Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.4 Financieringsrente

Jaarstukken

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten voor 2020. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

Wat heeft het gekost en opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Inflatievergoeding RSP-gelden
 • Rente nazorgfonds
 • Kosten vermogensbeheer
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldleningen
 • Mutatie obligatieportefeuille
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 14
 • 13
 • 1.220
 • 649
 • 75
 • 0
 • 1.972
 • 6.190
 • 8
 • 3.362
 • 2.602
 • 54.440
 • 66.601
 • -64.629
 • Begroting 2020 na wijziging
 • 0
 • 0
 • 740
 • 629
 • 100
 • 10
 • 1.479
 • 550
 • 0
 • 3.360
 • 2.625
 • 4.325
 • 10.860
 • -9.381
 • Rekening 2020
 • 61
 • -12
 • 942
 • 678
 • 47
 • 10
 • 1.728
 • 552
 • 3
 • 3.356
 • 2.558
 • 4.326
 • 10.796
 • -9.068
 • Verschil begroting en rekening
 • -61
 • 12
 • -202
 • -50
 • 53
 • 0
 • -249
 • -2
 • -3
 • 4
 • 67
 • -1
 • 64
 • -313

Toelichting:

Lasten
De provincie heeft geen financieringsbehoefte en daardoor geen bancaire rentelasten. Er wordt wel rente vergoed aan het Nazorgfonds over de bij de provincie ondergebrachte gelden. Daarnaast worden de vanuit het rijk vooruit ontvangen RSP-gelden ieder jaar geïndexeerd, totdat de gelden zijn uitgegeven/geïnvesteerd.

Baten
De provincie heeft in 2020 meer financieringsbaten behaald dan oorspronkelijk begroot, vanwege de koerswinsten die zijn behaald op de verkoop van de laatste twee obligaties van de beleggingsportefeuille van de provincie. Als gevolg hiervan daalt het rendement op de beleggingen de komende jaren, maar dit wordt volledig gecompenseerd door de behaalde koerswinst in 2020. Alle rendementen van Treasury komen ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen.

Print deze pagina