Programma 1: Bestuur

1.4 Kwaliteit bestuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Kwaliteit provinciaal bestuur
Als (provinciale) overheid willen we een goed functionerende bestuurslaag zijn. Dat zit enerzijds in een aantal bijna ‘eeuwige’ waarden: betrouwbaarheid, rechtmatigheid, onpartijdigheid. Die streven we onder andere na in de manier waarop we samenwerken en opereren ten aanzien van besluitvorming en de behandeling van bezwaren daartegen.

Daarnaast houdt kwalitatief goed besturen ook in het vermogen tot vernieuwing en aanpassing. De maatschappij verandert, en onze rol zou daarmee ook moeten veranderen. Ook willen we ‘ontregelen’: bureaucratie en overbodige regels verminderen of minimaal vereenvoudigen.

Kwaliteit lokaal bestuur
Naast de verantwoordelijkheid voor ons eigen functioneren als bestuur heeft de provincie als kerntaak om toe te zien op de kwaliteit van het Friese lokaal bestuur. Het doel daarbij is het bevorderen van duurzaam financieel gezonde en bestuurskrachtige Friese gemeenten. Daarbij natuurlijk vanuit het uitgangspunt dat gemeenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun bestuurskwaliteit. Waar mogelijk willen we ook kijken waar we gezamenlijk met gemeenten tot modernisering van het Friese bestuur kunnen komen. Binnen deze kerntaak valt ook het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en weerbaarheid. Hiertoe willen wij inzetten op het vergroten van de bewustwording van de risico’s van ondermijnende criminaliteit ten aanzien van het Friese Openbaar bestuur als geheel.
In het Interbestuurlijk programma hebben Rijk, IPO en VNG afgesproken dat samen gewerkt wordt aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend is bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

 • We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân.
 • We houden interbestuurlijk toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren. Per toezichtdomein voeren wij risicoanalyse uit, waardoor de huidige situatie wordt vastgelegd
 • We voeren periodiek (ambtelijk en bestuurlijk) overleg met gemeenten, waarbij we spreken over de financiële positie en de ontwikkelingen op het terrein van intergemeentelijke samenwerking.
 • Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang.

Wat mag het kosten?

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân.
2 We houden interbestuurlijk toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren. Per toezichtdomein voeren wij risicoanalyse uit, waardoor de huidige situatie wordt vastgelegd
3 We voeren periodiek (ambtelijk en bestuurlijk) overleg met gemeenten, waarbij we spreken over de financiële positie en de ontwikkelingen op het terrein van intergemeentelijke samenwerking.
4 Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang.

Toelichting:

Jaarlijks wordt vanuit de rol van financieel toezicht een bezoek gebracht aan alle Friese gemeenten. Door het coronavirus is het nu niet mogelijk om deze bezoeken af te leggen. Uiteraard wordt de financiële situatie van de gemeenten die we met aandacht of intensief volgen, wel gevolgd door o.a. telefonisch contact.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving omtrent herindelings- en intergemeentelijke samenwerkingstrajecten, en bij het bevorderen van de weerbaarheid van het Friese openbaar bestuur 3 gemeenten
Interbestuurlijk toezicht Met de helft van de Friese gemeenten afspraken maken over maatwerktoezicht. 9 gemeenten

Toelichting:

In 2020 gaan we binnen het interbestuurlijk toezicht toewerken naar maatwerktoezicht. Deze vernieuwing brengt een andere werkwijze en andere werkzaamheden met zich mee. Mede hierdoor en door organisatorische knelpunten gaan we de doelwaarde van 9 gemeenten niet halen.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân.
2 We houden interbestuurlijk toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren. Per toezichtdomein voeren wij risicoanalyse uit, waardoor de huidige situatie wordt vastgelegd
3 We voeren periodiek (ambtelijk en bestuurlijk) overleg met gemeenten, waarbij we spreken over de financiële positie en de ontwikkelingen op het terrein van intergemeentelijke samenwerking.
4 Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang.

Toelichting:

Jaarlijks wordt vanuit de rol van financieel toezicht een bezoek gebracht aan alle Friese gemeenten. Door het coronavirus is het nu niet mogelijk om deze bezoeken af te leggen. Uiteraard wordt de financiële situatie van de gemeenten die we met aandacht of intensief volgen, wel gevolgd door o.a. telefonisch en digitaal contact. Binnen het interbestuurlijk werken we toe naar maatwerktoezicht. Deze vernieuwing brengt een andere werkwijze en andere werkzaamheden met zich mee. Mede hierdoor en door organisatorische knelpunten verloopt de implementatie moeizaam.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving omtrent herindelings- en intergemeentelijke samenwerkingstrajecten, en bij het bevorderen van de weerbaarheid van het Friese openbaar bestuur 3 gemeenten
Interbestuurlijk toezicht Met de helft van de Friese gemeenten afspraken maken over maatwerktoezicht. 9 gemeenten

Toelichting:

In 2020 werken we binnen het interbestuurlijk toezicht toe naar maatwerktoezicht. Deze vernieuwing brengt een andere werkwijze en andere werkzaamheden met zich mee. Mede hierdoor en door organisatorische knelpunten gaan we de doelwaarde van 9 gemeenten niet halen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Kwaliteit provinciaal bestuur
Als (provinciale) overheid willen we een goed functionerende bestuurslaag zijn. Dat zit enerzijds in een aantal bijna ‘eeuwige’ waarden: betrouwbaarheid, rechtmatigheid, onpartijdigheid. Die streven we onder andere na in de manier waarop we samenwerken en opereren ten aanzien van besluitvorming en de behandeling van bezwaren daartegen.

Daarnaast houdt kwalitatief goed besturen ook in het vermogen tot vernieuwing en aanpassing. De maatschappij verandert, en onze rol zou daarmee ook moeten veranderen. Ook willen we ‘ontregelen’: bureaucratie en overbodige regels verminderen of minimaal vereenvoudigen.

Kwaliteit lokaal bestuur
Naast de verantwoordelijkheid voor ons eigen functioneren als bestuur heeft de provincie als kerntaak om toe te zien op de kwaliteit van het Friese lokaal bestuur. Het doel daarbij is het bevorderen van duurzaam financieel gezonde en bestuurskrachtige Friese gemeenten. Daarbij natuurlijk vanuit het uitgangspunt dat gemeenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun bestuurskwaliteit. De coronacrisis kan ertoe leiden dat gemeenten in financiële problemen komen, daar waar de financiële positie van menig gemeente toch al enorm onder druk staat. De economische crisis die volgt zal naar verwachting meerjarig een nog grotere wissel trekken op de financiële positie van gemeenten, waarmee ook de bestuurskracht (verder) onder druk komt te staan. Dit is enerzijds van belang voor de provincie vanuit onze wettelijke rol als financieel toezichthouder en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van lokaal bestuur, maar anderzijds ook voor de provincie als mede-investeerder in maatschappelijke opgaven vanuit hun eigen programma’s, zeker ook in het licht van de grote transitie-opgaven.

Waar mogelijk willen we ook kijken waar we gezamenlijk met gemeenten tot modernisering van het Friese bestuur kunnen komen. Binnen deze kerntaak valt ook het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en weerbaarheid. Hiertoe willen wij inzetten op het vergroten van de bewustwording van de risico’s van ondermijnende criminaliteit ten aanzien van het Friese openbaar bestuur als geheel.

In het Interbestuurlijk programma hebben Rijk, IPO en VNG afgesproken dat samengewerkt wordt aan vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht, zodat het toezicht zo effectief mogelijk is en passend is bij een gezamenlijke aanpak van maatschappelijke opgaven.
Met het oog op de naderende verkiezingen voor de Tweede Kamer hebben deze partijen de afgelopen periode gewerkt aan een aantal producten om de inzet voor een volgende kabinetsperiode te formuleren. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke hoofdboodschap ‘krachtig groen herstel van Nederland’ van UvW/VNG/IPO, alsmede tot de gezamenlijke uitwerking daarvan in een aantal kernboodschappen van UvW/VNG/IPO.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.4 Kwaliteit bestuur

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân.
2 We houden interbestuurlijk toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren. Per toezichtdomein voeren wij risicoanalyse uit, waardoor de huidige situatie wordt vastgelegd
3 We voeren periodiek (ambtelijk en bestuurlijk) overleg met gemeenten, waarbij we spreken over de financiële positie en de ontwikkelingen op het terrein van intergemeentelijke samenwerking.
4 Tevens hebben wij periodiek overleg met het bestuur van de vereniging van Friese Gemeenten (VFG) over zaken van gemeenschappelijk belang.

Toelichting:

2. Begin 2020 is maatwerktoezicht risicogericht doorgenomen met gemeenten en Wetterskip.
Deze vernieuwing brengt een andere werkwijze en andere werkzaamheden met zich mee. Door een noodzakelijke herprioritering van taken is de verdere uitwerking van IBT pas in december weer opgepakt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Realisatie 2020
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving omtrent herindelings- en intergemeentelijke samenwerkingstrajecten, en bij het bevorderen van de weerbaarheid van het Friese openbaar bestuur 3 gemeenten 4 gemeenten
Interbestuurlijk toezicht Met de helft van de Friese gemeenten afspraken maken over maatwerktoezicht. 9 gemeenten 0 gemeenten

Toelichting:

Interbestuurlijk toezicht
De toelichting op het niet behalen van deze doelwaarde staat hierboven.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 50
 • 50
 • 0
 • 50
 • 50
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 201
 • 201
 • 0
 • 201
 • 201
 • Rekening 2020
 • 202
 • 202
 • 0
 • 202
 • 202
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • IPO bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 50
 • 50
 • 50
 • 0
 • 50
 • Begroting 2020
 • 201
 • 201
 • 201
 • 0
 • 201
 • Rekening 2020
 • 202
 • 202
 • 202
 • 0
 • 202
 • Saldo 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Print deze pagina