Provinciebestuur en organisatie

Jaarstukken

Samenstelling Provinciale Staten

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Op 20 maart 2019 hebben Provinciale Statenverkiezingen plaats gevonden. Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Fryslân is het aantal zetels vastgesteld op 43. De huidige samenstelling van Provinciale Staten (april 2021) is als volgt:

 • Partij
 • Christen Democratisch Appèl (CDA)
 • Partij van de Arbeid (PvdA)
 • Forum voor Democratie (FvD)
 • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 • Fryske Nasjonale Partij (FNP)
 • GrienLinks
 • ChristenUnie
 • Partij voor de Vrijheid (PVV)
 • Socialistische Partij
 • D66
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • Statenlid Goudzwaard
 • Statenlid van Swol
 • Totaal
 • Aantal zetels
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 43

Statengriffie
Contact met Provinciale Staten als geheel loopt via de Statengriffie. De Statengriffie helpt Provinciale Staten bij het vervullen van haar controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende functie. De Statengriffie houdt zich bezig met secretariële, adviserende en procesmatige taken voor Provinciale Staten en de Statencommissies. De griffier van Provinciale Staten is A.G. Rosier.


Samenstelling Gedeputeerde Staten

drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning

Portefeuille

 • Algemene coördinatie
 • Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
 • Communicatie
 • Integriteit
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Externe betrekkingen/Europa
 • Openbare orde en veiligheid
 • Rijkstaken

Gedeputeerde S. de Rouwe (CDA)

Portefeuille

 • 1e loco
 • Economie en onderwijs
 • Financiën
 • Sport
 • IJsselmeer
 • Europese fondsen
 • Kwaliteit lokaal bestuur
 • Financieel toezicht
 • Windpark Fryslân
 • Campus Fryslân
 • De Fryske Akademy
 • Wetsus

Gedeputeerde K. Fokkinga (FNP)

Portefeuille

 • Agrarisch Fryslân/Landbouw
 • Visserij
 • Aanpak Stikstof
 • Leefbaarheid
 • Regionale samenwerking, IMF en Leader
 • Breedband
 • Cultureel erfgoed en archeologie
 • Wonen
 • Soortenbeleid : beheer en schadebestrijding
 • Holwerd aan Zee
 • Versnellingsagenda Noordoost Fryslân
 • Gebiedsontwikkeling DCA/Kansen in Kernen
 • Plaatsvervangend lid EU Comité van de Regio’s

Gedeputeerde D. Hoogland (PvdA)

Portefeuille

 • Veenweide
 • Natuur/ Biodiversiteit
 • Landschap
 • Water/Bodem
 • Milieu/Toezicht en handhaving
 • Mijnbouw
 • De grondbank
 • Sociaal beleid
 • Gezondheid en veiligheid

Gedeputeerde Mr. M.A. Fokkens – Kelder (VVD)

Portefeuille

 • Verkeer en vervoer
 • Openbaar vervoer
 • Infrastructuur en verkeersveiligheid
 • Recreatie en Toerisme
 • Ruimtelijke ordening
 • Wadden
 • Afsluitdijk
 • Vismigratierivier
 • Bedrijfsvoering en Organisatie

Gedeputeerde mr. S.A.E. Poepjes (CDA)

Portefeuille

 • Klimaat
 • Energie
 • Cultuur
 • Onderwijs en taal
 • Fryslân 2028
 • Handelsmissies
 • Waddenfonds

Algemeen directeur en Provinciesecretaris
R.E. Bouius-Riemersma, MBA MCM


Ambtelijke organisatie

Print deze pagina