Programma 5: Mienskip

5.1 Leefomjouwing

Begroting

Leefbaarheidsbeleid

Wat willen we bereiken?

We zetten de Friese inwoner en de ervaren leefbaarheid centraal in zowel dorpen als ook in steden. De leefbaarheid hebben wij als volgt gedefinieerd ”Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld”. Een brede definitie waarin de beleving van mensen centraal staat, zij zijn de ervaringsdeskundigen en zij kunnen draagvlak creëren. Sociale, ruimtelijke en economische factoren bepalen in samenhang de leefbaarheid. Wij streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de inwoners van Fryslân en treden op als kennismakelaar en facilitator of, als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Volgens ons gaat het hierbij met name om bereikbaar werk (werken), bereikbare voorzieningen (leven) en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden (beleven en wonen). Het is daarbij belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s. We zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen en leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen.
Verder stimuleren wij met het Iepen Mienskipsfûns projecten die bijdragen aan de lokale leefbaarheid. Als vervolg op de dorpshuizenregeling wordt er een stimuleringsregeling gemaakt voor het in stand houden, ontwikkelen en doorvoeren van kwaliteitsverbetering van ontmoetingsplekken. Deze regeling sluit zo veel mogelijk aan op de werkwijze van het IMF. Aan de hand van de vijf streekagenda’s brengen we mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar en ontwikkelen we projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de regio. Met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving willen wij ervaring opdoen met een aanjaagfonds voor de transitie van het bebouwde gebied. We zetten in op drie thema’s: vastgoed van huisartsen, particuliere woningwoningvoorraad in Noordoost Fryslân en retail.

De regio Noordoost-Fryslân heeft de nationale status van Krimpgebied. Wij beschouwen heel Fryslân als een gebied waar ingrijpende demografische veranderingen vragen om een adequate aanpak. Vanuit de regio Noordoost Fryslân zijn twee voorstellen voor een Regio Deal bij het Rijk ingediend, gericht op hetzelfde perspectief: een sociaal en economisch vitale en krachtige regio. Met de Versnellingsagenda wordt ingezet op het versterken van de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, het versterken van innovatie en ondernemerschap (waaronder ook aandacht voor natuur en landbouw in dit gebied) en de doorontwikkeling van de publiek-private regionale samenwerking (overheid, onderwijs, ondernemers en bewoners) als bijdrage aan een economisch vitale regio. Met het plan Holwerd aan Zee wordt ingezet op het behouden en versterken van de leefbaarheid (draagvlak voor voorzieningen) en werkgelegenheid (recreatie en toerisme) in Holwerd en Noordoost Fryslân door te investeren in de ruimtelijke kwaliteit en door een open vaarverbinding te leggen met het Werelderfgoed Waddenzee.

Resultaten bestuursakkoord
27. zoveel mogelijk dorpen en wijken hebben een eigen ontmoetingsplek
28. er worden minimaal 750 leefbaarheidsprojecten in Fryslân gerealiseerd met steun van het Iepen Mienskipsfûns
30. het aantal Dorpsontwikkelingsmaatschappijen in Fryslân is toegenomen

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
 • We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
 • Wij stimuleren het behoud en ontwikkeling van ontmoetingsplekken in dorpen en wijken via een nieuwe regeling, mogelijk geïntegreerd met het IMF.
 • Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
 • In 2020 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor de onderdelen particuliere woningvoorraad en retail. we evalueren de subsidieregeling huisartsenprakijk om te kunnen bepalen of een tweede openstelling volgt.
 • In de regio Noordoost Fryslân is ervaring opgedaan met het opzetten van Dorps- Ontwikkel- Maatschappijen, dit zijn platforms van samenwerkende overheden en meerdere burgerinitiatieven om ideeën te delen en verder te helpen. Dit instrument is een hulpmiddel gebleken bij het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid, we streven naar een verdere uitrol in heel Fryslân.
 • Samen met de regio werken wij in 2020 de activiteiten die genoemd zijn in één van de 9 onderliggende businesscases uit de Versnellingsagenda nader uit. Het project Holwerd aan Zee gaat verder met de voorbereidingen (subsidie Waddenfonds, afstemming met alle partijen) om te komen tot een realisatie van hun plannen.

Wonen

Wat willen we bereiken?

De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân en wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen. Ons beleid op het gebied van wonen en ruimtelijke kwaliteit is juridisch verankerd in de verordening Romte Fryslân. Wij maken daartoe met gemeenten in regioverband meerjarige afspraken over de verdeling van de woningbouwruimte en houden toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen.

Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwantitatieve opgave in de woningvoorraad. We zien er op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses, ook in het kader van het krimpbeleid.

In Fryslân verwachten we een tijdelijke groei van huishoudens die overgaat in krimp. Ook is er een toenemende vraag naar huisvesting van seizoenswerkers en tijdelijk personeel. Tijdelijke huisvesting kan een oplossing zijn. We gaan in samenspraak met partners de mogelijkheden van flexibele (circulaire) bouw benutten (tijdelijke bouw in de krimpgebieden en tijdelijke bouw voor seizoenswerkers en arbeidsmigranten).

Resultaten bestuursakkoord
29. er zijn succesvolle voorbeelden van flexibele (circulaire) huisvesting gerealiseerd

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • Wij ronden de nieuwe bevolking- en huishoudensprognose Fryslân af in 2020.
 • Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de lopende regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
 • Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
 • We gaan in samenspraak met partners de mogelijkheden van flexibele (circulaire) bouw onderzoeken en mogelijk benutten (tijdelijke bouw in de krimpgebieden en tijdelijke bouw voor seizoenswerkers en arbeidsmigranten).

Sociaal beleid

Wat willen we bereiken?

Sinds 2013 voert de provincie geen autonoom sociaal beleid en zorgbeleid uit. Vanuit de provinciale kerntaken bekijken we waar we aanvullend en in samenwerking met partners een meerwaarde hebben bij maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein en in de zorg.

Met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’, dat gestart is in 2010 en een looptijd heeft tot en met 2023, willen we de sociaaleconomische positie en de fysieke leefomgeving van inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf in het algemeen, en die van mensen in een achterstandsituatie in het bijzonder verbeteren.

Een veilige sociale omgeving draagt bij aan de brede welvaart in Fryslân. De komende vier jaar willen we daarom gemeente-overstijgende projecten stimuleren die bijdragen aan vermindering van discriminatie, eenzaamheid of verbetering van de mensen die zorg nodig hebben.

Sociale cohesie en een gezonde leefomgeving die aanmoedigt om voldoende te bewegen, zijn belangrijke aspecten van leefbaarheid. Een aantal plekken op de wereld is gedefinieerd als “blue zone” waar mensen gelukkiger en gezonder oud worden door een levensstijl met weinig stress, veel sociale contacten, veel beweging en gezond eten. We willen partijen bij elkaar brengen om na te gaan of elementen uit de “Blue Zone” aanpak passen bij Fryslân en kunnen helpen om ervaren knelpunten op het gebied van o.a. sport, gezondheid en sociale cohesie te verminderen of om de elementen uit de “Blue Zone” aanpak die we van nature al hebben, te versterken.

Resultaten bestuursakkoord
31. er zijn projecten uitgevoerd die de sociale leefbaarheid in Fryslân versterkt hebben
32. er is duidelijkheid over de betekenis van Blue zone voor Fryslân

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • De provinciale opgaveteams voor wie dat relevant is, integreren zorg en sociale aspecten in het beleid, programma’s en projecten. Een intern ambassadeur ondersteunt hen daarbij;
 • We monitoren het project aandachtsgebieden Stellingwerven en subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven;
 • Om de sociale leefbaarheid te stimuleren ontwikkelen we in 2020 een regeling die gemeente-overstijgende projecten stimuleren die discriminatie of eenzaamheid tegengaan, of oplossingen bieden voor mensen die zorg nodig hebben. We benutten de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het Kansenfonds.

Sportbeleid

Wat willen we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. Onze inzet is dat elk kind dat in Fryslân de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. De breedtesport stimuleren we door middel van het kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân en het subsidiëren van (grootschalige) sportevenementen. Een verbreding in deze zal plaatvinden door in te zetten op het binnenhalen van internationale sportevenementen. Daarnaast leveren we vanuit de investeringsagenda Drachten-Heerenveen een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Deze inspanningen krijgen een duurzaam karakter doordat de in te zetten middelen omgezet worden naar een structurele subsidie. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Resultaten bestuursakkoord
33. de rol van topsport in Fryslân is structureel verankerd
34. Fryslân zet zich in voor het binnenhalen van internationale topsportevenementen, waaronder een internationale wielerronde

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
 • We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
 • Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
 • We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
 • We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
 • We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Wat mag het kosten?

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Leefbaarheidsbeleid
1 We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
2 In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
3 We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij stimuleren het behoud en ontwikkeling van ontmoetingsplekken in dorpen en wijken via een nieuwe regeling, mogelijk geïntegreerd met het IMF.
5 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noordwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
6 In 2020 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor de onderdelen particuliere woningvoorraad en retail. we evalueren de subsidieregeling huisartsenprakijk om te kunnen bepalen of een tweede openstelling volgt.
7 In de regio Noordoost-Fryslân is ervaring opgedaan met het opzetten van Dorps- Ontwikkel- Maatschappijen, dit zijn platforms van samenwerkende overheden en meerdere burgerinitiatieven om ideeën te delen en verder te helpen. Dit instrument is een hulpmiddel gebleken bij het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid, we streven naar een verdere uitrol in heel Fryslân.
8 Samen met de regio werken wij in 2020 de activiteiten die genoemd zijn in één van de 9 onderliggende businesscases uit de Versnellingsagenda nader uit. Het project Holwerd aan Zee gaat verder met de voorbereidingen (subsidie Waddenfonds, afstemming met alle partijen) om te komen tot een realisatie van hun plannen.

Toelichting:

3 en 4: Het Iepen Mienskipsfûns is per 2020 geïntegreerd met de dorpshuizenregeling. Dit betekent dat het IMF nu ook ontmoetingsplekken bedient.
5. Als gevolg van de vertraging in het maken van gezamenlijke Europese afspraken is het LEADER-programma pas laat van start gegaan. De eerste 3 tenders kenden daardoor een ondervraging. Deze langzame start is nog niet ingehaald. Inmiddels lijkt het erop dat het programma met 1 of 2 jaar verlengd gaat worden en dat uitvoering ook in 2021 en 2022 nog plaats kan vinden.
6. Het Transitiefonds leefbare fysieke omgeving bestaat uit de onderdelen Retail, Zorg en Particuliere woningvoorraad. Voor het onderdeel Retail staat momenteel een regeling open, waarvoor aanvragen ingediend kunnen worden. Voor het onderdeel Zorg gaat later in 2020 de 2e tender van de huisartsenregeling open. Aanvragen kunnen t/m 31 december 2020 ingediend worden, waarna beschikking begin 2021 plaatsvindt. Voor het onderdeel Particuliere woningvoorraad worden momenteel ambtelijk -in overleg met de gemeenten- de nodige voorbereidingen getroffen. Naar verwachting komt het grootste deel van de bestedingen in 2021. Dit maakt dat we in 2020 en 2023 minder en in 2021 en 2022 meer middelen nodig hebben dan nu in de begroting geraamd. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt het bestedingsritme daar op aangepast.
7. De Dorpsontwikkelings maatschappijen (DOM’s) die in 2018 in een twintig dorpen in de ANNO-gemeenten zijn gestart, ontwikkelen zich goed. De uitrol van DOM’s in heel Fryslân vraagt meer maatwerk per gemeente dan voorzien. Gemeenten kennis laten maken met het DOM-concept blijkt niet uitvoerbaar per cluster van gemeenten zoals die nu wordt uitgevoerd in ANNO, maar vraagt een specifieke benadering per individuele gemeente. Dit vraagt meer tijd. We voorzien daarom dat een deel van de uitgaven voor de uitrol naar achteren zal schuiven. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om het bestedingsritme te wijzigen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Beleidsbrief Leefberens -Ondersteuning partners Aantal ontwikkelde instrumenten om op lokaal niveau te komen tot afstemming van spreiding van voorzieningen Minimaal 1
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Aantal verdiepende onderzoeken per regio Minimaal 1
Masterclasses en dreamsessie 1
Leefbaarheidsbeleid Aantal opengestelde tenders Stimuleringsregeling ontmoetingsplekken 3
Aantal openstelde tenders IMF 3
Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving Aantal tenders/ aanvragen 1
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners Provinciebrede uitrol

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Wonen
1 Wij ronden de nieuwe bevolking- en huishoudensprognose Fryslân af in 2020.
2 Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de lopende regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
3 Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
4 We gaan in samenspraak met partners de mogelijkheden van flexibele (circulaire) bouw onderzoeken en mogelijk benutten (tijdelijke bouw in de krimpgebieden en tijdelijke bouw voor seizoenswerkers en arbeidsmigranten).

Toelichting:

2. Met de regio Noordoost-Fryslân wordt gewerkt aan een experimentele vorm van woningbouwafspraken. Het is de bedoeling dat de gemeenten meer verantwoordelijkheid krijgen bij het opstellen en uitvoeren van het woningbouwprogramma. Op dit moment loopt daarover een bestuurlijk overleg.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Prognose gereed
Evaluatie gereed en indien nodig herijkte woningbouwafspraken

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 De provinciale opgaveteams voor wie dat relevant is, integreren zorg en sociale aspecten in het beleid, programma’s en projecten. Een intern ambassadeur ondersteunt hen daarbij;
2 We monitoren het project aandachtsgebieden Stellingwerven en subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven;
3 Om de sociale leefbaarheid te stimuleren ontwikkelen we in 2020 een regeling die gemeente-overstijgende projecten stimuleren die discriminatie of eenzaamheid tegengaan, of oplossingen bieden voor mensen die zorg nodig hebben. We benutten de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het Kansenfonds.
4 Er wordt een onderzoek verricht naar de betekenis van aspecten van Blue zone voor Fryslân.

Toelichting:

2. Voor het project Monitoring Aandachtsgebieden is de laatste aanvraag van de gemeente Ooststellingwerf gehonoreerd voor de periode 2020-2023. De beschikking is verleend voor een totaalbedrag van € 380.000, wat verspreid over de jaren 2020 en 2021 zal worden uitbetaald. Met de bijgevoegde begrotingswijziging wordt het beschikbare budget in het juiste bestedingsritme gezet.
3. In de uitvoering van resultaat 31 uit het bestuursakkoord (Er zijn projecten uitgevoerd die de sociale leefbaarheid in Fryslân versterkt hebben) hebben wij er voor gekozen geen eigen regeling op te stellen, maar nemen wij deel in het Kansfonds. De reden dat we geen eigen regeling opstarten is dat het landelijke Kansfonds initiatiefrijke projecten uit Fryslân mogelijk steunt met extra eigen middelen. Daarnaast subsidiëren wij een project van COC, HANNN en Tûmba. Met een bijgevoegde begrotingswijziging wordt het bestedingsritme aangepast, waarbij geld uit latere jaren naar voren wordt gehaald.
4. We laten, eerder dan voorzien, in 2020 een onderzoek uitvoeren naar Blue zone. Daarom hiervoor een resultaat toegevoegd. In het Bestuursakkoord is voor de periode 2020-2023 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor resultaat 32. Bij de verwerking van het Bestuursakkoord in de financiele administratie is dit budget abusievelijk in het budget Breedtesport opgenomen. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt dat gecorrigeerd. Daarnaast wordt het bestedingsritme aangepast, waarbij reeds in 2020 wordt gestart met het onderzoek naar Blue zone.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Integraal sociaal beleid en zorg Met de interne thermometer sociaal beleid meten we in hoeverre sociaal beleid en zorg geïntegreerd wordt in de provinciale kerntaken. 70%
Aandachtsgebieden Stellingwerven Driemeting (monitor) 2017-2019 Is afgerond en gepresenteerd
Voortgang projecten daling werkloosheid, stijging inkomens- en participatiegraad Nieuwe deelprojecten voor de laatste fase in Ooststellingwerf, afronding fase 5 in Weststellingwerf en aanzet nieuwe projecten voor de laatste fase.
Sociale leefbaarheid Gemeente overstijgende projecten stimuleren die discriminatie of eenzaamheid tegengaan, of oplossingen bieden voor mensen die zorg nodig hebben 1 regeling opgesteld, de eerste tender geopend.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
2 We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
3 Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
4 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
6 We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Toelichting:

5. Het college van gemeente Smallingerland heeft uitstel aangevraagd voor het indienen van een subsidieaanvraag voor De Welle tot uiterlijk 1 oktober 2020. Gemeente Smallingerland geeft als reden dat zij meer zicht willen krijgen op de ontwikkelkansen die door de komst van het zwembad op de locaties, en de gebieden daaromheen, ontstaan. De komst van een dergelijke regionale sport- en recreatievoorziening heeft op verschillende plekken in het land geleid tot een transformatie van gebieden, doordat ondernemers, ontwikkelaars en overheid kansen zien om in die gebieden mee of extra te investeren. De realisatie van de recreatieve functie krijgt daarmee een groter ruimtelijk en economisch effect dan alleen de functie zelf. De realisatie van de nieuwbouw van De Welle staat nu gepland op 31 december 2023.
Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt voorgesteld om de provinciale bijdrage (max. €10 miljoen) een een nieuw kasritme te zetten.
6. De lobby voor een internationaal wielerevenement verloopt door de impact van het Coronavirus anders dan verwacht. De meeste wielerevenementen die voor de lobby belangrijk zijn, zijn inmiddels afgelast. Organisaties zijn in dit stadium terughoudend ten aanzien van nieuwe initiatieven om Fryslân in het kader van het lobbytraject op de kaart te zetten, start (mits deze doorgang vindt) de Binckbanktour in augustus in Dokkum.

Het WK Frisbee kan door de impact van het Coronavirus niet in juli plaatsvinden. De mogelijkheden om het WK te verplaatsen naar 2021 worden nog onderzocht.

 

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Fryske Sport yn dyn Klasse Aantal clinics 200
Aantal klassen die gebruik maken van het lespakket Fryske sporten 100
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten Aantal evenementen (met een bovengemeentelijk karakter) en/of aantal sportclinics met looptijd van max. 6 maanden Minimaal 10
Grootschalige sport- en beweegevenementen (bovenlokaal) Aantal evenementen Minimaal 10

Toelichting:

Een aantal Sportevenementen en Sportclinics heeft wel plaatsgevonden en of zullen alsnog plaatsvinden in 2020. Als gevolg van het Carona virus kunnen mogelijk niet alle Sportevenementen en Sportclinics doorgang vinden. Welke dat mogelijk kunnen zijn is nu nog niet te overzien. De sporteveneminten waar subsidie voor is verleend hebben plaatsgevonden en of zullen alsnog plaatsvinden. Het sportevenemint IJssport dag in Thialf heeft niet plaatsgevonden. Deze aanvraag was nog in behandeling en was niet beschikt.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Leefbaarheidsbeleid
1 We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
2 In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
3 We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij stimuleren het behoud en ontwikkeling van ontmoetingsplekken in dorpen en wijken via een nieuwe regeling, mogelijk geïntegreerd met het IMF.
5 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noordwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
6 In 2020 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor de onderdelen particuliere woningvoorraad en retail. we evalueren de subsidieregeling huisartsenprakijk om te kunnen bepalen of een tweede openstelling volgt.
7 In de regio Noordoost-Fryslân is ervaring opgedaan met het opzetten van Dorps- Ontwikkel- Maatschappijen, dit zijn platforms van samenwerkende overheden en meerdere burgerinitiatieven om ideeën te delen en verder te helpen. Dit instrument is een hulpmiddel gebleken bij het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid, we streven naar een verdere uitrol in heel Fryslân.
8 Samen met de regio werken wij in 2020 de activiteiten die genoemd zijn in één van de 9 onderliggende businesscases uit de Versnellingsagenda nader uit. Het project Holwerd aan Zee gaat verder met de voorbereidingen (subsidie Waddenfonds, afstemming met alle partijen) om te komen tot een realisatie van hun plannen.

Toelichting:

1. In verband met Corona vinden diverse activiteiten in aangepaste vorm plaats. Daarnaast zijn we genoodzaakt een aantal bijeenkomsten en activiteiten op te schuiven naar 2021. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld om een deel van het budget door te schuiven naar 2021.
3. In 2020 zijn er hogere tenders opengesteld. Daarom wordt voorgesteld om met bijgevoegde begrotingswijziging een gedeelte van het budget uit 2021 naar voren te halen. Hier is voor gekozen vanwege een constante overvraging van de tenderbudgetten door aanhoudend groot aantal projectenaanvragen vanuit de mienskip.
4. De dorpshuizenregeling is door Provinciale Staten in november 2019 geïntegreerd in de IMF regeling. Het IMF stimuleert ontmoeting “moetingsplakken”.
5. Eind 2020 loopt het POP3 programma en dus ook het LEADER programma af. De meeste LEADER-gebieden, waaronder Noord Oost Fryslân en Noard West Fryslân lukt het niet om voor het eind van het jaar alle toegezegde middelen weg te zetten. Dit heeft te maken met de kenmerken van het huidige programma. Omdat besluitvorming over een nieuwe GLB op zich laat wachten is er een transitieperiode van vooralsnog twee jaar afgesproken. De LEADER middelen kunnen daarmee ook in 2021 nog worden weggezet.
6. Ten aanzien van het onderdeel Retail is de verwachting dat een gedeelte van het budget in het eerste kwartaal 2021 nodig is. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt het bestedingsritme aangepast. De andere sporen (huisartsenregeling en particuliere woningvoorraad) lopen volgens planning.
7. Het tempo van de uitrol van de DOM’s wordt bepaald door de gemeenten. Met de gemeenten Waadhoeke en Súdeast-Fryslân loopt dit proces ambtelijk goed en voorbereidingen zijn en worden in 2020 gedaan. Door corona lopen de processen richting de dorpen vertraging op. Verwacht wordt dat begin volgend jaar de middelen aan de dorpen beschikbaar kunnen worden gesteld. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt daarom het bestedingsritme aangepast.
8. Met het besluit van 26 februari 2020 hebben PS €5,7 miljoen beschikbaar gesteld als provinciale bijdrage aan de regiodeal Noordoost Fryslân. Dit bedrag staat nog geheel begroot op het jaar 2020. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt de provinciale bijdrage in het juiste bestedingsritme gezet voor de komende jaren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Leefbaarheidsbeleid
Beleidsbrief Leefberens -Ondersteuning partners Aantal ontwikkelde instrumenten om op lokaal niveau te komen tot afstemming van spreiding van voorzieningen Minimaal 1
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Aantal verdiepende onderzoeken per regio Minimaal 1
Masterclasses en dreamsessie 1
Leefbaarheidsbeleid Aantal opengestelde tenders Stimuleringsregeling ontmoetingsplekken 3
Aantal openstelde tenders IMF 3
Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving Aantal tenders/ aanvragen 1
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners Provinciebrede uitrol

Toelichting:

Delen en leveren kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid: In verband met corona vinden waar mogelijk de masterclasses en de dreamsessie in 2020 digitaal plaats.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Wonen
1 Wij ronden de nieuwe bevolking- en huishoudensprognose Fryslân af in 2020.
2 Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de lopende regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
3 Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
4 We gaan in samenspraak met partners de mogelijkheden van flexibele (circulaire) bouw onderzoeken en mogelijk benutten (tijdelijke bouw in de krimpgebieden en tijdelijke bouw voor seizoenswerkers en arbeidsmigranten).

Toelichting:

1. In juni is de nieuwe Friese Bevolkingsprognose 2020 vastgesteld. De prognose is ter kennisgeving aan PS gestuurd.
2. Voor de zomer is opdracht verstrekt voor een onderzoek naar Flexwonen in Fryslân. De uitkomsten worden in het najaar verwacht

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Wonen
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Prognose gereed
Evaluatie gereed en indien nodig herijkte woningbouwafspraken

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 De provinciale opgaveteams voor wie dat relevant is, integreren zorg en sociale aspecten in het beleid, programma’s en projecten. Een intern ambassadeur ondersteunt hen daarbij;
2 We monitoren het project aandachtsgebieden Stellingwerven en subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven;
3 Om de sociale leefbaarheid te stimuleren ontwikkelen we in 2020 een regeling die gemeente-overstijgende projecten stimuleren die discriminatie of eenzaamheid tegengaan, of oplossingen bieden voor mensen die zorg nodig hebben. We benutten de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het Kansenfonds.
4 Er wordt een onderzoek verricht naar de betekenis van aspecten van Blue zone voor Fryslân.

Toelichting:

1. Door de coronacrisis wordt een beperkt aantal activiteiten die gepland stonden voor het najaar van 2020 uitgesteld naar 2021. Met bijgevoegde begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld om een deel van het budget door te schuiven naar 2021.
2. De opdracht voor de monitoring is aanbesteed en wordt in verschillende delen aan de opdrachtgever betaald. Met bijgevoegde begrotingswijziging is het budget in het juiste bestedingsritme gezet.
3. Zoals reeds bij de 1e bestuursrapportage is gemeld is er voor gekozen niet een eigen regeling op te stellen, maar deel te nemen in het (landelijke) Kansfonds. Daarnaast subsidiëren wij een project van COC, HANNN en Tûmba. Uitvoering verloopt conform planning en binnen budget.
4. Er is een opdracht verleend aan de HANNN om een meerjarig onderzoek te doen naar Bloeizone Fryslân. Met bijgevoegde begrotingswijziging is het budget in het juiste bestedingsritme gezet.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Sociaal beleid
Integraal sociaal beleid en zorg Met de interne thermometer sociaal beleid meten we in hoeverre sociaal beleid en zorg geïntegreerd wordt in de provinciale kerntaken. 70%
Aandachtsgebieden Stellingwerven Driemeting (monitor) 2017-2019 Is afgerond en gepresenteerd
Voortgang projecten daling werkloosheid, stijging inkomens- en participatiegraad Nieuwe deelprojecten voor de laatste fase in Ooststellingwerf, afronding fase 5 in Weststellingwerf en aanzet nieuwe projecten voor de laatste fase.
Sociale leefbaarheid Gemeente overstijgende projecten stimuleren die discriminatie of eenzaamheid tegengaan, of oplossingen bieden voor mensen die zorg nodig hebben 1 regeling opgesteld, de eerste tender geopend.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
2 We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
3 Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
4 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
6 We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Toelichting:

4. Vanwege de coronamaatregelen is het nog onzeker of de oeuvreprijs voor Sport dit jaar wordt uitgereikt.
5. Op verzoek van B&W Smallingerland is uitstel verleend voor het indienen van een subsidieaanvraag voor zwembad De Welle tot uiterlijk 1 oktober 2020. De gemeente heeft de extra tijd benut door onderzoek te laten doen naar de geschiktheid van drie locaties. Gekeken is naar de ontwikkelkansen die door de komst van het zwembad op de locaties en het gebied daaromheen ontstaan, onder meer doordat ondernemers, ontwikkelaars en overheid kansen zien om in die gebieden mee of extra te investeren. De realisatie van de recreatieve functie krijgt daarmee een groter ruimtelijk en economisch effect dan alleen de functie zelf. Op 22 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat de nieuwbouw zal worden gerealiseerd aan de Sportlaan. De realisatie van de nieuwbouw van De Welle staat nu gepland op 31 december 2023.
6. De lobby voor een internationaal wielerevenement verloopt door de impact van het Coronavirus anders dan verwacht. De meeste wielerevenementen die voor de lobby belangrijk zijn, zijn inmiddels afgelast. Organisaties zijn in dit stadium terughoudend ten aanzien van nieuwe initiatieven om Fryslân in het kader van het lobbytraject op de kaart te zetten.  Het WK Frisbee kan door de impact van het Coronavirus niet in juli 2020 plaatsvinden. Het WK zal worden verplaatst naar 2021.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Aantal clinics 200
Aantal klassen die gebruik maken van het lespakket Fryske sporten 100
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten Aantal evenementen (met een bovengemeentelijk karakter) en/of aantal sportclinics met looptijd van max. 6 maanden. Minimaal 10
Grootschalige sport- en beweegevenementen (bovenlokaal) Aantal evenementen Minimaal 10

Toelichting:

Door de coronacrisis hebben scholen en Fryske sportverenigingen van half maart tot begin mei stil gelegen. Hierdoor hebben er in deze periode geen activiteiten plaatsgevonden bij sportverenigingen en op basisscholen. In de zomervakantie hebben veel sportactiviteiten wel plaatsgevonden. De provincie heeft via een voucherregeling deze sportactiviteiten ondersteund met een maximale bijdrage van €500 per sportactiviteit. Inmiddels is het schooljaar 2020-2021 gestart. De buurtsportcoaches hebben de activiteiten weer hervat op de scholen. Vanuit de activiteitenplannen zal hier opnieuw aandacht zijn voor de Fryske sporten. De verwachting is echter wel dat minder kinderen kennismaken met Fryske sporten in het jaar 2020, maar dat het aantal clinics van 200 wel zal worden behaald.

Het lespakket is verwerkt in de standaardlesmethode Frysk welke aangeboden wordt in het klaslokaal zelf. De doelwaarde voor het aantal scholen dat gebruik maakt van het lespakket Fryske sporten wordt waarschijnlijkheid wel behaald.

Een aantal Sportevenementen en Sportclinics heeft wel plaatsgevonden en/of zullen alsnog plaatsvinden in 2020. Als gevolg van het coronavirus kunnen mogelijk niet alle Sportevenementen en Sportclinics doorgang vinden. Ondanks het coronavirus hebben toch nog een groot aantal Sportevenementen wel plaats kunnen vinden. Het aantal Sportevenementen wat de Friese Sporten betreft zal dit jaar wel lager uitvallen.

Jaarstukken

Leefbaarheidsbeleid

Wat wilden we bereiken?

We hebben de Friese inwoner en de ervaren leefbaarheid centraal gezet in zowel dorpen als ook in steden. De leefbaarheid hebben wij als volgt gedefinieerd ”Leefbaarheid is de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld”. Een brede definitie waarin de beleving van mensen centraal staat, zij zijn de ervaringsdeskundigen en zij kunnen draagvlak creëren. Sociale, ruimtelijke en economische factoren bepalen in samenhang de leefbaarheid. Wij streefden naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de inwoners van Fryslân en we hebben opgetreden als kennismakelaar en facilitator of, als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Volgens ons gaat het hierbij met name om bereikbaar werk (werken), bereikbare voorzieningen (leven) en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden (beleven en wonen). Het is daarbij belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s. We zorgden voor aandacht voor demografische ontwikkelingen en leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen.

Verder stimuleerden wij met het Iepen Mienskipsfûns projecten die bijdragen aan de lokale leefbaarheid. Onderdeel van het IMF is een stimuleringsregeling voor het in stand houden, ontwikkelen en doorvoeren van kwaliteitsverbetering van ontmoetingsplekken. Deze regeling sluit zo veel mogelijk aan op de werkwijze van het IMF. Aan de hand van de vijf streekagenda’s brachten we mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar en ontwikkelden we projecten die bijdroegen aan de leefbaarheid van de regio. Met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving wilden wij ervaring opdoen met een aanjaagfonds voor de transitie van het bebouwde gebied. We hebben daarbij ingezet op drie thema’s: vastgoed van huisartsen, particuliere woningwoningvoorraad in Noordoost Fryslân en retail.

De regio Noordoost-Fryslân heeft de nationale status van Krimpgebied. Wij beschouwen heel Fryslân als een gebied waar ingrijpende demografische veranderingen vragen om een adequate aanpak. Vanuit de regio Noordoost Fryslân zijn twee voorstellen voor een Regio Deal bij het Rijk ingediend, gericht op hetzelfde perspectief: een sociaal en economisch vitale en krachtige regio. Met de Versnellingsagenda wordt ingezet op het versterken van de relatie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, het versterken van innovatie en ondernemerschap (waaronder ook aandacht voor natuur en landbouw in dit gebied) en de doorontwikkeling van de publiek-private regionale samenwerking (overheid, onderwijs, ondernemers en bewoners) als bijdrage aan een economisch vitale regio. Met het plan Holwerd aan Zee wordt ingezet op het behouden en versterken van de leefbaarheid (draagvlak voor voorzieningen) en werkgelegenheid (recreatie en toerisme) in Holwerd en Noordoost Fryslân door te investeren in de ruimtelijke kwaliteit en door een open vaarverbinding te leggen met het Werelderfgoed Waddenzee.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.1 Leefomjouwing

Toelichting:

Over het algemeen liggen de resultaten voor het beleidsveld Leefomjouwing op koers. Het coronavirus heeft vanzelfsprekend ook effect gehad op een aantal van onze activiteiten binnen dit beleidsveld. Zo hebben sommige activiteiten digitaal plaatsgevonden of zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Ondanks deze lastige situatie is het ons toch gelukt om samen met onze partners in Fryslân een mooi aantal resultaten te behalen. In alle drie de tenders van het IMF hebben we weer volop mooie projecten in de Mienskip kunnen stimuleren. We zijn gestart met de uitrol van de Dorpsontwikkelmaatschappijen (DOM’s) en hebben gewerkt aan het programma Wonen, waarover in 2021 besluitvorming plaatsvindt.
Vanuit het ‘Fûns Lok op ien’, dat in samenwerking met het (landelijke) Kansfonds, wordt uitgevoerd zijn vijf projecten toegekend.  De HANNN heeft in opdracht van ons een ontwikkelplan gemaakt voor Bloeizone Fryslân.
Ondanks corona hebben een groot aantal sportevenementen wel plaats kunnen vinden.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Leefbaarheidsbeleid
1 We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
2 In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
3 We stimuleren initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap, cultuurhistorie en duurzaamheid worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij stimuleren het behoud en ontwikkeling van ontmoetingsplekken in dorpen en wijken via een nieuwe regeling, geïntegreerd in het IMF.
5 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noordwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).
6 In 2020 stellen we het Transitiefonds fysieke leefomgeving open voor de onderdelen particuliere woningvoorraad en retail. We evalueren de subsidieregeling huisartsenpraktijk om te kunnen bepalen of een tweede openstelling volgt.
7 In de regio Noordoost-Fryslân is ervaring opgedaan met het opzetten van DorpsOntwikkelingsMaatschappijen, dit zijn platforms van samenwerkende overheden en meerdere burgerinitiatieven om ideeën te delen en verder te helpen. Dit instrument is een hulpmiddel gebleken bij het in stand houden of verbeteren van de leefbaarheid, we streven naar een verdere uitrol in heel Fryslân.
8 Samen met de regio werken wij in 2020 de activiteiten die genoemd zijn in één van de 9 onderliggende businesscases uit de Versnellingsagenda nader uit. Het project Holwerd aan Zee gaat verder met de voorbereidingen (subsidie Waddenfonds, afstemming met alle partijen) om te komen tot een realisatie van hun plannen.

Toelichting:

1. In verband met corona hebben diverse activiteiten in aangepaste vorm (digitaal) plaatsgevonden. Daarnaast waren we genoodzaakt een aantal bijeenkomsten en activiteiten door te schuiven naar 2021.
4. De dorpshuizenregeling is door Provinciale Staten in november 2019 geïntegreerd in de IMF regeling. Het IMF stimuleert ontmoeting via “moetingsplakken”.
5. Eind 2020 liep het POP3 programma en dus ook het LEADER programma af. Omdat het de meeste LEADER-gebieden, waaronder Noordoost-Fryslân en Noordwest-Fryslân niet is gelukt voor het eind van het jaar alle toegezegde middelen weg te zetten is, in afwachting van de besluitvorming over een nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), een transitieperiode van vooralsnog twee jaar afgesproken. De LEADER middelen kunnen daarmee ook in 2021 nog worden weggezet.
6. Het Transitiefonds bestaat uit 3 sporen: retail, wonen en zorg. De subsidieregeling Friese Retailaanpak is in december 2020 door GS verlengd. Onder andere door corona is het niet gelukt om het bedrag in 2020 te besteden, maar uit een recente evaluatie is gebleken dat de regeling nog steeds in een behoefte voorziet. De andere sporen (huisartsenregeling en particuliere woningvoorraad) lopen volgens planning. De subsidieregeling huisartsenpraktijk is geëvalueerd en er is een tweede tender geopend in oktober 2020. In samenwerking met Partoer hebben we voor de woningvoorraad een model ontwikkeld waarmee de woonwensen in dorpen middels de DOM-methode worden geïnventariseerd en ontwikkeld. Begin 2021 gaan we dit model testen in drie dorpen.
7. Het tempo van de uitrol van de DorpsOntwikkelingsMaatschappijen (DOM’s) wordt bepaald door de gemeenten. Met de gemeente Waadhoeke loopt dit proces ambtelijk goed en is in november 2020 een Dorpentop gehouden. Begin 2021 gaan de eerste DOM’s in deze regio van start. In Súdeast-Fryslân zijn de DOMs in de Regiodeal opgenomen en is Aldeboarn in 2020 als eerste pilot van start gegaan. Binnen de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) zijn 12 extra DOM’s opgericht. Door corona hebben de processen richting de dorpen vertraging opgelopen. Daarom hebben we een communicatiebureau ingeschakeld waarmee we begin 2021 de dorpen op een alternatieve, coronaproof manier kunnen benaderen en enthousiasmeren. In de tweede helft van 2021 benaderen we de overige regio’s (Waddeneilanden en Súdwest).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Leefbaarheidsbeleid
Beleidsbrief Leefberens -Ondersteuning partners Aantal ontwikkelde instrumenten om op lokaal niveau te komen tot afstemming van spreiding van voorzieningen Minimaal 1 0
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Aantal verdiepende onderzoeken per regio Minimaal 1 1
Masterclasses en dreamsessie 1 1 *)
Leefbaarheidsbeleid Aantal opengestelde tenders Stimuleringsregeling ontmoetingsplekken 3 3 **)
Aantal openstelde tenders IMF 3 3
Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving Aantal tenders/ aanvragen 1 1
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners Provinciebrede uitrol Uitgerold in de regio NO, regio ZO en de gemeente Waadhoeke gestart

Toelichting:

Beleidsbrief Leefberens -Ondersteuning partners
Vanwege de coronacrisis is het niet gelukt een instrument te ontwikkelen.

Delen van kennis demografische ontwikkelingen:
In juni 2020 is de Friese Bevolkingsprognose 2020 vastgesteld en gepresenteerd. Deze prognose is gebruikt voor de beleidsbrieven Sport en Wonen, de expertmeeting PS september 2020 en diverse (bestuurlijke) overleggen over demografische ontwikkelingen.
*) masterclasses en dreamsessies zijn doorgeschoven naar 2021 of in andere vorm gegoten. Zo is het voorgenomen congres van 10 jaar Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland omgezet in podcasts, nieuwsbrieven en digitale of kleinere bijeenkomsten.

Leefbaarheidsbeleid
**) opengestelde tenders stimulering ontmoetingsplekken is identiek aan opengestelde tenders IMF

Wonen

Wat wilden we bereiken?

De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân en wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen. Ons beleid op het gebied van wonen en ruimtelijke kwaliteit is juridisch verankerd in de verordening Romte Fryslân. Wij maken daartoe met gemeenten in regioverband meerjarige afspraken over de verdeling van de woningbouwruimte en houden toezicht op gemeentelijke ruimtelijke plannen.

Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwantitatieve opgave in de woningvoorraad. We zien er op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses, ook in het kader van het krimpbeleid.

In Fryslân verwachten we een tijdelijke groei van huishoudens die op langere termijn overgaat in een daling. Ook is er een toenemende vraag naar huisvesting van seizoenswerkers en tijdelijk personeel. Tijdelijke huisvesting kan een oplossing zijn. We gaan in samenspraak met partners de mogelijkheden van flexibele (circulaire) bouw benutten.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Wonen
1 Wij ronden de nieuwe bevolking- en huishoudensprognose Fryslân af in 2020.
2 Wij herijken met gemeenten in regioverband (indien nodig) de lopende regionale woningbouwafspraken op basis van de nieuwe bevolking-huishoudensprognose Fryslân.
3 Op grond van de Huisvestingswet 2014 houden wij toezicht op de 16 Friese gemeenten met een wettelijke taakstelling op de huisvesting van statushouders/verblijfsgerechtigden.
4 We gaan in samenspraak met partners de mogelijkheden van flexibele (circulaire) bouw onderzoeken en mogelijk benutten (tijdelijke bouw in de krimpgebieden en tijdelijke bouw voor seizoenswerkers en arbeidsmigranten).

Toelichting:

1. In juni is de nieuwe Friese Bevolkingsprognose 2020 vastgesteld. De prognose is ter kennisgeving aan PS gestuurd.
4. Er is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor Flexwonen. De resultaten zijn meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Wonen, als uitwerking van de Omgevingsvisie.  Het Uitvoeringsprogramma Wonen is opgesteld na een consultatieronde met Friese betrokken organisaties en wordt in de de eerste helft 2021 ter besluitvorming aan PS aangeboden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Wonen
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen Adviezen binnen de termijnen afgehandeld
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen Prognose gereed
Evaluatie gereed en indien nodig herijkte woningbouwafspraken Het proces van de herijking van afspraken vindt op dit moment plaats.

Sociaal beleid

Wat wilden we bereiken?

Sinds 2013 voert de provincie geen autonoom sociaal beleid en zorgbeleid uit. Vanuit de provinciale kerntaken bekeken we het afgelopen jaar waar we aanvullend en in samenwerking met partners een meerwaarde hebben bij maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein en in de zorg.

Met het project ‘Aandachtsgebieden Stellingwerven’, dat gestart is in 2010 en een looptijd heeft tot en met 2023, willen we de sociaaleconomische positie en de fysieke leefomgeving van inwoners van de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf in het algemeen, en die van mensen in een achterstandsituatie in het bijzonder, verbeteren.

Een veilige sociale omgeving draagt bij aan de brede welvaart in Fryslân. De komende vier jaar willen we daarom gemeente-overstijgende projecten stimuleren die bijdragen aan vermindering van discriminatie, eenzaamheid of verbetering van de mensen die zorg nodig hebben.

Sociale cohesie en een gezonde leefomgeving die aanmoedigt om voldoende te bewegen, zijn belangrijke aspecten van leefbaarheid. Een aantal plekken op de wereld is gedefinieerd als “blue zone” waar mensen gelukkiger en gezonder oud worden door een levensstijl met weinig stress, veel sociale contacten, veel beweging en gezond eten. We streefden er naar om partijen bij elkaar brengen om na te gaan of elementen uit de “Blue Zone” aanpak passen bij Fryslân en kunnen helpen om ervaren knelpunten op het gebied van o.a. sport, gezondheid en sociale cohesie te verminderen of om de elementen uit  de “Blue Zone” aanpak die we van nature al hebben, te versterken.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 De provinciale opgaveteams voor wie dat relevant is, integreren zorg en sociale aspecten in het beleid, programma’s en projecten. Een intern ambassadeur ondersteunt hen daarbij;
2 We monitoren het project aandachtsgebieden Stellingwerven en subsidiëren nieuwe deelprojecten die gericht zijn op een daling van de werkloosheid, een stijging van het gemiddelde inkomen en een stijging van de participatie van inwoners in de Stellingwerven;
3 Om de sociale leefbaarheid te stimuleren ontwikkelen we in 2020 een regeling die gemeente-overstijgende projecten stimuleren die discriminatie of eenzaamheid tegengaan, of oplossingen bieden voor mensen die zorg nodig hebben. We benutten de ervaringen die we de afgelopen jaren hebben opgedaan bij het Kansenfonds.
4 Er wordt een onderzoek verricht naar de betekenis van aspecten van Blue zone voor Fryslân.

Toelichting:

1. Vertegenwoordigers van verschillende opgaveteams en externe partijen hebben elkaar maandelijks ontmoet in een klankbordgroep die is ingesteld rondom het vraagstuk hoe zorg en sociale aspecten te integreren in het beleid, programma’s en projecten.
2. De gemeente Ooststellingwerf heeft een beschikking ontvangen voor de uitvoering van een driejarig projectplan voor de laatste fase van het project Aandachtsgebieden (fase 6). De uitvoering van projecten bij de gemeente Weststellingwerf (fase 5) heeft enige vertraging opgelopen door corona. Naar verwachting worden de middelen voor Weststellingwerf voor fase 6 van het project aandachtsgebieden begin 2021 beschikt. Het projectplan is al ingediend. Er is een voortgangsrapportage 2020 opgeleverd op basis van de monitoring.
3. Vanuit het ‘Fûns Lok op ien’ dat in samenwerking met het (landelijke) Kansfonds wordt uitgevoerd zijn vijf projecten toegekend die discriminatie tegengaan en/of eenzaamheid bestrijden en/of de positie verbeteren van mensen die zorg nodig hebben. De provinciale bijdrage is verdubbeld door het Kansfonds (multipliereffect). Daarnaast hebben wij een project van COC Friesland, Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) en Tûmba gesubsidieerd: een sociaal innovatief initiatief om te werken aan Fryslân als een inclusieve leefomgeving waar iedereen meetelt en mee kan doen. Meer informatie is te vinden via www.fryslangaatvoorde10.frl
Het komende jaar zullen de betrokken organisaties hun plannen verder ontwikkelen en vormgeven in de vorm Voorlichting, Trainingen en het bouwen van Coalities bouwen.
4. De HANNN heeft in opdracht van ons een ontwikkelplan gemaakt voor Bloeizone Fryslân voor de komende jaren. Zo is in begin december de Bloeizone Community gelanceerd op het platform DoeJeMee, powered by De Friesland. Daar kunnen lokale Bloeizones een eigen landingspagina aanmaken om nieuws en evenementen te delen en om in contact te blijven met de lokale gemeenschap. Het platform biedt de mogelijkheid om kennis te delen tussen de Bloeizones onderling. Over het totale ontwikkelplan zijn PS geïnformeerd per brief van 11 december 2020 (met kenmerk 01822316).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Sociaal beleid
Integraal sociaal beleid en zorg Met de interne thermometer sociaal beleid meten we in hoeverre sociaal beleid en zorg geïntegreerd wordt in de provinciale kerntaken. 70% 70%
Aandachtsgebieden Stellingwerven Driemeting (monitor) 2017-2019 Is afgerond en gepresenteerd afgerond
Voortgang projecten daling werkloosheid, stijging inkomens- en participatiegraad Nieuwe deelprojecten voor de laatste fase in Ooststellingwerf, afronding fase 5 in Weststellingwerf en aanzet nieuwe projecten voor de laatste fase. Zie toelichting resultaat 2
Sociale leefbaarheid Gemeente overstijgende projecten stimuleren die discriminatie of eenzaamheid tegengaan, of oplossingen bieden voor mensen die zorg nodig hebben 1 regeling opgesteld, de eerste tender geopend. Fûns lok op ien: 5 projecten toegekend.

Sportbeleid

Wat wilden we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. Onze inzet is dat elk kind dat in Fryslân de basisschool verlaat, kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. De breedtesport stimuleren we door middel van het kennis- en expertisecentrum Sport Fryslân en door het subsidiëren van (grootschalige) sportevenementen. Een verbreding in deze zal plaatvinden door in te zetten op het binnenhalen van internationale sportevenementen. Daarnaast leveren we vanuit de investeringsagenda Drachten-Heerenveen een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50-meterbad. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport stonden het afgelopen jaar met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Deze inspanningen kregen een duurzaam karakter doordat de in te zetten middelen omgezet worden naar een structurele subsidie. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeven van het welzijn van de Friese bevolking.
2 We bevorderen het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten door Friese sportbonden te subsidiëren en de Friese sporten in het onderwijs te verankeren via het project Fryske sport yn dyn Klasse.
3 Om de sportdeelname in Fryslân te verhogen subsidiëren wij grootschalige sportevenementen.
4 We reiken de oeuvreprijs voor Sport uit.
5 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten.
6 We zetten in op het binnenhalen van internationale sportevenementen.

Toelichting:

4. Vanwege corona is de oeuvreprijs voor Sport dit jaar niet uitgereikt.
5. Op verzoek van B&W Smallingerland is uitstel verleend voor het indienen van een subsidieaanvraag voor zwembad De Welle tot uiterlijk 1 oktober 2020. De gemeente heeft de extra tijd benut door onderzoek te laten doen naar de geschiktheid van drie locaties. Gekeken is naar de ontwikkelkansen die door de komst van het zwembad op de locaties en het gebied daaromheen ontstaan, onder meer doordat ondernemers, ontwikkelaars en overheid kansen zien om in die gebieden mee of extra te investeren. De realisatie van de recreatieve functie krijgt daarmee een groter ruimtelijk en economisch effect dan alleen de functie zelf. Op 22 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat de nieuwbouw zal worden gerealiseerd aan de Sportlaan. De realisatie van de nieuwbouw van De Welle staat nu gepland op 31 december 2023. De subsidieaanvraag is inmiddels ingediend en in behandeling genomen.
6. De lobby voor een internationaal wielerevenement verloopt door de impact van corona anders dan verwacht. De meeste wielerevenementen die voor de lobby belangrijk zijn, zijn afgelast. Organisaties zijn in dit stadium terughoudend ten aanzien van nieuwe initiatieven om Fryslân in het kader van het lobbytraject op de kaart te zetten. Het WK Frisbee kon door de impact van corona niet in juli 2020 plaatsvinden. Het WK zou worden verplaatst naar 2021. Inmiddels is duidelijk geworden dat het WK Frisbee niet meer zal plaatsvinden in verband met corona.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Aantal clinics 200 200
Aantal klassen die gebruik maken van het lespakket Fryske sporten 100 100
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten Aantal evenementen (met een bovengemeentelijk karakter) en/of aantal sportclinics met looptijd van max. 6 maanden. Minimaal 10 4
Grootschalige sport- en beweegevenementen (bovenlokaal) Aantal evenementen Minimaal 10 13

Toelichting:

Fryske Sport yn dyn Klasse – clinics
Door corona hebben in de periode van half maart tot 1 juni geen activiteiten plaatsgevonden bij sportverenigingen en op basisscholen. In de zomervakantie konden veel sportactiviteiten wel weer plaatsvinden. De provincie heeft via een voucherregeling deze sportactiviteiten ondersteund met een maximale bijdrage van € 500,- per sportactiviteit. De buurtsportcoaches hebben de activiteiten zoveel mogelijk op de scholen opgepakt. Heel veel kinderen hebben daardoor in 2020 toch kennis kunnen maken met de Fryske Sporten en daardoor is de doelwaarde van het aantal clinics behaald.

Fryske Sport yn dyn Klasse – aantal klassen
Het lespakket is verwerkt in de standaardlesmethode Frysk welke aangeboden wordt in het klaslokaal zelf. De doelwaarde voor het aantal scholen dat gebruik maakt van het lespakket Fryske sporten is behaald.

Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten
Het aantal Sportevenementen wat de Fryske Sporten betreft is dit jaar lager uitvallen. Ondanks corona hebben toch nog een groot aantal sportevenementen wel plaats kunnen vinden.

Om te stimuleren dat er wel sportactiviteiten konden worden georganiseerd kon een aanvraag worden ingediend bij het actieplan leefbaarheid en sport. Deze was opgebouwd uit een aantal onderdelen. Enerzijds was er € 375.000,- subsidie beschikbaar gesteld binnen de Subsidieregeling COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân. Subsidie kon worden aangevraagd voor het nemen van maatregelen om binnen de coronarichtlijnen activiteiten te organiseren. Maximale subsidiebedrag bedroeg € 1.500,-. Anderzijds was € 50.000,- beschikbaar gesteld voor de voucherregeling sportactiviteiten. Voor kleinschalige sportactiviteiten kon een voucher worden aangevraagd ter waarde van € 500,-. Binnen ruim een week was het beschikbare budget opgevraagd. Door deze regeling zijn 100 kleinschalige sportactiviteiten financieel gesteund. Door deze twee maatregelen is een bijdrage geleverd aan sportieve activiteiten in Fryslân. Beide regelingen waren laagdrempelig en hebben duidelijk voorzien in een behoefte.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 3.161
 • 17.570
 • 1.560
 • 232
 • 22.523
 • 0
 • 743
 • 232
 • 975
 • 21.548
 • -1.053
 • -355
 • 0
 • 20.140
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 3.325
 • 20.326
 • 1.094
 • 0
 • 24.745
 • 0
 • 984
 • 0
 • 984
 • 23.762
 • -660
 • -6.182
 • 0
 • 16.920
 • Rekening 2020
 • 3.139
 • 18.385
 • -735
 • 93
 • 20.882
 • 12
 • 294
 • 93
 • 399
 • 20.483
 • 1.169
 • -5.018
 • 98
 • 16.731
 • Saldo begroting en rekening
 • 187
 • 1.941
 • 1.829
 • -93
 • 3.864
 • -12
 • 689
 • -93
 • 585
 • 3.279
 • -1.829
 • -1.164
 • -98
 • 188

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 188.000,- op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 187.000,- betreffen voor € 40.000,- het subsidieplafond Friese sporten en voor € 58.000,- het subsidieplafond Grootschalige sportevenementen, waarvan de bedragen doorschuiven naar 2021, omdat de beoordeling van aanvragen in 2021 plaats zal vinden. De mutatie structurele budgetten is de verschuiving naar 2021.

Daarnaast is er een onderbesteding op het budget WRO-zaken (€ 32.000,-) en het budget Monitoring wonen (€ 52.000,-). Op deze twee budgetten is vrijval ontstaan omdat er minder onderzoeken zijn gedaan dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Uit dit budget zou ook het Rapport Flexwonen gefinancierd worden. Het afgelopen jaar is besloten dit rapport te financieren uit de aangewezen Rijksmiddelen voor flexwonen. Hierdoor was ook onderbesteding op dit budget.

Tijdelijke budgetten
De lagere baten van € 689.000,- betreffen voor € 500.000,- een inkomst bij project De Welle en voor € 184.000,- een inkomst bij project Holwerd aan Zee. Beide zijn begroot als gevolg van de afspraken met de partners van deze projecten. De verwachting was dat deze in 2020 binnen zouden komen, maar door vertraging in de projecten is het moment van betalen doorgeschoven naar 2021.

De lagere lasten van € 1.941.000,- bestaan voor € 1.868.000,- uit budgetten die verrekend worden met het budget 2021. De resterende € 73.000,- betreft vrijval voor de volgende onderwerpen:

€ 46.000,- Sociaal beleid: er stonden voor eind 2020 nog enkele bijeenkomsten gepland. Deze zijn door de coronamaatregelen geannuleerd waardoor er minder kosten zijn gemaakt.

€ 31.000,- Nota Plattelandsbeleid. Dit betreft de afhandeling van de subsidies uit de voormalige dorpshuizenregeling. De afrekening van subsidies heeft in een aantal gevallen tot lagere vaststelling geleid, waardoor er middelen vrijvallen.

€ 18.000,- Herbestemmingsregeling. Voor deze regeling zijn alle aanvragen afgehandeld en de beschikkingen verleend. De afrekeningen leiden soms tot lagere vaststellingen, waardoor er middelen vrijvallen.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Fries sportgala & sportprijzen
 • Friese sporten
 • Friese sporten Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Friese sporten Watersportvereniging Sneek Sneek-week
 • Friesland College CIOS
 • Grootschalige sportevenementen
 • Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling
 • Steunfunctie instelling St Sport Friesland
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Topsport Noord
 • WRO zaken inclusief windenergie
 • Structurele budgetten
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Bluezone
 • Breed corona budget
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Friese Meren Project projecten
 • Friese retailaanpak
 • Herbestemmingsregeling
 • Herstructurering woningvoorraad
 • Holwerd aan Zee
 • Huisartsenregeling
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Iepen Mienskipsfuns Eenzaamheidsinitiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Middel maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan Prijzengeld
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslan proceskosten
 • ISV III
 • Kansen in Kernen
 • Kansenfonds
 • Leerstoel bevolkingsdaling en leefbaarheid
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Procesgelden DOM's
 • Proceskosten IMF-regionale samenwerking
 • Regiodeal
 • Sociaal Beleid
 • Sociale leefbaarheid
 • Sport algemeen
 • Stimuleren flexwonen
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Zorgvoorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk fase 3
 • Deelproject Bildtdijken
 • European sport for all games
 • Kansen in Kernen
 • Leader/POP 3
 • MFA Lemstervaart
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Revitalisering monumentale binnenstad
 • Transformatie bedrijventerrein IJlsterkade
 • Reserves
 • Leader/POP 3
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Grootschalige sportevenementen
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Structurele budgetten
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Holwerd aan Zee
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Zwembad De Welle
 • Tijdelijke budgetten
 • Leader/POP 3
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 1.518
 • 16
 • 118
 • 46
 • 5
 • 25
 • 159
 • 1
 • 606
 • 618
 • 26
 • 23
 • 3.161
 • 1.527
 • 0
 • 0
 • 250
 • 235
 • 5.539
 • 0
 • 0
 • 652
 • 670
 • 271
 • 20
 • 205
 • 0
 • 2.039
 • 729
 • 0
 • 0
 • 146
 • 2.883
 • 0
 • 874
 • 0
 • 200
 • 13
 • 480
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 89
 • 0
 • 93
 • 0
 • 0
 • 0
 • 94
 • 246
 • 17.570
 • 1.260
 • 0
 • 0
 • 8
 • 0
 • 24
 • 70
 • 0
 • 0
 • 199
 • 1.560
 • 232
 • 232
 • 22.523
 • 0
 • 0
 • 0
 • 182
 • 0
 • 361
 • 200
 • 0
 • 743
 • 232
 • 232
 • 975
 • 21.548
 • Begroting 2020
 • 1.552
 • 17
 • 121
 • 47
 • 5
 • 26
 • 114
 • 56
 • 620
 • 632
 • 27
 • 110
 • 3.325
 • 2.958
 • 16
 • 450
 • 250
 • 207
 • 270
 • 462
 • 851
 • 638
 • 0
 • 593
 • 280
 • -347
 • 50
 • 2.366
 • 1.070
 • 1.740
 • 61
 • 100
 • 0
 • 3.036
 • 522
 • 13
 • 0
 • 239
 • 1.429
 • 0
 • 50
 • 0
 • 1.825
 • 393
 • 130
 • 153
 • 0
 • 54
 • 18
 • 451
 • 0
 • 20.326
 • -1.976
 • 101
 • 200
 • 8
 • -1.216
 • 3.743
 • 0
 • 93
 • 90
 • 50
 • 1.094
 • 0
 • 0
 • 24.745
 • 0
 • 0
 • 0
 • 170
 • 164
 • 0
 • 150
 • 500
 • 984
 • 0
 • 0
 • 984
 • 23.762
 • Rekening 2020
 • 1.552
 • 16
 • 81
 • 47
 • 5
 • 25
 • 54
 • 3
 • 620
 • 632
 • 27
 • 78
 • 3.139
 • 2.407
 • 16
 • 456
 • 250
 • 151
 • 270
 • 462
 • 167
 • 621
 • 0
 • 169
 • 303
 • 11
 • 50
 • 2.646
 • 1.034
 • 1.606
 • 41
 • 47
 • 0
 • 3.036
 • 538
 • 64
 • 0
 • 434
 • 1.398
 • 0
 • 50
 • 8
 • 962
 • 347
 • 400
 • 153
 • 30
 • 54
 • 18
 • 188
 • 0
 • 18.385
 • -530
 • 102
 • 108
 • 0
 • -1.216
 • 568
 • 0
 • 93
 • 90
 • 50
 • -735
 • 93
 • 93
 • 20.882
 • 9
 • 3
 • 12
 • 144
 • 0
 • 0
 • 150
 • 0
 • 294
 • 93
 • 93
 • 399
 • 20.483
 • Saldo 2020
 • 0
 • 1
 • 40
 • 0
 • 0
 • 1
 • 60
 • 52
 • 0
 • 0
 • 0
 • 32
 • 187
 • 551
 • 0
 • -6
 • 0
 • 56
 • 0
 • 0
 • 684
 • 18
 • 0
 • 424
 • -23
 • -359
 • 0
 • -280
 • 36
 • 134
 • 20
 • 53
 • 0
 • 0
 • -16
 • -51
 • 0
 • -195
 • 31
 • 0
 • 0
 • -8
 • 863
 • 46
 • -270
 • 0
 • -30
 • 0
 • 0
 • 264
 • 0
 • 1.941
 • -1.446
 • -2
 • 92
 • 8
 • 0
 • 3.176
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.829
 • -93
 • -93
 • 3.864
 • -9
 • -3
 • -12
 • 25
 • 164
 • 0
 • 0
 • 500
 • 689
 • -93
 • -93
 • 585
 • 3.279
Print deze pagina