Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.8 Onvoorzien

Jaarstukken

Hieronder is een overzicht opgenomen van de onvoorziene posten.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Dubieuze debiteuren
 • Afwikkeling subsidies voorgaande jaren
 • Afwikkeling prestatie voorgaand jaar
 • Afwaardering Thialf
 • Deelneming NOM
 • Onderzoek dubbele betaling en btw
 • Vrijval sponsoropbrengsten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Correctie voorgaande jaren
 • Afwikkeling Europees Visserijfonds
 • Afrekening brug Jirnsum
 • Bestuursakkoord 2019-2023
 • Vrijval anticiperende grondaankopen
 • Vrijval vrijwillige mobiliteit personeel
 • Overig
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 191
 • -542
 • 0
 • 2.791
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.441
 • 255
 • 0
 • 44
 • 4.000
 • 0
 • 91
 • 1
 • 4.390
 • -1.950
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 0
 • -290
 • -230
 • 0
 • 0
 • -6
 • 0
 • -526
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 775
 • 0
 • 775
 • -1.301
 • Rekening 2020
 • -103
 • -853
 • -230
 • 1.218
 • 32
 • -5
 • -526
 • -468
 • 0
 • 273
 • 0
 • 0
 • 775
 • 122
 • 1.170
 • -1.637
 • Verschil begroting en rekening
 • 103
 • 563
 • 0
 • -1.218
 • -32
 • 0
 • 526
 • -58
 • 0
 • -273
 • 0
 • 0
 • 0
 • -122
 • -395
 • 337

Toelichting:

Afwikkeling subsidies voorgaande jaren
De post afwikkeling crediteuren betreft een aantal afwikkelingen van subsidies waar de definitieve beschikking lager is vastgesteld dan geraamd en waar het budget reeds is beëindigd. Daardoor kunnen deze middelen niet meer op het budget vrijvallen. De middelen vallen dan vrij ten gunste van onvoorzien. 

Afwaardering Thialf
Als gevolg van een negatief resultaat in de jaarrekening van Thialf OG B.V. over het gebroken boekjaar 2019/2020 heeft de provincie een bedrag van € 1,2 mln. op haar deelneming Thialf moeten afwaarderen. Naar aanleiding van de problemen bij Thialf heeft PS op 17 juni 2020 ingestemd met een herstelplan en hiervoor een leningsfaciliteit van € 2,0 miljoen beschikbaar gesteld (zie 7.6).

Vrijval sponsoropbrengsten
De post vrijval sponsoropbrengsten betreft het opheffen van de reserve Sponsoropbrengst en fondsen LF2018. Deze reserve was ingesteld voor het risico op sponsoropbrengsten en fondsen LF2018. Eind 2020 is de eindafrekening van LF2018 afgehandeld en er is nog een laatste bedrag ten laste van deze reserve uitbetaald. Daarmee kan deze reserve bij de Jaarstukken 2020 opgeheven worden. Het resterende bedrag van deze reserve ad. € 526.037 valt vrij in het rekeningsaldo (zie ook programma 5).

Afwikkeling Europees Visserijfonds
Dit betreft een terugbetaling van een beleidsbudget door het RVO.

Voorziening Anticiperende grondaankopen
Middels deze voorziening is het risico afgedekt tussen de boekwaarde en de verwachte verkoopwaarde van gronden. De gronden waar deze voorziening voor was ingericht zijn inmiddels verkocht, er is geen gebruik gemaakt van de voorziening (zie programma 2).

Vrijval vrijwillige mobiliteit personeel
Voor een toelichting op de post vrijval vrijwillige mobiliteit wordt verwezen naar programma 6.

Print deze pagina