Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.5 Interne financiering

Jaarstukken

De provincie werkt met zogenoemde totaalfinanciering. Dit betekent dat er geen directe relatie bestaat tussen specifieke investeringsprojecten en de daarvoor aan te trekken financieringsmiddelen. De provincie voorziet met eigen middelen in de totale behoefte aan financiering van de provinciale activiteiten.
De inzet van financieringsmiddelen brengt rentelasten of –baten met zich mee. Zie paragraaf 4 Financiering en beleggingen.
Rentetoerekening aan voorzieningen en overlopende passiva vindt slechts plaats als dat door derden verplicht is gesteld. Voor het verstrekken van middelen voor de aankoop van gronden binnen het IKG (investeringskrediet grond) wordt met ingang van 2020 de 10-jaars IRS-rente, met een minimum van 0%, gehanteerd.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Rentetoerekening vaste activa
 • Totaal baten
 • Realisatie 2019
 • 1.347
 • 1.347
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 113
 • 113
 • Rekening 2020
 • 95
 • 95
 • Verschil begroting en rekening
 • 18
 • 18

Toelichting:

Dit betreft de rentetoerekening aan Tresoar en aan de IKG gronden.

Print deze pagina