Paragraaf Bedrijfsvoering

Tweede bestuursrapportage

1.  Ontwikkeling organisatie

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De organisatie werkt opgavengestuurd

Toelichting:

Het opgavegestuurde werken is ingevoerd en wordt verder doorontwikkeld. Dit vergt tijd. De wijze waarop dit gebeurt is opgenomen in het organisatieplan en binnen de kaders van het strategisch personeelsbeleid. De afgelopen periode zijn de ambities uit het bestuursakkoord vertaald naar de opgaven. Een deel daarvan komt de komende periode terug in de Staten in de vorm van startnotities en beleidsstukken.

Financieel vertaald geeft dit over 2020 het volgende beeld. Hoeveel middelen zijn beschikbaar voor personeel en middelen en hoe zijn die verdeeld. Onder de tabel staat een toelichting en we gaan hier uitgebreider op in in de rest van de paragraaf.

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • Capaciteitsbudget
 • salarissen*
 • inhuur*
 • subtotaal
 • overige lasten capaciteit*
 • overig
 • totaal mensen
 • Middelen
 • middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • mensen*
 • mensen overig
 • middelen*
 • subtotaal
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • mensen*
 • mensen overig
 • middelen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • *) gekoppeld aan de reserve capaciteit
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 59.827
 • 10.206
 • 70.033
 • 1.405
 • 2.942
 • 74.380
 • 17.863
 • 92.243
 • -10.973
 • -535
 • -4.666
 • -16.174
 • 76.069
 • 2.021
 • 87
 • 226
 • 2.334
 • 73.735
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 205
 • 205
 • 0
 • 0
 • 205
 • -489
 • -284
 • -70
 • 0
 • 0
 • -70
 • -354
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -354
 • Realisatie per 1-9
 • 39.448
 • 8.277
 • 47.724
 • 469
 • 1.649
 • 49.841
 • 10.252
 • 60.093
 • -3.717
 • -351
 • -2.027
 • -6.095
 • 53.998
 • 755
 • 256
 • 229
 • 1.241
 • 52.758
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 0
 • 5.740
 • 5.740
 • 110
 • 177
 • 6.027
 • 2.432
 • 8.459
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.459
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.459
 • Saldo
 • 20.379
 • -3.606
 • 16.774
 • 826
 • 1.116
 • 18.716
 • 4.690
 • 23.406
 • -7.326
 • -183
 • -2.639
 • -10.149
 • 13.257
 • 1.266
 • -169
 • -3
 • 1.093
 • 12.164

Toelichting:

Het capaciteitsbudget was bij de begroting 2020 begroot op € 64,9 mln. Daarin zaten ook overige lasten, die in bovenstaand schema afzonderlijk zijn begroot. Corrigeren we de begroting hierop, dan was het capaciteitsbudget bij de begroting 2020 begroot op € 63,3 mln. Het verschil met de raming (€ 70,0 mln.) zoals die nu is opgenomen in deze 2e bestuursrapportage is € 6,7 mln. Dit laat zich verklaren door de besluiten die tussentijds genomen zijn bij bijvoorbeeld de bestuursrapportages of afzonderlijke PS-besluiten. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld extra capaciteit voor investeringskader Waddengebied, uitvoering taken FUMO (2e berap 2019), inrichten taskforce PAS (PS dec. 2019), capaciteit  voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid BIO en info security (1e berap 2020), enzovoort. Daarnaast zijn er nieuwe projecten geraamd inclusief personele dekking. Voorbeelden zijn infrastructurele projecten (1,9 mln) en bijdragen van derden voor projecten/taken als de RES economie, Friese taal, Landbouw regiodeals, Waddenfonds, Interreg en Bodemconvenant.

Op basis van opgenomen verplichtingen en prognoses verwachten we qua inhuur en bezetting hoger uit te komen dan begroot. Zoals in programma 6 is aangegeven voorzien wij ook een hogere bezetting qua medewerkers dan wij eerder hadden voorzien. In programma 6 wordt dit nader toegelicht. Daarnaast komt een voorziene dekking m.b.t. de stikstof-problematiek van € 1 miljoen dit jaar niet binnen. Onderhandelingen hierover voor de volgende jaren vinden nog plaats.

Bij het vaststellen van de begroting 2020 hebben Provinciale Staten de reserve capaciteitsbudget ingesteld voor vier jaar (2019-2023). Bij de jaarrekening wordt deze reserve gepresenteerd en in bovenstaande tabel zijn de posten met een * aangemerkt die verrekend worden met die reserve. Deze reserve maakt het mogelijk om budgetten naar voren te halen of naar achteren te schuiven als dat nodig is om te innoveren of in te spelen op onverwachte ontwikkelingen en de uitwerking (tempo) van de ambities uit het bestuursakkoord. Bij de jaarrekening 2019 is een reserve gepresenteerd van € 5,1 mln. We verwachten aan het einde van het jaar een deel van de reserve te benutten voor de inzet van capaciteit in dit jaar.

2. Mensen

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Doorontwikkelen en uitvoeren strategische personeelsplanning SPP (kwantitatief en kwalitatief).
2 Herijken SPP op basis van coalitieakkoord 2020-2024

Toelichting:

1. Binnen de organisatie zijn de ontwikkelingen, analyses en geplande maatregelen in het kader van SPP opgenomen in een notitie SPP. De uitvoering is gestart. Op verzoek van PS is een aanvulling gemaakt op de notitie Strategisch personeelsbeleid die PS in november 2018 hebben vastgesteld. Dit stuk is op 23 september in PS behandeld en vastgesteld. We zullen dit vertalen naar deze paragraaf in de komende Planning en Control documenten.
2. De ambities uit het bestuursakkoord zijn zowel kwantitatief als kwalitatief vertaald naar de organisatie. De capaciteitstoedeling voor 2020 is vastgesteld. De meerjarige capaciteitstoedeling voor 2021-2023 wordt in het 4e kwartaal in 2020 vastgesteld.

Flexibele schil
Bij de behandeling van het voorstel strategisch personeelsbeleid in PS op 23 september is gevraagd om een overzicht op te nemen van ‘niet eigen personeel’. Dat overzicht staat hieronder

Uitsplitsing flexibele schil / inhuur *)

 • Stages 2020 stand tot 1 sept. 2020
 • HBO
 • MBO
 • totaal
 • gem. duur stage 6 maanden
 • Diensten & inleen netwerk, peildatum 1 sept. 2020
 • Diensten/mantelcontract
 • Externe Dienstverlening (afd.I&A)
 • Inleen via netwerk
 • subtotaal diensten en inleen netwerk
 • Inhuur peildatum 1 sept. 2020
 • Pay-roll kracht
 • Uitzendkracht
 • Zelfstandige zonder personeel (ZZP)
 • subtotaal  inhuur
 • aantal
 •           19
 •           11
 •           30
 • 93
 • 19
 • 10
 • 122
 • 33
 • 132
 • 32
 • 197
*) bron: Workforce/personeelsadministratie

3. Informatie en huisvesting

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Aansluiten informatievoorziening op omgevingswet.
2 Elektronische dienstverlening en data uitwisseling mei de Mienskip
3 Borgen informatieveiligheid en privacy door voortdurende risicoanalyse en passende beveiligingsmaatregelen
4 Werkplekanalyse Provinsjehûs gericht op inrichten opgave gestuurd werken
5 Meer openstellen Provinsjehûs voor interactie met- en gebruik door de Mienskip

Toelichting:

1. De aansluitingen in het kader van de omgevingswet kunnen gerealiseerd worden als vanuit het ministerie van BZK de standaarden worden opgeleverd. Dat loopt vertraging op. Daarbij heeft het ministerie van BZK de invoering van de wet met 1 jaar uitgesteld.
2. Via het samenwerkingsverband DataFryslân wordt informatie gedeeld en worden innovatieve projecten gedraaid. De financiering van DataFryslân is tot eind 2020 voor elkaar. De deelnemers van DataFryslân (7 stuks waaronder de provincie) zijn in overleg over het verdienmodel en de (hoogte van) de financiering voor het komende jaar.
3. Het informatieveiligheidsbeleid is geactualiseerd. Het stuk wordt nog dit jaar ter vaststelling aan GS aangeboden. In de capaciteit op het gebied van security en cyber weerbaarheid is een tekort ontstaan door toenemende dreiging en wetgeving. Inmiddels is de werving van een security specialist gestart.

4. Financiën

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Beter vergelijkbaar maken van de baten en lasten van overheden
2 Het transparanter maken van de toelichting op de bedrijfsvoeringskosten

Toedeling bedrijfsvoeringskosten aan de BBV taakvelden
Voor Provinciale Staten is het van belang om te weten wat de inzet van personeel is op de verschillende beleidsthema’s. Daarvoor is onderstaand overzicht opgenomen waar naast de beleidsprogramma’s ook de overhead apart is opgenomen. Deze laatste mag vanaf 2017 niet meer toegerekend worden aan de programma’s. Overhead wordt hierbij als volgt gedefinieerd: ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Enige uitzondering hierop is de toerekening van overhead aan te activeren investeringen, deze mag nog wel rechtstreeks plaatsvinden.

Het nieuwe BBV heeft als één van de uitgangspunten dat de baten en lasten van overheden onderling beter vergelijkbaar moeten zijn waarmee benchmarks worden vergemakkelijkt. Onderdeel van deze transparantie is het opnemen van de toedeling van de bedrijfsvoeringskosten aan de zogeheten ‘taakvelden’ binnen de Informatie voor derden (IV3) die elke overheid moet aanleveren bij het CBS. De verdeling in de 1e berap op begrotingsbasis was nog niet volgens de toerekening capaciteit, inmiddels is dit aangepast. De verdeling betreft niet alleen programma 6 Bedrijfsvoering maar ook enkele doorbelastingen naar andere programma’s, voorzieningen en investeringen.  Hierbij blijft het voor de Staten inzichtelijk, omdat deze taakvelden aansluiten bij de diverse beleidsthema’s.

Begroting en realisatie per taakveld BBV

 • Exploitatie - lasten - bedragen x € 1.000,-
 • Bestuur
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Milieu
 • Natuur
 • Regionale economie
 • Cultuur en maatschappij
 • Ruimte
 • Investeringen
 • Onderhanden werk inrichtingsgebieden
 • Voorzieningen
 • Overhead
 • Saldo bedrijfsvoeringskosten
 • begroting 2020
 • 3.697
 • 17.427
 • 2.895
 • 3.461
 • 4.132
 • 5.585
 • 4.377
 • 4.079
 • 7.503
 • 477
 • 285
 • 38.326
 • 92.243
 • realisatie 2020
 • 815
 • 3.705
 • 1.779
 • 1.513
 • 1.999
 • 2.840
 • 3.175
 • 2.317
 • 3.134
 • 235
 • 129
 • 38.453
 • 60.093

5. Opvolging aanbevelingen

Over de opvolging van de aanbevelingen van de noordelijke rekenkamer, de accountant en de afdeling Concerncontrol wordt bij de bestuursrapportages gerapporteerd.
In onderstaande tabel is het aantal aanbevelingen weergegeven per 1 september 2020. Het overzicht waar u verantwoordelijk voor bent is toegevoegd in bijlage V. Wanneer u daarmee instemt dan worden deze als daadwerkelijk afgehandeld beschouwd.

 • Bron
 • Noordelijke Rekenkamer
 • Accountant
 • Totaal
 • PS
 • PS
 • Openstaand 02/04/2019
 • 1
 • 6
 • 7
 • Nieuw
 • 3
 • 8
 • 11
 • Voorstel Afgehandeld 2e berap 2020
 • 0
 • 1
 • 1
 • Openstaand 14/08/2020
 • 4
 • 13
 • 17
Print deze pagina