Inleiding

Tweede bestuursrapportage

In deze tweede bestuursrapportage van 2020 leggen wij verantwoording af door het schetsen van de ontwikkelingen en het geven van inzicht in de voortgang van het beleid na vaststelling van de begroting 2020.

In navolging op de begroting 2020 wordt deze bestuursrapportage opgenomen in de digitale omgeving van 2020. Net als bij de begroting 2020 hebben Statenleden nu ook bij de bestuursrapportage de mogelijkheid om teksten te markeren, aantekeningen te maken en die met elkaar te delen.

We leveren veel inspanningen om de gewenste resultaten, zoals opgenomen in de begroting 2020, te realiseren. We liggen voor het merendeel op koers.

Er worden in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen/begrotingswijzigingen ingediend die ten gunste (+) dan wel ten laste (-/-) van het begrotingssaldo komen. Voor de jaren 2020 t/m 2024 worden per saldo de volgende bedragen aan het begrotingssaldo toegevoegd c.q. onttrokken (x € 1 miljoen).

2020                2021                2022                2023                2024
6,2                   -1,0                 -0,7                 -0,6                  -0,5

Bovenstaande toevoegingen en onttrekkingen aan het begrotingssaldo betreffen zowel de begrotingswijzigingen PS als begrotingswijzigingen onder mandaat GS.

Voor een nadere toelichting op de PS-begrotingswijzigingen wordt verwezen naar bijlage I “Begrotingswijzigingen PS”, zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage. Naast de begrotingswijzigingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo, zijn in deze bijlage ook de overige begrotingswijzigingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld voorstellen tot aanpassing van het bestedingsritme tijdelijke budgetten.

Naast de begrotingswijzigingen PS zijn ook een aantal wijzigingen onder het mandaat van GS verwerkt. Een begrotingswijziging betreft de aanpassing van de rente toerekening en de rendementsverrekening. De wijzigingen onder mandaat GS worden nader toegelicht in paragraaf 5.2.

 

Print deze pagina