast sporten.
 • Individuele en collectieve begeleiding en ondersteuning van Friese sporttalenten. Topsportprogramma’s van verschillende sportdisciplines.
 • Stimuleren/zoeken van leerlingen voor het restauratieambacht bij monumenten (samenwerking drie Noordelijke Provincies)
 • Een stevige fundering neerzetten voor het taalproductiehuis
 • Het leenverkeer van Friestalige boeken bevorderen. De dekking vindt plaats uit de rijksbijdrage voor de bevordering van de Friese taal en cultuur. Ook voert Bibliotheekservice Fryslân de taken uit van het voormalige Anna Blamanhus: ontsluiting archiefinspectie. En het Tomke-project ter bevordering van Frysk lezen.
 • De instelling levert ondersteuning aan de kleine musea en oudheidskamers. Daarnaast t/m 2024 ook projectleiding en -coördinatie van de activiteitenweek 'Help pake en beppe de vakantie door'.
 • (amendement) Het museum eigentijds en toekomstbestendig maken
 • ·         Zichtbaarheid archeologie in Fryslân verbeteren door ondersteuning van 11 archeologische steunpunten
 • ·         Vergroten van draagvlak van archeologische waarden door publieksactiviteiten
 • Verzorgen en bekendmaken van openstelling en evenementen in honderden Friese kerkgebouwen op de zaterdagen in de zomermaanden.
 • Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale kerken.
 • Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale molens.
 • It Frysk Museum is it sintrale kultuerhistoarysk museum foar de hiele provinsje en levert as sadanich in wezenlike bydrage ta fermeardering fan de kennis dy’t foar it ferline tigewichtich is. Dit bedrach is ornearre foar oankeap fan Fryske wurken.
 • • Het stimuleren van cultuurparticipatie door ondersteuning van het amateurkunstenveld; • Het stimuleren van de verbinding tussen cultuur en het sociaal domein, waaronder zorg om tot een groter bereik van cultuurparticipatie te komen en • Het vergroten van kennis en professionalisering binnen het amateurkunstenveld onder meer vanuit de landelijke regeling gericht op cultuurparticipatie. Bij de steunfunctie legt de provincie de nadruk op drie taken: Informatievoorziening; Deskundigheidsbevordering; Netwerkvorming en collectieve activiteiten
 • Organiseren van de Triënnale 2022 en voorbereiden Triënnale 2025.
 • Inspectie van de bij de Monumentenwacht aangesloten monumenten.
 • Onbetaalde dienstverlening voor gemeenten, monumentenorganisaties en particulieren op het gebied van monumentenzorg, waaronder herbestemming, archeologie en cultuurhistorie. Het bieden van een platformfunctie voor de monumentenzorg. Onder deze subsidie valt ook de € 15.300 die jaarlijks beschikbaar is voor de vrijwilligersorganisaties. St. Steunpunt Monumentenzorg stelt dit budget beschikbaar aan deze organisaties.
 • Uitvoering geven aan het tussen OCW en Landsdeel Noord cq. Het Noordelijk Overleg Cultuur (NOC) afgesloten cultuurconvenant 2017-2020. In het convenant zijn afspraken vastgelegd ten aanzien van algemeen (rijks)cultuurbeleid en het experimentele cultuurprogramma 'We the North' (WtN).
 • It stypjen fan aktiviteitenyn de folwoeksene-edukaasje wat de Fryske taal oanbelanget. It giet hjir om it trochbeteljen fan it bedrach dat hjirfoar yn de Rykspost foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer opnommen is. Draachflakferbreedzjen/ fersterkjen fan de Fryske taal yn alle sektoren fan it maatskippelik libben. Ynformaasjefoarsjenning en algemiene promoasje fan 'e Fryske taal. Dêrneist Boeken fan Fryslân: (ynter)nasjonale promoasje fan de Fryske literatuer. Aktiviteiten op it mêd fan de taalstimulearring yn de foarskoalske perioade: Alden en professionals yn Fryslân dy’t te krijen hawwe mei bern yn de foarskoalske perioade (VVE= Voor- en Vroegschoolse Educatie) ynformearje oer meartalich grutbringen. Professionals stimulearje om aktyf mei taalbelied dwaande te bliuwen. Brûkber en oantreklik materiaal oanbiede om in goede taalomjouwing te stimulearjen, sawol thús as op pjutteboartersplakken en bernedeiferbliuwen. Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêr binnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
 • Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. De programma's fan de Fryske skoalle- radio en -televyzje stypje it Frysk yn it basisûnderwiis, befoarderjen fan Fryske taal ûnder bern mei it tydskrift Tsjek en befoarderjen fan de Fryske taal ûnder jongerein mei it tydskrift LinKk.
 • Behoud en beheer van het filmarchief
 • In eigentiids opinyblêd dat der neistribbet in bydrage te leverjen oan it ynlibben hâlden fan kultuer en taal yn Fryslân sûnder ûndergeskikt te wezen oan in bepaalde (maatskiplike) ideologie.
 • a. Stifting, dy't har taleit op it wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en synmienskip, skiednis, taal en kultuer. b. Bydrage ûnderwiiskundige taak F.A. oan de Universiteit fan Amsterdam.
 • Fuortsterking fan de relaasje tusken Europeeske fûnsen (Culture, Erasmus forAll, Interreg) &belied (ekfia NPLD) mei it belied & praktyk fan de Fryske en Nedersaksyske Taal- en Kultuer-organisaasjes.
 • Fuortsterken fan de gearwurking tusken de ûnderskate wittenskiplike en maatskiplike(ûnderwiis)ynstituten, dy’t harren yn de Fryske kontekst mei meartaligens dwaande hâlde. Dit hâldt ek yn regionaal, nasjonaal en ynternasjonaal ta stân bringen fan de ferbining tusken de wittenskiplike wrâld, de beliedsûntwikkeling en dy fan de (praktyske) taalbefoardering fan it Frysk en it Frysk yn meartalige kontekst. Bydrage oan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
 • De Fryske Rie underhâldt kontakten tusken Fryslân en Noard- en East Fryslân yn Dutslân. De Fryske Rie organisearet utwisselings en befoardert dermei ynterfryske kontakten.
 • Aktiviteiten op it mêd fan it Fryske Amateurtoaniel.
 • Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne.
 • Utfiering jaan oan it konvenant “Bestuursafspraken Fries in de Media 2016”, spesifyk de realisaasje fan de programma’s dy’t mei elkoar de folsleine en alsidige Frysktalige programmearring foarmje op ferskate mediaplatfoarms.
 • It bewarjen en befoarderjen fan de Fryske identiteit, taal en kultuer.
 • Leerstoel Friese taal- en letterkunde
 • Utfiering jaan oan de realisaasjeplannen fan alle ûnderwiissektoren t.g.f. de Taalplan Frysk-2030 ambysje en doelstellings foar in rike Fryske ûnderwiisomjouwing wêrbinnen’t alle learlingen optimaal Frysk leare kinne. Benammen rjochte op it foarkomme fan taalferlies en it rjochtdwaan oan de thústaal en it befoarderjen fan taaloerdracht troch it stimulearjen fan de taalûntwikkeling fan pjutten benammen rjochte op it Frysk en it ferbetterjen fan de oansluting op it primêr ûnderwiis.
 • Fuortsterkjen fan it Frysk en meartaligens, yn it bysûnder fanwege de betsjutting fan Gysbert Japicx foar it skreaune Frysk (it taalerfgoed) fan hjoed-de-dei.
 • Ensafh is in Fryskliterêr (ynternet)tiidskrift en hat de ambysje om in (digitaal) literatuerplein te wezen.
 • It besterkjen fan de Fryske literatuer en kultuer.
 • De stifting stelt him ta doel it Bildtsk as libbene streektaal en it Bildtsk eigene te hanthavenjen en te befoarderjen.
 • Fersterking fan it Frysk troch de útjefte fan Frysktalige toaniel tekstboekjes.
 • It ynstânhâlden en befoarderjen fan de Stellingwarver taal en kultuer. It dwaan fan: a. taalûndersyk en b. taalkundichûndersyk
 • Bedrag Begroting 2021 (x € 1.000)
 • 34
 • 41
 • 5
 • 5
 • 5
 • 9
 • 5
 • 5
 • 124
 • 300
 • 853
 • 193
 • 110
 • 110
 • 264
 • 51
 • 51
 • 397
 • 1.000
 • 200
 • 50
 • 550
 • 1.125; 2.825
 • 75
 • 407
 • 344
 • 19
 • 2.251
 • 203
 • 45
 • 27
 • 15
 • 7
 • 15
 • 1.588
 • 35
 • 73
 • 5
 • 27
 • 13
 • 646
 • 7
 • 676
 • 333
 • 40
 • 150
 • 3.308
 • 214
 • 500
 • 25
 • 15
 • 283
 • 106
 • 45
 • 1.000
 • 2.000
 • 280
 • 196
 • 100
 • 1.601
 • 1.296
 • 50
 • 77
 • 1.327
 • 11
 • 213
 • 5
 • 11
 • 571
 • 766
 • 20
 • 112
 • 599
 • 44
 • 36
 • 4
 • 3
 • 18
 • 26
 • Toelichting
 • € 41.300 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 164.800)
 • € 98.800 per jaar voor 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 395.200). In 2021 eenmalig € 25.000 nazorg in kader van LIFE IP GrassBirdHabitats
 • Tijdelijk € 300.000 per jaar t/m 2023
 • € 853.400 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 3.413.600).
 • € 192.600,- per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 770.400).
 • € 109.900,- per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 439.600).
 • € 109 900 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 439.600).
 • € 263.800 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 1.055.200).
 • € 50.500 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 202.000).
 • € 50.500 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 202.000).
 • € 397.000 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 1.588.000).
 • Tijdelijk, totaal €2,25 miljoen tot 2023
 • € 200.000 per jaar voor 2021, 2022 en 2023
 • € 50.000 voor de jaren 2021 t/m 2024 (totaal € 200.000).
 • Tijdelijk per jaar t/m 2023
 • € 1.125.000 per jaar exploitatiesubsidie voor 2021, 2022 en 2023 (totaal € 3.375.000) € 1.700.000 per jaar actieplan voor 2021, 2022 en 2023 (totaal € 5.100.000)
 • Bijdrage via de provincie Groningen
 • Tijdelijk € 327.200 per jaar t/m 2021
 • Tijdelijk € 260.000 per jaar t/m 2021. Verhoogd met € 44.000 in 2021.
 • € 18.195 per jaar voor 2021, 2022 en 2023
 • € 691.300 structureel, € 1.560.000 tijdelijk tot 2023
 • € 44.617 per jaar voor 2021, 2022 en 2023
 • Tijdelijk voor 2021
 • Tijdelijk voor 2021
 • € 1.587.500 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 6.350.000).
 • Tijdelijk € 35.000 per jaar (voor 2021 en 2022)
 • Tijdelijk € 25.000 extra in 2021 voor Us keats takomst
 • Tijdelijk € 20.000 extra in 2021 voor Lytse Skâns
 • € 13.000 per jaar voor de jaren 2020 t/m 2023 (totaal € 64.000)
 • 1 Fryske Sport yn dyn Klasse € 25.000 Sportprijzen € 17.000. Tijdelijke € 25.000 extra in 2021 voor Fryske Sport yn dyn Klasse en € 17.000 extra in 2021 voor sportprijzen.
 • € 150.000 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024
 • € 3.308.000 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 13.230.800). Waarvan voor: Tomke: € 29.800 (p.j.); LêsNo: € 23.500 (p.j.)
 • € 214.000 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 855.200). Inclusief tijdelijke subsidie € 15.000 per jaar t/m 2024 (Pake & Beppe-project)
 • Tijdelijk € 500.000 voor 2021
 • Tijdelijk € 25.000 per jaar voor 2021, 2022, 2023 en 2024
 • € 15.300,- per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 61.200).
 • € 282.500,- per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 1.130.000).
 • € 105.700,- per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 422.800).
 • € 45.000 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 180.000)
 • € 1.000.000 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 4.000.000).
 • € 2.000.000,- per jaar 2021, 2022 en 2023
 • € 280.000 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 1.118.400)
 • € 195.600 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 782.400)
 • Tijdelijk € 100.000 per jaar t/m 2024
 • € 588.300 structureel, € 198.000 structureel BFF, € 198.000 structureel BFF, € 84.300 Frysk yn de skreaune media, € 225.000 Taalbeleid, € 185.000 Foarskoalsk, € 350.000 TP Frysk. Foar de jierren 2021, 2002, 2023 en 2024 (totaal € 6.402.400)
 • Taalplan Frysk 2030-ambysje ûnderdielen: € 805.500 Frysk yn it ûnderwiis; € 350.000 TP Frysk; € 17.300 Tydskrift Tsjek; € 17.300 Tydskrift LinKk; € 106.300 Skoalleradio en TV; Foar de jierren 2021, 2002, 2023 en 2024 (totaal € 5.185.600)
 • € 76.500 per jaar voor de jaren 2021, 2002, 2023 en 2024 (totaal € 306.000)
 • Yn it bedrach is noch gjin rekken hâlden mei yndeksearring. Dy wurdt by de 2e berap 2021 foarlein oan DS. Dit bedrach is ynkl. € 200.000 foar de transysje yn de jierren 2021 o/m 2024.
 • Taalplan Frysk 2030-ambysje ûnderdielen :€ 38.700 Netwurk taalkoördinatoaren; € 251.900 Learare-oplieding Frysk PU & FU; € 120.000 Lektoraat Meertaligheid & Geletterdheid; € 160.000 Taalplan Frysk
 • € 765.900,- per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 3.063.600).
 • € 599.400 per jaar voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 (totaal € 2.397.600).
 • € 35.000 ferheging foar ien kear foar de projekten 2021.
Print deze pagina