Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.1 Provinciefonds

Jaarstukken

De algemene uitkering van het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de decembercirculaire 2020 van het rijk. Deze bestaat deels uit de eigenlijke algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de uitkering uit het provinciefonds is opgebouwd.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering
 • Afrekening boekjaar 2019
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 1
 • Programma 2
 • Programma 3
 • Zoetwater
 • Bodemsanering
 • Programma impuls omgevingsveiligheid
 • Drugsdumpingen
 • Versterking omgevingsveiligheidsdiensten
 • Programma 4
 • Waddenfonds
 • Programma 5
 • Monumentenzorg
 • DINGtiid
 • Wet gebruik Friese taal
 • Fryske Akademie
 • Erfgoed Deal
 • Programma 7
 • Holwerd aan Zee (PS voorw.)
 • Weerbaar bestuur (GS voorw.)
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal
 • Begroting 2020
 • 182.541
 • 202
 • 182.743
 • 107
 • 2.205
 • 147
 • 28.878
 • 1.349
 • 25
 • 150
 • 450
 • 2.000
 • 42
 • 35.353
 • 218.096
 • Begroting 2021
 • 187.050
 • 187.050
 • 10
 • 26
 • 9.626
 • 1.349
 • 150
 • 1.539
 • 12.700
 • 199.750
 • Begroting 2022
 • 187.900
 • 187.900
 • 26
 • 9.626
 • 1.349
 • 150
 • 1.539
 • 12.690
 • 200.590
 • Begroting 2023
 • 189.622
 • 189.622
 • 26
 • 9.626
 • 1.349
 • 150
 • 1.539
 • 12.690
 • 202.312
 • Begroting 2024
 • 191.329
 • 191.329
 • 26
 • 9.626
 • 1.349
 • 1.539
 • 12.540
 • 203.869

Toelichting:

In de meicirculaire 2020 is de algemene uitkering van het jaar 2019 definitief vastgesteld. Dit bedrag is verrekend met de algemene uitkering over 2020.
Vanaf 2021 wordt de decentralisatie-uitkering voor het Waddenfonds (€ 28,8 mln.) verdeeld over de provincies Fryslân, Noord-Holland en Groningen. Elke provincie ontvangt 1/3 deel. Tot nu toe ontvingen wij als penvoerder de gehele uitkering, die wij doorgaven aan de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds. Door deze aanpassing wordt verzekerd dat de betalingen rechtmatig plaatsvinden.

Print deze pagina