Trends Staat van Fryslân

Jaarstukken

De Staat van Fryslân (maart 2019) geeft via feitelijke beschrijvingen en illustraties inzicht in de maatschappelijke context waarbinnen we als provincie opereren. De onderwerpen zijn ingedeeld naar provinciale kerntaken. Met de Staat van Fryslân wordt een momentopname geschetst van hoe het er in Fryslân begin 2019 voor staat. Er wordt momenteel door de dienst gewerkt aan een actueel beeld met als doel om de Staat van Fryslân dan ook frequent te vernieuwen (minimaal jaarlijks, maar voor sommige onderwerpen nog frequenter). De Staat van Fryslân biedt dan de praktische achtergrondinformatie voor het politiek-bestuurlijk besluitvormingsproces. Koppeling aan de P&C-cyclus wordt daarbij ook verkend.

In voorliggend hoofdstuk zijn enkele thema’s actueel in beeld gebracht. Ook vindt u actuele inzichten in de onlangs toegezonden Tussenbalans van het Bestuursakkoord. Daarnaast biedt ook het onderdeel cijfers en kaarten op de provinciale website relevante cijfers en kaartbeelden. Hier vind u gedetailleerde en interactieve provinciale kaarten, een databank met cijfers en onderzoeksrapporten en dashboards met een visueel en interactief overzicht van cijfers en trends.

Print deze pagina