Programma 2: Infrastructuur

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV). De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies;
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek;
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Resultaten bestuursakkoord
42. er is een toename van het aantal zero-emissie bussen;
43. het openbaar vervoer op het Friese platteland is in de nieuwe concessie minimaal gelijkwaardig aan het huidige;
44. er zijn afspraken over tijdwinst op bestaand spoor, waarbij we streven naar minimaal 30 minuten tijdwinst;
47. de concessieverlening voor de sprinterdiensten tussen Leeuwarden – Zwolle is gedecentraliseerd naar Fryslân;
48. er zijn afspraken over overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren naar Fryslân;
49. we houden regelmatig innovatieve tafels waarbij experts out of the box nadenken over sociale en technologische innovatie in het openbaar vervoer.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • In 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Dit betekent meer en nieuwe treinen.
 • Een belangrijk speerpunt in 2020 is de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.
  We betrekken hierbij de resultaten uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen. Dit alles krijgt zijn beslag in het programma van eisen van de nieuwe busconcessie.
 • Wij zetten op de versnelling van de spoorverbinding van Noord-Nederland met de Randstad, zowel over bestaand spoor als nieuwe spoor (Lelylijn). In dit verband zullen wij coalities vormen met de stakeholders.

Wat mag het kosten?

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Dit betekent meer en nieuwe treinen.
2 Een belangrijk speerpunt in 2020 is de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.
3 We betrekken hierbij de resultaten uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen. Dit alles krijgt zijn beslag in het programma van eisen van de nieuwe busconcessie.

Toelichting:

Naar verwachting zal de coronacrisis ook op langere termijn gevolgen hebben voor het openbaar vervoer. Wij gaan na welke betekenis dit moet hebben voor de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 13 december 2020 start de treinconcessie volgens de voorwaarden van de nieuwe concessie 100%
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen >28
Aanbesteding busconcessie 2022- ev. Vaststellen programma van Eisen PVE gereed
Versnelling over bestaand spoor Noorden-Randstad Afspraken met Rijk gemaakt over wijze en tijdsverloop versnelling Noorden-Randstad Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle In 2020 afspraken gemaakt net het Rijk betreffende overname sprinterdiensten Leeuwarden Zwolle Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening waddenveren Voor- en nadelen inzichtelijk - Plan van aanpak gereed 100%
Innovatieve tafels In 2020 organiseren we 2 bijeenkomsten 2

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Dit betekent meer en nieuwe treinen.
2 Een belangrijk speerpunt in 2020 is de aanbesteding van de nieuwe busconcessie.
3 We betrekken hierbij de resultaten uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen. Dit alles krijgt zijn beslag in het programma van eisen van de nieuwe busconcessie.

Toelichting:

Algemeen: De corona-maatregelen en het hierdoor veranderde reisgedrag hebben een grote impact op het openbaar vervoer. Afspraken die eerder zijn gemaakt met de Staten kunnen mogelijk niet gestand gedaan worden. Wij hebben te maken met grote onzekerheden. Deze betreffen ook de dekking van de kosten. Voor 2020 is door het Rijk een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen vervoerders voor 2020 het OV in stand houden op het afgesproken voorzieningenniveau. De vervoerders zijn daarbij akkoord gegaan met nemen van alsnog een verlies van -7 % tot -10 % over 2020. Voor 2021 is nog onduidelijk of er wederom een beschikbaarheidsvergoeding komt. Ook is voor 2021 is nog onduidelijk in hoeverre de reizigersaantallen (en opbrengsten) zich herstellen.

Door intensief overleg op landelijk niveau en met onze regionale partners werken we aan het verkleinen van de onzekerheid. In de begroting 2021 blijft dit echter een aandachtspunt bij het weerstandsvermogen. Wij zullen PS hierover separaat informeren; wij verwijzen ook naar de informatie die wij afzonderlijk aan PS hebben gezonden. Wij noemen onze brief van 24 maart 2020 nummer 01752153 en onze brief van juni 2020 nummer 01762542.

1. In december 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Vanwege Corona is de bouw van de nieuwe treinen echter vertraagd en deze zullen dan ook niet meer in 2020 instromen, maar op een later moment in 2021. Wel zal de dienstregeling zoals aangeboden worden uitgevoerd. Daarom staat tijd op oranje en beleid en geld op groen.

2. De huidige bus concessies eindigen in december 2022. Om dan een nieuwe vervoerder te hebben was volgens ideale planning nodig om in 2020 het programma van eisen definitief vast te stellen. In de huidige onzekere situatie is verder doorzetten van de aanbesteding echter zeer riskant, met een hoog risico op een slecht of geen aanbestedingsresultaat. Daarom is de aanbesteding tot nader order uitgesteld. Theoretisch is het op dit moment nog steeds mogelijk de deadline te halen, maar uit voorzorg is dit onderwerp met oranje aangegeven.

3. In het concept Programma van Eisen zijn de resultaten uit het bestuursakkoord opgenomen als gewenst te leveren dienst. Vanwege stopzetting van de huidige aanbesteding kan het concept PVE echter nog niet definitief worden vastgesteld. Het PvE behelst een vertaling van beleid uit de Nota van Uitgangspunten (NvU) waarin ook de resultaten uit het bestuursakkoord zijn opgenomen. De vraag is nog of het beleid moet worden aangepast n.a.v. de coronapandemie. Op dit moment zijn de gevolgen en wat voor impact dit op het openbaar Vervoer heeft nog niet voldoende duidelijk. Daarom staat ook deze op oranje.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 13 december 2020 start de treinconcessie volgens de voorwaarden van de nieuwe concessie 100%
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen >28
Aanbesteding busconcessie 2022- ev. Vaststellen programma van Eisen PVE gereed
Versnelling over bestaand spoor Noorden-Randstad Afspraken met Rijk gemaakt over wijze en tijdsverloop versnelling Noorden-Randstad Afspraken gemaakt
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle In 2020 afspraken gemaakt net het Rijk betreffende overname sprinterdiensten Leeuwarden Zwolle Afspraken gemaakt
Overdracht concessieverlening waddenveren Voor- en nadelen inzichtelijk. Plan van aanpak gereed 100%
Innovatieve tafels In 2020 organiseren we 2 bijeenkomsten 2

Toelichting:

Corona heeft op diverse resultaten/doelwaarden invloed, welke invloed dat exact is, is op dit moment nog niet te zeggen.

Op dit moment kunnen we er wel vanuit gaan dat:
– wat betreft de implementatie van de treinconcessie: de inzet van de nieuwe treinen is vertraagd, per eind 2020 zijn nog niet alle nieuwe treinen operationeel. De dienstregeling gaat wel van start conform het aanbod.
– wat betreft de aanbesteding van de bus concessie: de aanbesteding is tot nader order stopgezet en daarmee ook de vaststelling van het Programma van Eisen (PvE). Daarom staat deze op oranje. Het PvE behelst een vertaling van beleid uit de Nota van Uitgangspunten (NvU) waarin ook de resultaten uit het bestuursakkoord zijn opgenomen. De vraag is nog of het beleid moet worden aangepast n.a.v. de coronapandemie. Op dit moment zijn de gevolgen en de impact op het Openbaar Vervoer nog niet voldoende duidelijk.
– innovatieve tafels; fysieke bijeenkomsten zijn i.v.m. de coronapandemie beperkt mogelijk, wel heeft er een @North-bijeenkomst ( bijeenkomst ihkv autonoom vervoer) plaatsgevonden.
– Samen met de provincie Groningen en Arriva worden de mogelijkheden onderzocht om het openbaar treinvervoer te verduurzamen. Een geschikte optie is hiervoor brandstof Hydrotreated Vegetable Oil HVO (biodiesel) toe te passen in plaats van gewone diesel. Door middel van HVO kan CO2-reductie van circa 89% worden gerealiseerd. Dit zal via een proef in de periode van twee jaar worden gedaan te starten in september 2020. Na monitoring en evaluatie en op basis van de resultaten daarvan kan het vervolg worden bepaald. De proef bedraagt totaal € 623.000 welke kosten gelijkwaardig zullen worden verdeeld tussen de provincies Fryslân en Groningen. Voorgesteld wordt de bijdrage van € 311.500 voor € 261.500 te dekken uit de reserve BDU Brede Doel Uitkering (innovatieve middelen) en € 50.000 uit het ontwikkelbudget voor energie initiatieven.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV). De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en door ontwikkelen van OV-concessies;
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek;
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) OV;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.4 Openbaar vervoer

Toelichting:

Het tijdschema voor de aanbesteding van de nieuwe bus concessie is aangepast. Door corona is er momenteel onzekerheid of de gewenste resultaten binnen budget zijn te behalen.
De coronamaatregelen en het hierdoor veranderde reisgedrag hebben een grote impact gehad op het OV. Er is daardoor voornamelijk ingezet op het instandhouden van het OV. Voor 2020 is door het Rijk hiertoe een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar gesteld. Hiermee hebben vervoerders voor 2020 het OV in stand kunnen houden op het afgesproken voorzieningenniveau. De vervoerders zijn daarbij akkoord gegaan met het nemen van alsnog een verlies van -7 % tot -10 % over 2020.

Gedurende het jaar is PS hierover geïnformeerd via brieven.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2020 gaat de nieuwe treinconcessie van start. Dit betekent meer en nieuwe treinen.
2 Een belangrijk speerpunt in 2020 is de aanbesteding van de nieuwe bus concessie.
3 We betrekken hierbij de resultaten uit het bestuursakkoord. Er vindt besluitvorming plaats over de inhoudelijke richting met bijbehorende financiële middelen. Dit alles krijgt zijn beslag in het programma van eisen van de nieuwe bus concessie.

Toelichting:

1. In december 2020 is de nieuwe treinconcessie van start gegaan. Vanwege corona is de bouw en instroming van de door de concessiehouder toegezegde nieuwe treinen echter vertraagd. De nieuwe treinen zullen in 2021 instromen.
2. De huidige busconcessies eindigen in december 2022. Door corona is het verder doorzetten van de aanbesteding zeer riskant. Het risico op een slecht of geen aanbestedingsresultaat is door ons groot geacht. Daarom is in 2020 besloten de aanbesteding uit te stellen. Hierover bent u veelvuldig per brief geïnformeerd. Inmiddels wordt gewerkt aan een zogenaamde overbruggingsconcessie voor de periode 2023 en 2024.
3. In november 2019 is de Nota van Uitgangspunten busconcessie vastgesteld door PS waarbij de te behalen resultaten uit het bestuursakkoord zijn verwerkt. Op basis van de uitgangspunten is een concept PvE opgesteld. Vanwege stopzetting van de huidige aanbesteding is het concept PvE nog niet definitief vastgesteld en gepubliceerd. De verwachting is dat het beleid moet worden aangepast door corona. De impact en gevolgen voor lange termijn van corona op het OV zijn nog onzeker. Ook is het daarom de vraag of de huidige financiële middelen toereikend zijn om het huidige voorzieningenniveau op peil te houden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Implementatie treinconcessie 2020-2035 Per 13 december 2020 start de treinconcessie volgens de voorwaarden van de nieuwe concessie 100% 90%
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100% 100%
Verduurzaming OV Minimaal 28 elektrische bussen >28 28
Aanbesteding bus concessie 2022- ev. Vaststellen Programma van Eisen (PVE) PVE gereed 0%
Versnelling over bestaand spoor Noorden-Randstad Afspraken met Rijk gemaakt over wijze en tijdsverloop versnelling Noorden-Randstad Afspraken gemaakt 50%
Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle In 2020 afspraken gemaakt net het Rijk betreffende overname sprinterdiensten Leeuwarden Zwolle Afspraken gemaakt 50%
Overdracht concessieverlening waddenveren Voor- en nadelen inzichtelijk Plan van aanpak gereed 100% 100%
Innovatieve tafels In 2020 organiseren we 2 bijeenkomsten 2 2

Toelichting:

Implementatie treinconcessie 2020-2035
De implementatie van de treinconcessie is nog niet volledig gerealiseerd vanwege de latere instroming van treinen.

Kernen met openbaar vervoer
Omdat het Rijk voor 2020 een beschikbaarheidsvergoeding beschikbaar heeft gesteld voor vervoerders en omdat decentrale overheden hun exploitatiebijdragen in 2020 op niveau hebben gehouden, hebben vervoerders het voorzieningenniveau in stand kunnen houden.

Verduurzaming OV
Er rijden op dit moment 28 zero-emissie bussen.

Aanbesteding bus concessie 2022-ev
Het Programma van Eisen voor de aanbesteding bus concessie is gereed, maar vanwege corona nog niet definitief vastgesteld. De aanbesteding is uitgesteld.

Versnelling over bestaand spoor Noorden-Randstad
In de eerste helft van 2020 is het potentieonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat de Lelylijn leidt tot ca. 40 minuten reistijdwinst. In het BO-MIRT van november 2020 is met het Rijk afgesproken in 2021 een verdiepend vervolgonderzoek te starten, waarin de ministeries l&W, BZK en Noord-Nederland deze potentie in samenhang met de haalbaarheid van een bijpassende ruimtelijke ontwikkeling ten aanzien van wonen, werken, recreëren en bereikbaarheid verder in kaart brengen. Daarnaast loopt de lobby om de Lelylijn geagendeerd te krijgen bij het Rijk.

Decentralisatie sprinterdiensten Leeuwarden-Zwolle
In het BO-MIRT 2020 is afgesproken, dat in navolging van de afspraken uit het BO MIRT 2019 ten aanzien van decentralisatie van de sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle en de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal, het Rijk en provincie Fryslân gezamenlijk werken aan een samenhangend pakket van maatregelen voor de verbetering van het openbaar vervoer in Fryslân, voornamelijk gericht op de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle. Voor de provincie Fryslân is het investeren in infrastructurele maatregelen en het realiseren van een beter reizigersproduct, zonder extra financiële inzet van de provincie een randvoorwaarde.

Overdracht concessieverlening waddenveren
In 2020 zijn we samen met het Rijk verdergegaan met een traject dat is gericht op besluitvorming over de overname van de bevoegdheid tot concessieverlening voor de Waddenveren. Er is een plan van aanpak gemaakt en er wordt een intentieovereenkomst voorbereid, die in het eerste kwartaal van 2021 moet worden vastgesteld.

Innovatieve tafels
Fysieke bijeenkomsten zijn i.v.m. de coronacrisis beperkt mogelijk. In het kader van de busconcessie zijn er wel bijeenkomsten gehouden met onderwijskoepels.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 46.971
 • 43
 • 1.738
 • 0
 • 48.751
 • 1.771
 • 0
 • 1.771
 • 46.980
 • -226
 • 0
 • 46.755
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 51.957
 • 268
 • 1.708
 • 4.776
 • 58.709
 • 1.615
 • 4.776
 • 6.391
 • 52.318
 • 313
 • -51
 • 52.580
 • Rekening 2020
 • 50.429
 • 217
 • 30
 • 3.821
 • 54.497
 • 1.708
 • 3.821
 • 5.529
 • 48.968
 • 1.991
 • 0
 • 50.959
 • Saldo begroting en rekening
 • 1.527
 • 51
 • 1.678
 • 955
 • 4.211
 • -93
 • 955
 • 862
 • 3.349
 • -1.678
 • -51
 • 1.621

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 1,6 mln. op dit beleidsveld.

Structureel lasten
Per saldo is er een onderschrijding van € 1,6 mln. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten van € 1,5 mln. en hogere baten van € 0,1 mln. De lagere lasten bestaan uit meerwerk/additioneel vervoer (aanvullende ritten voor bijvoorbeeld drukkere periodes scholen, evenementen ed.) waar in de coronaperiode geen aanleiding voor was. In de coronaperiode is de reguliere dienstregeling in stand gebleven. De hoger bate heeft betrekking op hogere bijdrage van derden.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 51.000,- betreft een verplichting (Mobiliteitscentrale NO-Fryslân) die in een later jaar tot besteding komt. Het bedrag gaat daarmee via de reserve tijdelijke budgetten mee naar 2021.

Reserves/mutatie reserves
De lagere lasten van € 1,7 mln. hebben betrekking op de reserve BDU. Reden hiervoor is dat de vierde trein later is gaan rijden dan gepland.

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op de beschikbaarheidsvergoeding OV 2020, resterende middelen worden in 2021 uitgekeerd.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • IPO bijdrage
 • Openbaar vervoer
 • ROCOV
 • Structurele budgetten
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Decentralisatie uitkering Beter Benutten
 • Proef HVO biodiesel in treinconcessie
 • Tijdelijke budgetten
 • Openbaar vervoer
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Reserves
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Openbaar vervoer
 • Structurele budgetten
 • Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 321
 • 183
 • 46.427
 • 40
 • 46.971
 • 0
 • 43
 • 0
 • 43
 • 1.726
 • 12
 • 1.738
 • 0
 • 0
 • 48.751
 • 1.771
 • 1.771
 • 0
 • 0
 • 1.771
 • 46.980
 • Begroting 2020
 • 455
 • 287
 • 51.174
 • 40
 • 51.957
 • 51
 • 0
 • 217
 • 268
 • 1.708
 • 0
 • 1.708
 • 4.776
 • 4.776
 • 58.709
 • 1.615
 • 1.615
 • 4.776
 • 4.776
 • 6.391
 • 52.318
 • Rekening 2020
 • 321
 • 287
 • 49.782
 • 40
 • 50.429
 • 0
 • 0
 • 217
 • 217
 • 28
 • 2
 • 30
 • 3.821
 • 3.821
 • 54.497
 • 1.708
 • 1.708
 • 3.821
 • 3.821
 • 5.529
 • 48.968
 • Saldo 2020
 • 135
 • 0
 • 1.393
 • 0
 • 1.527
 • 51
 • 0
 • 0
 • 51
 • 1.680
 • -2
 • 1.678
 • 955
 • 955
 • 4.211
 • -93
 • -93
 • 955
 • 955
 • 862
 • 3.349
Print deze pagina