Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Jaarstukken

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Bijdrage aan provincie Zeeland
 • Lening herstelplan Thialf
 • Risicobuffer
 • Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget
 • Voorwaardelijk budget GS: Gebiedsontwikkeling WTC fase II
 • Voorwaardelijk budget GS: Breed corona budget
 • Voorwaardelijk budget GS: Structuurversterking economie
 • Totaal lasten
 • Baten
 • BTW compensatiefonds
 • Deelname in Windpark
 • Rente FHW (Windpark Fryslân)
 • Rente revolverende middelen
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • Risicobuffer
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 502
 • 0
 • 1.319
 • 171
 • 0
 • 0
 • 75
 • 2.068
 • 56
 • 0
 • 1.055
 • 600
 • 18
 • 232
 • 1.960
 • 108
 • -76.187
 • 3.031
 • 55
 • -72.993
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 498
 • 815
 • 0
 • 5.057
 • 4.447
 • 354
 • 0
 • 11.170
 • 49
 • 4.236
 • 0
 • 152
 • 17
 • 1.814
 • 6.267
 • 4.903
 • -53.767
 • -3.045
 • -991
 • -52.900
 • Rekening 2020
 • 496
 • 431
 • 2.418
 • -2
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.343
 • 16
 • 4.352
 • 0
 • 572
 • 15
 • 1.791
 • 6.746
 • -3.403
 • -50.611
 • -3.045
 • -991
 • -58.051
 • Verschil begroting en rekening
 • 2
 • 383
 • -2.418
 • 5.059
 • 4.447
 • 354
 • 0
 • 7.827
 • 33
 • -116
 • 0
 • -420
 • 2
 • 23
 • -479
 • 8.306
 • -3.155
 • 0
 • 0
 • 5.151

Toelichting:

Lening herstelplan Thialf
PS hebben op 17 juni 2020 besloten om een overbruggingskrediet beschikbaar te stellen aan Thialf om aan de liquiditeitsbehoefte te voorzien die nodig is voor het herstelplan, om te komen tot een slank en slimme organisatie na september 2022. Gezien de onzekere situatie waarin Thialf zich bevindt is er tegenover de kredietfaciliteit een risicovoorziening gevormd. De lening en voorziening, € 2 mln., zijn in een kasritme van € 800.000,- in 2020, € 800.000,- in 2021 en € 400.000,- in 2022 in de begroting opgenomen. Na een trekkingsverzoek wordt de lening verstrekt en tegelijkertijd de voorziening gevormd. In 2020 is een deel van de te vormen voorziening vrijgevallen in het rekeningsaldo omdat het trekkingsverzoek lager was dan het begrote bedrag. Het gaat om een bedrag van € 376.000,-. Via de resultaat-bestemming wordt voorgesteld om deze vrijval (evenals de begrote vorming van de voorziening in 2021 en 2022) te storten in een bestemmingsreserve Thialf.

Risicobuffer
Het eigen vermogen van de NOM en de berekende marktwaarde van de participaties van de NOM zijn ultimo 2020 lager dan de boekwaarde van ons aandelenbelang in de NOM. We hebben dientengevolge een bedrag van € 430.000,- ten laste van de risicobuffer gebracht. Daarnaast is de afwaardering van de deelneming FOM en de afboeking van een lening is ten laste gebracht van de risico reserve. 

Voorwaardelijk budget GS: Breed cofinancieringsbudget
Dit is een voorwaardelijk budget. Dit budget is beschikbaar, echter in afwachting van een inhoudelijk voorstel nog niet op het desbetreffende beleidsprogramma geboekt. Via een bestemmingsreserve gaat dit budget mee naar het volgende jaar.

Voorwaardelijk budget GS: Gebiedsontwikkeling WTC fase II
De gemeente Leeuwarden geeft met de ontwikkeling van het project Gebiedsontwikkeling WTC fase 2 een ruimtelijk kwaliteitsimpuls aan het WTC-gebied en van de stad Leeuwarden. De subsidiering van het project is door een aantal onbeantwoorde vragen in 2020 niet ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Gevolg is dat het budget van € 4,4 mln. vrijvalt in het rekeningsaldo. Via de resultaatbestemming bij deze jaarstukken worden PS gevraagd het budget in 2021 weer beschikbaar te stellen voor deze gebiedsontwikkeling.

Voorwaardelijk budget GS: Breed corona budget
Het coronabudget No en Moarn I bestond uit 5 miljoen euro, opgebouwd uit 11 maatregelen. Deze zijn bij de opstelling in kasritme gezet, zijnde 4 miljoen in 2020 en 1 miljoen in 2021.
Het opzetten en openstellen van regelingen is goed gelukt. Alle subsidieregelingen zoals in het pakket beschreven zijn opengesteld en zoals uit de evaluatie blijkt ook ingezet. Een enkele regeling had minder aanvragen en enkele projecten zijn nog niet in 2020 tot uitwerking gekomen. Hierdoor is een vrijval van € 350.000,- ontstaan.

Print deze pagina