Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning Arno Brok

Begroting

Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur.

Samenwerking is een centrale term in de manier waarop wij met andere overheden en de Friese maatschappij willen omgaan. We dragen bij aan een situatie waarin samenwerking de norm is voor de omgang tussen overheden en maatschappij, en tussen overheden onderling. Om effectief te kunnen samenwerken is ook vernieuwing nodig, in onze omgang met anderen, maar ook in onze eigen werkprocessen (en houding).

Vastgestelde beleidsnotities

Nota samenwerkingsrelaties
Nota interbestuurlijk toezicht
Beleidsbrief Recht om uit te dagen

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
Gezamenlijke belangenbehartiging van provincies in algemene overheidsaangelegenheden en kennisuitwisseling. In het bestuursakkoord zijn uitspraken gedaan over zichtbaarheid en aanwezigheid van de provincie. Op landelijk niveau heeft het IPO daarbij een nadrukkelijke rol, o.a. tot uitdrukking komend in het zgn. Kompas 2020. Onderdeel van IPO is ook het kantoor BIJ12, die onder andere de PAS-maatregelen en het Faunafonds voor de provincies regelt.

Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
Gezamenlijke huisvesting van de provincies en het IPO in Brussel ter verdediging van de Europese belangen van de Nederlandse provincies.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en behartiging van de economische belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel. Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’.

Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
De NRK is op grond van de WGR een gemeenschappelijk orgaan van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en heeft als taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies gevoerdebestuur.

Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
Het Waddenfonds subsidieert niet-reguliere investeringen gericht op 4 doelen:
•  versterken natuur- en landschapswaarden,
•  wegnemen externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
•  duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
•  ontwikkelen duurzame kennishuishouding.

Regiecollege Waddengebied (RCW)
Overlegplatform voor een evenwichtige ontwikkeling van het waddengebied: ‘gezamenlijk goed bestuur voor het waddengebied’. Het resultaat van de besprekingen wordt door de leden gebruikt voor de oordeelsvorming binnen de eigen organisatie en achterban. Het RCW gaat in 2020 over in een Omgevingsberaad Wadden (OBW). Het OBW is een van de drie onderdelen van een nieuwe governance voor het Waddengebied. De andere twee onderdelen zijn: een Bestuurlijk Overleg Wadden en de Beheerautoriteit.

Met het OBW wordt een platform gecreëerd waar gestructureerd discussies over het Waddengebied kunnen worden geïnitieerd en gevoerd, alsook informatie uitgewisseld. Gebruikers, maatschappelijke organisaties en de Waddenacademie worden uitgenodigd om aan dit beraad deel te nemen. Rijk en regionale overheden gebruiken het OBW voor het bespreken en toetsen van beleidsvoorstellen. De heer Brok, Commissaris van de Koning van Fryslân en huidige voorzitter van RCW, neemt in zijn functie als rijksheer het voorzitterschap van het OBW én het vice-voorzitterschap van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied op zich, zodat de connectie tussen beide overleggen goed geborgd is.

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.535
 • 202
 • 36.737
 • 569
 • 0
 • 569
 • 36.167
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -87
 • 0
 • -87
 • 0
 • 0
 • 0
 • -87
 • Realisatie per 1-4
 • 9.416
 • 143
 • 9.559
 • 13
 • 0
 • 13
 • 9.546
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 20.121
 • 0
 • 20.121
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.121
 • Saldo
 • 6.910
 • 59
 • 6.969
 • 556
 • 0
 • 556
 • 6.413

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 35.623
 • 261
 • 651
 • 36.535
 • 202
 • 202
 • 36.737
 • 309
 • 261
 • 0
 • 569
 • 0
 • 0
 • 569
 • 36.167
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 488
 • -576
 • -87
 • -87
 • -87
 • Realisatie per 1-4
 • 9.327
 • 70
 • 19
 • 9.416
 • 143
 • 143
 • 9.559
 • 13
 • 0
 • 0
 • 13
 • 0
 • 0
 • 13
 • 9.546
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 20.121
 • 0
 • 0
 • 20.121
 • 0
 • 0
 • 20.121
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.121
 • Saldo
 • 6.662
 • 191
 • 57
 • 6.910
 • 59
 • 59
 • 6.969
 • 296
 • 261
 • 0
 • 556
 • 0
 • 0
 • 556
 • 6.413

Voorstel begrotingswijzigingen

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.548
 • 202
 • 36.750
 • 640
 • 0
 • 640
 • 36.109
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 70
 • 0
 • 70
 • 0
 • 0
 • 0
 • 70
 • Realisatie per 1-9
 • 24.403
 • 143
 • 24.546
 • 275
 • 0
 • 275
 • 24.271
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 8.940
 • 0
 • 8.940
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.940
 • Saldo
 • 3.275
 • 59
 • 3.334
 • 366
 • 0
 • 366
 • 2.968

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 36.140
 • 332
 • 76
 • 36.548
 • 202
 • 202
 • 36.750
 • 309
 • 332
 • 0
 • 640
 • 0
 • 0
 • 640
 • 36.109
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 70
 • 0
 • 0
 • 70
 • 0
 • 0
 • 70
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 70
 • Realisatie per 1-9-
 • 24.220
 • 132
 • 51
 • 24.403
 • 143
 • 143
 • 24.546
 • 25
 • 250
 • 0
 • 275
 • 0
 • 0
 • 275
 • 24.271
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 8.940
 • 0
 • 0
 • 8.940
 • 0
 • 0
 • 8.940
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.940
 • Saldo
 • 3.050
 • 200
 • 25
 • 3.275
 • 59
 • 59
 • 3.334
 • 284
 • 82
 • 0
 • 366
 • 0
 • 0
 • 366
 • 2.968

Voorstel begrotingswijzigingen

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partijen leverden een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van dit jaarverslag.

 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
 • Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
 • Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
 • Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
 • Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
 • Omgevingsberaad Waddengebied (OBW)

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
1.2 Gedeputeerde Staten
1.3 Commissaris van de Koning als rijksorgaan
1.4 Kwaliteit bestuur
1.5 Bestuurlijke samenwerking

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 37.832
 • 750
 • 37.082
 • 165
 • 37.247
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 36.819
 • 640
 • 36.179
 • -50
 • 36.129
 • Rekening 2020
 • 36.587
 • 674
 • 35.913
 • 65
 • 35.978
 • Saldo begroting en rekening
 • 232
 • -33
 • 266
 • -115
 • 150

Toelichting:

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Kwaliteit bestuur
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Kwaliteit bestuur
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2019
 • 3.696
 • 2.809
 • 301
 • 50
 • 30.976
 • 37.832
 • 180
 • 19
 • 0
 • 0
 • 551
 • 750
 • 37.082
 • Begroting 2020
 • 3.631
 • 1.806
 • 299
 • 201
 • 30.882
 • 36.819
 • 17
 • 5
 • 0
 • 0
 • 619
 • 640
 • 36.179
 • Rekening 2020
 • 3.608
 • 1.832
 • 319
 • 202
 • 30.627
 • 36.587
 • 187
 • 1
 • 0
 • 0
 • 486
 • 674
 • 35.913
 • Saldo 2020
 • 24
 • -26
 • -19
 • 0
 • 255
 • 232
 • -170
 • 3
 • 0
 • 0
 • 133
 • -33
 • 266

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Fractieondersteuning
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 160
 • 160
 • toevoeging
 • 115
 • 115
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2020
 • 276
 • 276

Toelichting:

Reserve fractieondersteuning
Fracties hebben personeel in vaste dienst en in tijdelijke dienst (voor de duur van een Statenperiode). Na de verkiezingen komt het voor dat er in de nieuwe samenstelling van PS fracties niet meer terugkomen of een veel kleinere fractie hebben. De hoogte van de subsidie is gekoppeld aan de grootte van de fractie. Sommige fracties hebben dan niet meer voldoende budget om (al) het fractiepersoneel in dienst te houden. De fractiemedewerkers hebben dan recht op ontslagvergoeding of transitievergoeding. Een aantal jaren geleden is besloten om de hoogte van de reserves, die fracties zelf mogen aanhouden, in te perken. Om te voorkomen dat fracties in de financiële problemen komen als er na verkiezingen personeel ontslagen moet worden, worden middelen die niet benut worden voor fractieondersteuning in een reserve gezet. Daarmee kunnen na de verkiezingen eventuele ontslagvergoedingen of transitievergoedingen betaald worden. Na de verkiezingen valt het niet benutte deel van de reserve weer vrij in de algemene reserve.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 8.506
 • 8.506
 • toevoeging
 • 141
 • 141
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2020
 • 8.647
 • 8.647

Toelichting:

Voorziening Waardeoverdracht pensioenen GS leden
Dit betreft de voorziening voor pensioenen van (voormalige) GS-leden.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP RCW diverse reserveringen
 • OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2020
 • 27
 • 39
 • 67
 • toevoeging
 • 127
 • 4
 • 131
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • 0
 • Stand per 31-12-2020
 • 154
 • 43
 • 198

Toelichting:

OP RCW diverse reserveringen
De provincie Fryslân is de kassier voor de Regie Commissie Wadden waar naast Fryslân ook Groningen, Noord-Holland, de waddengemeenten, waterschappen en het Rijk deelnemen.

OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
De provincie Fryslân is tevens de kassier voor het Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies waar naast Fryslân ook Groningen en Noord-Holland deelnemen.

Print deze pagina